eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebamiOgłoszenie z dnia 2023-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Przasnyski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668812

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świętego Stanisława Kostki 5

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 752 22 70

1.5.8.) Numer faksu: 29 752 22 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-przasnysz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-przasnysz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d847b308-b8f1-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062977/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Dostępny samorząd - granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.bip.powiat-przasnysz.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: app.sidaspzp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych (SIDAS PZP), zwanej dalej „Platformą”.
2) Platforma dostępna jest po zalogowaniu się na stronie: app.sidaspzp.pl . Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, rejestruje się bezpłatnie na Platformie lub – w przypadku posiadania już konta na Platformie – logując się na Platformie, akceptuje warunki korzystania z Platformy dostępne pod adresem: https://sidaspzp.pl/wpcontent/uploads/2020/07/regulamin-SIDAS-PZP.pdf oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień tego regulaminu.
3) Szczegółowa instrukcja obsługi Platformy jest zamieszczona pod adresem:
https://sidaspzp.pl/wp-content/uploads/2020/07/Madkom_PZP_wykonawca_1.3.pdf .
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją i komunikowania się z Zamawiającym zgodnie z wymogami określonymi w ww. instrukcji. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą Platformy. Zamawiający nie udziela wyjaśnień ani porad w zakresie wsparcia technicznego przy korzystaniu przez wykonawcę z Platformy, w tym przy składaniu ofert (Zamawiający nie ma podglądu Platformy z perspektywy Wykonawcy).
4) Zamawiający dopuszcza również komunikowanie za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowieniapubliczne@powiat-przasnysz.pl .
5) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Osoby wskazane do porozumiewania się z Wykonawcami: Paulina Zembrzuska, adres email: zamowieniapubliczne@powiat-przasnysz.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRP.272.3.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych z własnych materiałów i urządzeń w zakresie dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Roboty budowlane obejmują m.in.:
1) prace rozbiórkowe (m.in. częściowa rozbiórka chodnika, demontaż betonowego śmietnika, wykucie z muru ościeżnic drewnianych, rozebranie posadzek z płytek gresowych, rozebranie schodów z płytek gresowych, demontaż poręczy),
2) prace budowlane (m.in. niwelacja spadku chodnika, ponowne układanie chodnika, montaż nowego śmietnika, montaż poręczy, warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe zatarte na gładko, posadzki płytkowe układane na klej metodą zwykłą, montaż ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 4.0 m2 w wewnętrznych ścianach, montaż skrzydeł drzwiowych płytowych zewnętrznych pełnych dwuskrzydłowych fabrycznie wykończonych wraz z okuciem, montaż szyn najazdowych),
3) roboty budowlano-instalacyjne (m.in. montaż napędu do drzwi rozwieranych, montaż platform schodowych na szynie prostej dla osób niepełnosprawnych, montaż domofonu przy szlabanie, przez który wjeżdża się na teren, na którym znajduje się miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),
4) prace pomocnicze (m.in. wygrodzenia wraz z zabezpieczeniem terenu podczas prowadzenia prac remontowych, wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34951000-8 - Platformy wejściowe

45000000-7 - Roboty budowlane

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45431000-7 - Kładzenie płytek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami wskazanymi w swz.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w przepisie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
w zakresie doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składanie ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie – robotę budowlaną, która polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku, a wartość zamówienia – roboty budowlanej wynosi co najmniej 200.000,00 zł.
Pojęcie budowy, przebudowy, remontu oraz budynku należy rozumieć zgodnie z ich definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania;
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
5) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
06 1020 1592 0000 2702 0263 1331. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego);
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
4. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia lub wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku:
a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków realizacji robót budowlanych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
b) wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji;
2) sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego, bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:
a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy;
c) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy;
d) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe
z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności wykonawca;
e) jeśli w toku realizacji umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia;
f) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów;
g) wystąpienia anomalii pogodowych;
h) wstrzymania realizacji projektu przez zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po stronie wykonawcy;
i) zawieszenie robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych
od wykonawcy;
4) zmiana terminu lub sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku konieczności robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego,
po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych
- bez konieczności zwiększania wynagrodzenia wykonawcy;
5) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, w szczególności w sytuacji,
gdy nowe rozwiązania techniczne/technologiczne będą miały znaczący wpływ
na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej;
6) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
7) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
8) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.
2. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest potwierdzenie, w formie protokołu konieczności, wystąpienia opisanych okoliczności uzasadniających aneksowanie umowy.
3. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: app.sidaspzp.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 5 czerwca 2023r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.