eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › 5/ZP/2023 Świadczenie usług ochrony Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego w SpaleOgłoszenie z dnia 2023-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
5/ZP/2023 Świadczenie usług ochrony Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET ŁÓDZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001287

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 68

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-136

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@uni.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

5/ZP/2023 Świadczenie usług ochrony Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50c783f0-9bfc-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127722

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039452/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Świadczenie usług ochrony w Terenowej Stacji Przyrodniczej w Spale

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00059122

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 5/ZP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 338839,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego w należącym do niego obiekcie – Terenowej Stacji Przyrodniczej w Spale (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) - woj. łódzkie, 97-215 Spała, ul. Wojciechowskiego 14, w zakres której wchodzi:
a) Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia, połączona z usługami portierskimi. Sposób realizacji usługi pozostaje w gestii Wykonawcy;
b) Monitoring (SMA) w oparciu o system Zamawiającego. Ochrona obiektu przez monitorowanie lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie działań interwencyjnych przez grupę interwencyjną w razie takich okoliczności jak włamanie, napad na obiekt, pożar lub zanik zasilania sygnału;
c) Podjazdy grupy interwencyjnej do obiektu Zamawiającego w celu wykonania obchodów kontrolnych terenu i wokół budynków w celu sprawdzenia czy nie doszło do włamania lub uszkodzenia mienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1a do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79715000-9 - Usługi patrolowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.255 pkt 3) w zw. z art. 266 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.