eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mielec › 17.23 Sprzedaż i dostawa obłożeń pola operacyjnego oraz jednorazowych fartuchów chirurgicznych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w MielcuOgłoszenie z dnia 2023-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
17.23 Sprzedaż i dostawa obłożeń pola operacyjnego oraz jednorazowych fartuchów chirurgicznych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 22

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.mielec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.mielec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

17.23 Sprzedaż i dostawa obłożeń pola operacyjnego oraz jednorazowych fartuchów chirurgicznych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f24ba6ef-bd79-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127067

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f24ba6ef-bd79-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .pdf, .doc, .docx, .odt, .txt, .rtf
Ofertę oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 4 składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zawiadomienia, oświadczenia, dokumenty, wnioski lub informacje (nie dotyczy składania ofert) Wykonawcy przekazują:
a) za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych na Platformie e-Zamówienia w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
lub
b) drogą elektroniczną na adres przetargi@szpital.mielec.pl.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert i próbki odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowaniu się na platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysyłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: SzP.ZP.271.17.23

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 1. Zamawiający wymaga przedmiotowego środka dowodowego w zakresie:
a) Grupy 14: próbkę jednorazowego fartucha chirurgicznego pełnobarierowego w rozmiarze XXL – szt. 1
b) Grupy 15: próbkę jednorazowego wzmocnionego jałowego fartucha chirurgicznego pełnobarierowego w rozmiarze XXL – szt. 1
2. Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy PZP próbki należy przekazać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w godzinach pracy Zamawiającego tj. poniedziałek-piątek pomiędzy 7:00 – 14:35.
3. Próbki należy złożyć lub przesłać w zamkniętym opakowaniu oznakowanym napisem: „Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 na sprzedaż i dostawę obłożeń pola operacyjnego oraz jednorazowych fartuchów chirurgicznych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.17.23” na adres Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec.
4. Próbki należy złożyć przed upływem terminu określonego w części XV. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert pkt. 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, iż:
1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
z siedzibą przy ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec. Dane kontaktowe:
• poczta elektroniczna: sekretariat@szpital.mielec.pl
• telefon: 17 780-01-39
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail iod@szpital.mielec.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę obłożeń pola operacyjnego oraz jednorazowych fartuchów chirurgicznych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu., znak SzP.ZP.271.17.23 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa PZP”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SzP.ZP.271.17.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 20

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

GRUPA 1
Lp Asortyment J. m. Ilość
1 Zestaw do laparoskopii kompl. 260
Parametry wymagane przez Zamawiającego:
L.p. Parametr Parametr wymagany
1 Zestaw do laparoskopii TAK
2 Skład zestawu min.:
2a Serweta do laparoskopii chirurgicznej o wymiarach min. 280 x 250 cm z zintegrowanymi nogawicami, z otworem na środku serwety o wymiarach min 28 x 32cm, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów lub kieszenie na narzędzia - szt. 1 TAK
(podać)
2b Serweta na stół narzędziowy min. 150 x 190 cm, warstwa chłonna 75x190 cm- szt. 1 TAK
(podać)
2c Osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm, w kształcie worka, od wewnątrz piaskowana ( szorstka ) złożona teleskopowo ,warstwa chłonna 60 x145 cm – szt. 1 TAK
2d Ręczniki chłonne- min. 2 szt. TAK
(podać)
3 Opakowanie jednostkowe TAK
4 Obłożenie wykonane z materiału min. dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa lub równoważna) o gramaturze min. 55 g/m2, materiał obłożeń i serwet niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni, bez zawartości lateksu . TAK
(podać)
5 I klasa palności TAK
6 Odporność na działanie wiązki laserowej zgodnie z normą DIN EN ISO 11810-1 lub równoważnej TAK
7 Potwierdzenie spełnienia przez serwety i obłożenia aktualnych standardowych wymogów normy 13795-1:2019 lub równoważnej TAK
8 Odporność na przenikanie cieczy 150 cmH2O. TAK
9 Chłonność materiału wg normy EN ISO 9073-6 lub równoważnej min. 135ml/m2 TAK
(podać)
10 Zestaw posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające co najmniej dane: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta potrzebne do prowadzenia dokumentacji medycznej. Zestaw sterylny i bezwonny TAK
(podać)
11 Serwety posiadające oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów TAK
12 Taśma mocująca w serwetach operacyjnych powinna być pokryta klejem hypoalergicznym o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. TAK
(podać)
13 Asortyment zapakowany do transportu w wielowarstwowe opakowania: np. karton wewnętrzny, karton zewnętrzny TAK
(podać)
14 Opakowanie jednostkowe zawierające numer serii i datę ważności, które będą widoczne również na fakturze lub na dokumencie dostawy TAK
15 Napisy i etykiety opakowania jednostkowego w języku polskim TAK
16 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK
17 Asortyment sterylny, okres sterylności minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego TAK
(podać)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.
Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.
Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.
Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego”. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 umowy będzie stanowiło integralną część Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
najniższa cena - 100 %
Sposób oceny ofert:
kryterium „najniższa cena” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wpc=Cn/Cof x Rc
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”
Cn– najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof– cena brutto oferty badanej
Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (100)
W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

