eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy samochodów na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.Ogłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy samochodów na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00000127000040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Anny 12

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-008

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 433 27 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@cm-uj.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy samochodów na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5388adb-9af5-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050194

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b5388adb-9af5-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 4.1 składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem http://ezamowienia.gov.pl
4.2 pytania i wnioski o zmianę lub wyjaśnienia treści SWZ oraz pozostała korespondencja, jak też wezwania, wyjaśnienia, składanie oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert odbywa się poprzez pocztę elektroniczną Zamawiającego pod adresem: dzp@cm-uj.krakow.pl oraz odpowiednimi adresami poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawców.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt. 8) SWZ - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt. 39) SWZ - Ochrona danych osobowych – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 141.2711.64.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 330937,97 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Opis przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy samochodów na potrzeby uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawierają Załączniki A i B do Formularza oferty stanowiące integralną część SWZ.
1.3 Cena zawiera w szczególności: wartość przedmiotu umowy, VAT, cło, koszt odprawy celnej, koszty transportu, instalacji wyposażenia, zabezpieczenia przed uszodzeniami, autoryzowany serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych oraz szkolenia z obsługi i użytkowania pojazdu.
1.4 Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe samochody, nieużywane, niepowystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku w wersji dla ruchu prawostronnego, według poniższego podziału i ilości samochodów składających się na przedmiot zamówienia:
1.4.1 Część 1 – samochód osobowy typu BUS – 1 szt.,
1.4.2 Część 2 – samochód dostawczy typu skrzynia z plandeką – 1 szt.
1.5 Przedmiot zamówienia musi być sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, a ponadto musi spełniać warunki, o których mowa w szczególności w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988, ze zm.) i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
1.6 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przedmiotu zamówienia protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.
1.7 Odbiór przedmiotu zamówienia musi nastąpić w salonie autoryzowanym i zostać zrealizowany w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 do 12:00. Odbiór przedmiotu zamówienia musi nastąpić maksymalnie w odległości 100 km mierzonych wg. „mapy google” po drogach ogólnodostępnych, utwardzonych i przeznaczonych do ruchu samochodowego od siedziby Zamawiającego, tj. ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków. W formularzu oferty należy podać dokładny adres pod jakim będzie można dokonać odbioru przedmiotu zamówienia.
1.8 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie (lub e-milem) Zamawiającego o możliwości weryfikacji przedmiotu zamówienia z treścią oferty Wykonawcy i wymaganiami Zamawiającego.
1.9 Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od zawiadomienia o którym mowa w punkcie 1.8 stawi się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę w celu weryfikacji zgodności przedmiotu zamówienia z treścią oferty Wykonawcy i wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień weryfikacji przedmiotu zamówienia będzie dniem wolnym od pracy UJ CM, wówczas wyznaczony termin weryfikacji przedmiotu zamówienia będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy.
1.10 W przypadku potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zgodności samochodu z ofertą i wymaganiami Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie w tym samym dniu wydać:
a) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeśli jest wymagane,
b) świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu bazowego oraz samochodu skompletowanego - jeżeli są wymagane,
c) oświadczenie wykonawcy, że posiada odpowiednio oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy albo oryginał lub kopię zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy,
d) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
e) inne dokumenty niezbędne do ubezpieczenia i zarejestrowania pojazdu,
f) fakturę za przedmiot zamówienia z terminem płatności wynoszącym 30 dni liczonych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
1.11 Zamawiający po dokonaniu czynności związanych z rejestracja i ubezpieczeniem przedmiotu zamówienia powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania informacji od Zamawiającego do wskazania terminu odbioru przedmiotu zamówienia. Termin odbioru nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM, wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy.
2. Zakres przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, obejmuje w szczególności:
2.1 zakup, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej usługami, szkolenie z obsługi i użytkowania pojazdu;
2.2 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru przedmiotu zamówienia:
a) pełen komplet kluczyków i pilotów w ilości zgodnej z ofertą producenta,
b) książkę gwarancyjną zgodną z zapisami umowy w języku polskim w wersji papierowej. W razie sprzeczności zapisów pierwszeństwo mają postanowienia umowy,
c) wykaz wyposażenia,
d) instrukcję obsługi pojazdu oraz elementów wyposażenia w wersji papierowej w języku polskim,
e) książkę przeglądów serwisowych;
2.3 przedmiot zamówienia musi być przystosowany do:
2.3.1 eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,
2.3.2 jazdy po drogach twardych i gruntowych,
2.3.3 przechowywania na wolnym powietrzu;
2.4 Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją jakości na okres:
2.4.1 minimum 24 miesięcy* parametr dodatkowo punktowany lub do osiągnięcia 100 000 km przebiegu (w zależności co nastąpi wcześniej) - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,
2.4.2 minimum 24 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,
2.4.3 minimum 60 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,
2.4.4 minimum 24 miesięcy – gwarancja na zabudowę, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. * dotyczy tylko części 2 przedmiotu zamówienia
2.5 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia z wykonanym przeglądem przedsprzedażowym, tj. przeglądem zerowym, który to fakt zostanie odnotowany w dokumentacji gwarancyjnej;
2.6 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w chwili wydania Zamawiającemu był zatankowany właściwym paliwem w ilości nie mniejszej niż 10 litrów;
2.7 Wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia potwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokół ten wraz z wystawioną prawidłowo fakturą będzie stanowił podstawę do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy;
2.8 Protokół odbioru, o którym mowa w punkcie powyżej będzie zawierać min. opis pojazdu (numer rejestracyjny, numer VIN, początkowy stan licznika), dane Stron i datę odbioru;
2.9 Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne;
2.10 Jeżeli ujawniona wada pojazdu w okresie objętym gwarancją uniemożliwia dotarcie pojazdu do serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis w miejscu unieruchomienia pojazdu na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy wada pojazdu powoduje konieczność dostarczenia pojazdu do serwisu, Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie związane z tym koszty;
2.11 Wykonawca w okresie gwarancji zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny zapewniający przeglądy serwisowe niezbędne do utrzymania gwarancji samochodu i naprawy w granicach administracyjnych miasta Krakowa – serwis musi być dostępny w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego zapotrzebowania do Wykonawcy przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu ofertowym listy autoryzowanych stacji obsługi znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Krakowa;
2.12 Gwarancja na samochód obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania awarie, usterki wady i uszkodzenia powstałe w czasie normalnego korzystania z samochodu, zgodnego z instrukcją;
2.13 Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w SWZ i załącznikach do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 170769,89 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34136100-0 - Lekkie samochody półciężarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: jest opisany w punkcie 17) SWZ - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 75

