eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żyrardów › Wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu: "Termomodernizacja pawilonów "A" i "B" Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o. w ŻyrardowieOgłoszenie z dnia 2022-04-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu: "Termomodernizacja pawilonów "A" i "B" Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o. w Żyrardowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 143149671

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Limanowskiego

1.5.2.) Miejscowość: Żyrardów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalzyrardow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czmz.szpitalzyrardow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/czmz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu: "Termomodernizacja pawilonów "A" i "B" Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o. w Żyrardowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-345c4161-776b-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00128562

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00022338/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CZMZ/2500/2/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu: "Termomodernizacja pawilonów "A" i "B" w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o. w Żyrardowie szczegółowy zakres zamówienia określa Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowalnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11890714,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14988755,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11890714,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Amat Group Sp. z o. o. Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1132991867

7.3.3) Ulica: Jagiellońska 88

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-992

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty sanitarne, roboty elektryczne, część prac związanych z termomodernizacją

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11890714,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.