GRUPA 2
Lp Asortyment J. m. Ilość
1 Zestaw przeznaczony do zabiegów PCNL kompl. 250
Parametry wymagane przez Zamawiającego:
L.p. Parametr Parametr wymagany
1 Skład zestawu min.:
1a Serweta na stół narzędziowy min. 150 x 190 cm, warstwa chłonna 75x190 cm- szt. 1 TAK
(podać)
1b Serweta z otworem samoprzylepnym min 170x300cm (otwór min. 15x20cm) i workiem do zbiórki płynów (worek z sitem i zaworem do podłączenia drenu)wkomponowany w serwetę – szt. 1 TAK
(podać)
2 Opakowanie jednostkowe TAK
3 Obłożenie wykonane z materiału min. dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa lub równoważna) o gramaturze 55 +/-5 g/m2 , materiał obłożeń i serwet niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni, bez zawartości lateksu . TAK
(podać)
4 I klasa palności TAK
5 Odporność na działanie wiązki laserowej zgodnie z normą DIN EN ISO 11810-1 lub równoważnej TAK
6 Potwierdzenie spełnienia przez serwety i obłożenia aktualnych standardowych wymogów normy 13795-1:2019 lub równoważnej TAK
7 Wysoka odporność na penetracje płynów min. 150cm H2O odporność na rozerwanie min. 120kPa TAK
(podać)
8 Chłonność materiału wg normy EN ISO 9073-6 lub równoważnej min. 135ml/m2 TAK
(podać)
9 Zestaw posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające co najmniej dane: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta potrzebne do prowadzenia dokumentacji medycznej. Zestaw sterylny i bezwonny TAK
(podać)
10 Obłożenie posiadające oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów TAK
11 Taśma mocująca w serwetach operacyjnych powinna być pokryta klejem hypoalergicznym o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. TAK
(podać)
12 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK
13 Opakowanie jednostkowe zawierające numer serii i datę ważności, które będą widoczne również na fakturze lub na dokumencie dostawy TAK
14 Napisy i etykiety opakowania jednostkowego w języku polskim TAK
15 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK
16 Asortyment sterylny, okres sterylności minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego TAK
(podać)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141620-2 - Zestawy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.
Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.
Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.
Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego”. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 umowy będzie stanowiło integralną część Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
najniższa cena - 100 %
Sposób oceny ofert:
kryterium „najniższa cena” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wpc=Cn/Cof x Rc
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”
Cn– najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof– cena brutto oferty badanej
Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (100)
W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

GRUPA 3
Lp Asortyment J. m. Ilość
1 Zestaw do cięcia cesarskiego w ułożeniu na plecach kompl. 750
Parametry wymagane przez Zamawiającego:
L.p. Parametr Parametr wymagany
1 Zestaw do cięcia cesarskiego w ułożeniu na plecach TAK
2 Skład zestawu:
2a Obłożenie jednoserwetowe : serweta do cięcia cesarskiego (bez osłon na kończyny ) rozm. min. 230/200 x 312 cm, otwór 27 x 33 cm z folią operacyjną, otoczonym torbą do gromadzenia płynów –szt. 1 TAK
(podać)
2b Osłona na stolik Mayo min. 60 x 145 cm, w kształcie worka, od wewnątrz piaskowana ( szorstka ) złożona teleskopowo ,warstwa chłonna 65x85 cm – szt. 1 TAK
(podać)
2c Serweta dla noworodka z miękkiej włókniny 90 x 90 cm – szt.1 TAK
2d Serweta na stół narzędziowy min. 150x 190 cm , warstwa chłonna 75x190 – szt. 1 TAK
(podać)
3 Opakowanie jednostkowe TAK
4 Obłożenie wykonane z materiału dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa lub równoważna) o gramaturze 55 +/-5 g/m2 , materiał obłożeń i serwet niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni, bez zawartości lateksu . TAK
(podać)
5 I klasa palności TAK
6 Potwierdzenie spełnienia przez serwety i obłożenia aktualnych standardowych wymogów normy 13795-1:2019 dla obłożeń chirurgicznych lub równoważnej TAK
7 Zestaw posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające co najmniej dane: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta potrzebne do prowadzenia dokumentacji medycznej. Zestaw sterylny i bezwonny TAK
(podać)
8 Serwety posiadające oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów TAK
(podać)
9 Taśma mocująca w serwetach operacyjnych powinna być pokryta klejem hypoalergicznym , pozwalający na ewentualną repozycję ( rozklejenie się dwóch warstw) bez ryzyka uszkodzenia materiału o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. TAK
(podać)
10 Asortyment zapakowany do transportu w wielowarstwowe opakowania: karton wewnętrzny lub folia, karton zewnętrzny TAK
(podać)
11 Opakowanie jednostkowe zawierające numer serii i datę ważności, które będą widoczne również na fakturze lub na dokumencie dostawy TAK
12 Napisy i etykiety opakowania jednostkowego w języku polskim TAK
13 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK
14 Asortyment sterylny, okres sterylności minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego TAK
(podać)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141620-2 - Zestawy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.
7. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
8. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.
9. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
10. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.
11. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego”. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
12. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 umowy będzie stanowiło integralną część Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
najniższa cena - 100 %
Sposób oceny ofert:
kryterium „najniższa cena” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wpc=Cn/Cof x Rc
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”
Cn– najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof– cena brutto oferty badanej
Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (100)
W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

