eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych ulic miasta Krosna i na działkach gminnych w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych ulic miasta Krosna i na działkach gminnych w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Krosno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440809

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lwowska 28a

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.krosno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/krosno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych ulic miasta Krosna i na działkach gminnych w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-373aaafd-9ca2-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128989

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015511/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych ulic Miasta Krosna i na działkach gminnych w roku 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058467

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia w części I obejmuje:
a) usunięcie 87 szt. drzew,
b) wykonanie zabiegów w obrębie drzew:
- cięcia odciążające – 5 szt.,
- wycofywanie korony – 5 szt.,
- redukcja korony – 7 szt.,
- cięcia pielęgnacyjne – 42 szt.,
- wiązania elastyczne – 16 szt. (13 x 4T, 2 x 8T, 1x 2T),
- wiązania statyczne – 8 szt. (1 x 16T, 2 x 8T, 2 x 2T, 3 x 4T),
- wiązania ultrastatyczne – 3 szt. (1 x 16T, 2 x 8T),
- wzmocnienia przewiertowe – 7 szt.,
- poprawa warunków siedliskowych (mulczowanie kompostowaną zrębką liściastą, warstwa 5-10 cm),
c) przemieszczenie fragmentu pnia z pachnicą dębową pod nadzorem entomologa.
Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym koszty dojazdu, dowozu sprzętu i organizacji pracy, nadzoru wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i zabezpieczeniem płynności ruchu oraz załadunku i transportu odpadów.
2. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie prac związanych z realizacją zamówienia.
3. Wytwarzane w wyniku realizacji zamówienia odpady muszą być przekazane do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem odpadów ponosi wykonawca.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z przedmiotem zamówienia, w szczególności: wykonania zabiegów na drzewach i krzewach, usuwania drzew, przesadzenie drzew, palikowanie, podlewanie, zebranie i wywiezienie odpadów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

03451300-9 - Krzewy

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 112604 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Zakres zamówienia w części II obejmuje:
a) prace pielęgnacyjne drzew na terenie miasta Krosna – pasy drogowe i działki gminne:
- wykonanie cięć odmładzających drzew z koroną formowaną,
- podkrzesywanie i kształtowanie koron drzew,
- wycinka drzew,
- usuwanie karp korzeniowych poprzez karczowanie/frezowanie pni/korzeni usuniętych drzew,
- przycięcie lub wycięcie gałęzi przesłaniających znaki drogowe lub ograniczających widoczność przy drogach publicznych i na skrzyżowaniach lub nad jezdnią/ciągiem pieszym, ograniczających skrajnię drogi, w tym cięcia techniczne, pielęgnacyjne i sanitarne (usunięcie gałęzi złamanych, obumarłych, zagrażających lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi),
- poprawianie/wymiana/uzupełnienie palików i wiązań drzew,
- podlewanie drzew w okresie suszy,
- wykonywanie odciągów linowych,
- zakup pozyskanego z wycinki drewna za cenę brutto określoną w złożonej ofercie;
b) całoroczną pielęgnację nasadzeń 240 sztuk krzewów wykonanych w 2017 r. na działkach gminnych przy ul. Człowiekowskiego.
Prace pielęgnacyjne obejmują:
- pielenie chwastów, spulchnianie podłoża, uzupełnianie warstwy ściółki w miskach wokół drzew i krzewów;
c) dwukrotne przycięcie i odchwaszczenie 2 528,00 metrów bieżących żywopłotów: wykonanie cięć pielęgnacyjnych i korygujących obrysy żywopłotów rosnących wzdłuż ciągów pieszych;
d) koszenie działek zadrzewionych o łącznej powierzchni 328 arów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót (Załącznik nr 5), a sposób realizacji jest opisany w specyfikacji technicznej (Załącznik nr 4).
Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym koszty dojazdu, dowozu sprzętu i organizacji pracy, nadzoru wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i zabezpieczeniem płynności ruchu oraz załadunku i transportu odpadów.
2. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie prac związanych z realizacją zamówienia.
3. Wytwarzane w wyniku realizacji zamówienia odpady muszą być przekazane do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem odpadów ponosi wykonawca.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z przedmiotem zamówienia, w szczególności: wykonania zabiegów na drzewach i krzewach, usuwania drzew, przesadzenie drzew, palikowanie, podlewanie, zebranie i wywiezienie odpadów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

03451300-9 - Krzewy

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 183000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 124195,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 155282,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 124195,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „DALPINEX” Tymoteusz Szczotka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532518131

7.3.3) Ulica: ul. Cieszyńska 71

7.3.4) Miejscowość: Bielsko - Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 124195,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-03-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W związku z tym, że ceny ofert złożonych na część II postępowania przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na część II z przyczyn ekonomicznych na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią przedmiotowego przepisu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.