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Moc silnika (KM)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wyposażenie dodatkowe

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Opis przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy samochodów na potrzeby uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawierają Załączniki A i B do Formularza oferty stanowiące integralną część SWZ.
1.3 Cena zawiera w szczególności: wartość przedmiotu umowy, VAT, cło, koszt odprawy celnej, koszty transportu, instalacji wyposażenia, zabezpieczenia przed uszodzeniami, autoryzowany serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych oraz szkolenia z obsługi i użytkowania pojazdu.
1.4 Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe samochody, nieużywane, niepowystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku w wersji dla ruchu prawostronnego, według poniższego podziału i ilości samochodów składających się na przedmiot zamówienia:
1.4.1 Część 1 – samochód osobowy typu BUS – 1 szt.,
1.4.2 Część 2 – samochód dostawczy typu skrzynia z plandeką – 1 szt.
1.5 Przedmiot zamówienia musi być sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, a ponadto musi spełniać warunki, o których mowa w szczególności w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988, ze zm.) i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
1.6 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przedmiotu zamówienia protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.
1.7 Odbiór przedmiotu zamówienia musi nastąpić w salonie autoryzowanym i zostać zrealizowany w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 do 12:00. Odbiór przedmiotu zamówienia musi nastąpić maksymalnie w odległości 100 km mierzonych wg. „mapy google” po drogach ogólnodostępnych, utwardzonych i przeznaczonych do ruchu samochodowego od siedziby Zamawiającego, tj. ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków. W formularzu oferty należy podać dokładny adres pod jakim będzie można dokonać odbioru przedmiotu zamówienia.
1.8 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie (lub e-milem) Zamawiającego o możliwości weryfikacji przedmiotu zamówienia z treścią oferty Wykonawcy i wymaganiami Zamawiającego.
1.9 Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od zawiadomienia o którym mowa w punkcie 1.8 stawi się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę w celu weryfikacji zgodności przedmiotu zamówienia z treścią oferty Wykonawcy i wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień weryfikacji przedmiotu zamówienia będzie dniem wolnym od pracy UJ CM, wówczas wyznaczony termin weryfikacji przedmiotu zamówienia będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy.
1.10 W przypadku potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zgodności samochodu z ofertą i wymaganiami Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie w tym samym dniu wydać:
a) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeśli jest wymagane,
b) świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu bazowego oraz samochodu skompletowanego - jeżeli są wymagane,
c) oświadczenie wykonawcy, że posiada odpowiednio oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy albo oryginał lub kopię zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy,
d) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
e) inne dokumenty niezbędne do ubezpieczenia i zarejestrowania pojazdu,
f) fakturę za przedmiot zamówienia z terminem płatności wynoszącym 30 dni liczonych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
1.11 Zamawiający po dokonaniu czynności związanych z rejestracja i ubezpieczeniem przedmiotu zamówienia powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania informacji od Zamawiającego do wskazania terminu odbioru przedmiotu zamówienia. Termin odbioru nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM, wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy.
2. Zakres przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, obejmuje w szczególności:
2.1 zakup, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej usługami, szkolenie z obsługi i użytkowania pojazdu;
2.2 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru przedmiotu zamówienia:
a) pełen komplet kluczyków i pilotów w ilości zgodnej z ofertą producenta,
b) książkę gwarancyjną zgodną z zapisami umowy w języku polskim w wersji papierowej. W razie sprzeczności zapisów pierwszeństwo mają postanowienia umowy,
c) wykaz wyposażenia,
d) instrukcję obsługi pojazdu oraz elementów wyposażenia w wersji papierowej w języku polskim,
e) książkę przeglądów serwisowych;
2.3 przedmiot zamówienia musi być przystosowany do:
2.3.1 eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,
2.3.2 jazdy po drogach twardych i gruntowych,
2.3.3 przechowywania na wolnym powietrzu;
2.4 Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją jakości na okres:
2.4.1 minimum 24 miesięcy* parametr dodatkowo punktowany lub do osiągnięcia 100 000 km przebiegu (w zależności co nastąpi wcześniej) - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,
