eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebamiOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Przasnyski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668812

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świętego Stanisława Kostki 5

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 752 22 70

1.5.8.) Numer faksu: 29 752 22 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-przasnysz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-przasnysz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.bip.powiat-przasnysz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d847b308-b8f1-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154130

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062977/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Dostępny samorząd - granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127846

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRP.272.3.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych z własnych materiałów i urządzeń w zakresie dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Roboty budowlane obejmują m.in.:
1) prace rozbiórkowe (m.in. częściowa rozbiórka chodnika, demontaż betonowego śmietnika, wykucie z muru ościeżnic drewnianych, rozebranie posadzek z płytek gresowych, rozebranie schodów z płytek gresowych, demontaż poręczy),
2) prace budowlane (m.in. niwelacja spadku chodnika, ponowne układanie chodnika, montaż nowego śmietnika, montaż poręczy, warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe zatarte na gładko, posadzki płytkowe układane na klej metodą zwykłą, montaż ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 4.0 m2 w wewnętrznych ścianach, montaż skrzydeł drzwiowych płytowych zewnętrznych pełnych dwuskrzydłowych fabrycznie wykończonych wraz z okuciem, montaż szyn najazdowych),
3) roboty budowlano-instalacyjne (m.in. montaż napędu do drzwi rozwieranych, montaż platform schodowych na szynie prostej dla osób niepełnosprawnych, montaż domofonu przy szlabanie, przez który wjeżdża się na teren, na którym znajduje się miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),
4) prace pomocnicze (m.in. wygrodzenia wraz z zabezpieczeniem terenu podczas prowadzenia prac remontowych, wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34951000-8 - Platformy wejściowe

45000000-7 - Roboty budowlane

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45431000-7 - Kładzenie płytek

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.