2.4.2 minimum 24 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,
2.4.3 minimum 60 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,
2.4.4 minimum 24 miesięcy – gwarancja na zabudowę, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. * dotyczy tylko części 2 przedmiotu zamówienia
2.5 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia z wykonanym przeglądem przedsprzedażowym, tj. przeglądem zerowym, który to fakt zostanie odnotowany w dokumentacji gwarancyjnej;
2.6 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w chwili wydania Zamawiającemu był zatankowany właściwym paliwem w ilości nie mniejszej niż 10 litrów;
2.7 Wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia potwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokół ten wraz z wystawioną prawidłowo fakturą będzie stanowił podstawę do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy;
2.8 Protokół odbioru, o którym mowa w punkcie powyżej będzie zawierać min. opis pojazdu (numer rejestracyjny, numer VIN, początkowy stan licznika), dane Stron i datę odbioru;
2.9 Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne;
2.10 Jeżeli ujawniona wada pojazdu w okresie objętym gwarancją uniemożliwia dotarcie pojazdu do serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis w miejscu unieruchomienia pojazdu na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy wada pojazdu powoduje konieczność dostarczenia pojazdu do serwisu, Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie związane z tym koszty;
2.11 Wykonawca w okresie gwarancji zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny zapewniający przeglądy serwisowe niezbędne do utrzymania gwarancji samochodu i naprawy w granicach administracyjnych miasta Krakowa – serwis musi być dostępny w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego zapotrzebowania do Wykonawcy przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga wpisania w Formularzu ofertowym listy autoryzowanych stacji obsługi znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Krakowa;
2.12 Gwarancja na samochód obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania awarie, usterki wady i uszkodzenia powstałe w czasie normalnego korzystania z samochodu, zgodnego z instrukcją;
2.13 Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w SWZ i załącznikach do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 160168,08 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34136100-0 - Lekkie samochody półciężarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany jest w pkt 17) SWZ - 17) Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Moc silnika (KM)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wyposażenie dodatkowe

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia, odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą karty charakterystyki i/lub karty katalogowe i/lub prospekty i/lub foldery i/lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty, oświadczenia producenta albo jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

karty charakterystyki i/lub karty katalogowe i/lub prospekty i/lub foldery i/lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty, oświadczenia producenta albo jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
3.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia – odpowiednio do wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
3.2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawiera Załączniki A i/lub B do Formularza oferty stanowiący integralną część SWZ,
3.3 w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia, odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ, Zamawiający żąda złożenia kart charakterystyki i/lub karty katalogowe i/lub prospekty i/lub foldery i/lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty, oświadczenia producenta albo jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia,
3.4 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy – odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
3.5 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy – Załącznik nr 4 do SWZ,
3.6 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, jak również w przypadku składania oferty wspólnej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z punktem 12) SWZ - Opis sposobu przygotowywania oferty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z punktem 7) SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6) Termin realizacji zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.
1. Wykonawca musi zapewnić realizację przedmiotu zamówienia:
- w zakresie części 1: do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
- w zakresie części 2: do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 6) SWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów.

2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dziennik Ustaw z 2022r. poz. 835), zwanej poniżej ustawą z postępowania wyklucza się:
2.1 Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2.2 Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2.3 Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 217 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.