GRUPA 4
Lp Asortyment J. m. Ilość
1 Zestaw do angiografii kompl.
800
Parametry wymagane przez Zamawiającego:
L.p. Parametr Parametr wymagany
1 Zestaw do angiografii TAK
2 Skład zestawu min.:
2a Serweta na stół narzędziowy min. 150x 190 cm , warstwa chłonna 75x190 – szt. 1 TAK
(podać)
2b Fartuch chirurgiczny z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze minimum 35g/m2 posiadający dodatkowe, nieprzemakalne wzmocnienia (od wewnątrz) w części przedniej i w rękawach, wykonane z laminatu (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa), o gramaturze 42g/m2.
-rozm. XL - szt. 2
-rozm . XXL –szt. 1 TAK
(podać)
2c Pojemnik plastikowy okrągły 250ml przeźroczysty, z podziałką- szt. 1 TAK
2d Osłona przeźroczysta na sprzęt medyczny, prostokątna o wymiarach 100 x 50cm- szt. 1 TAK
2e Osłona okrągła przeźroczysta na sprzęt medyczny o wymiarach max. 95 x 85 cm – szt. 1 TAK
(podać)
2f Kompres z gazy nitką radiacyjna widoczną w RTG 10 x 10cz, 16 warstw, 17 nitek – szt. 20 TAK
2g Pojemnik plastikowy okrągły pojemność 500ml, przeźroczysty, z podziałką – szt. 2 TAK
2h Obłożenie jednoserwetowe do zabiegów angiograficznych min. 220x340 cm z 2 samoprzylepnymi otworami z wyjściem na tętnice udowe, otwór fi 8/16 cm , z przezroczystym nakryciem pulpitu pomiarowego po obu stronach, o wymiarach (60 x 300cm) z dodatkowym chłonnym wzmocnieniem w strefie krytycznej ( na całej długości) TAK
(podać)
3 Opakowanie jednostkowe TAK
4 Obłożenie wykonane z materiału min. dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa lub równoważna) o gramaturze 55 g/m2 , w strefie krytycznej o gramaturze min. 110 g/m2. Materiał obłożeń i serwet niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni, bez zawartości lateksu . TAK
(podać )
5 I klasa palności TAK
6 Potwierdzenie spełnienia przez serwety i obłożenia aktualnych standardowych wymogów normy 13795-1:2019 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym lub równoważnej. TAK
7 Odporność na przenikanie cieczy 150 cmH2O. TAK
8 Chłonność materiału wg normy EN ISO 9073-6 lub równoważnej min. 135ml/m2 i min. 380 ml/m2 w obszarze wzmocnionym TAK
(podać)
9 Zestaw posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające co najmniej dane: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta potrzebne do prowadzenia dokumentacji medycznej. Zestaw sterylny i bezwonny TAK
(podać)
10 Serwety posiadające oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów TAK
11 Taśma mocująca w serwetach operacyjnych powinna być pokryta klejem hypoalergicznym o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. TAK
(podać)
12 Asortyment zapakowany do transportu w wielowarstwowe opakowania: folia, karton zewnętrzny TAK
13 Opakowanie jednostkowe zawierające numer serii i datę ważności, które będą widoczne również na fakturze lub na dokumencie dostawy TAK
14 Napisy i etykiety opakowania jednostkowego w języku polskim TAK
15 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK
16 Asortyment sterylny, okres sterylności minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego TAK
(podać)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141620-2 - Zestawy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.
7. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.
Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego”. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 umowy będzie stanowiło integralną część Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
najniższa cena - 100 %
Sposób oceny ofert:
kryterium „najniższa cena” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wpc=Cn/Cof x Rc
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”
Cn– najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof– cena brutto oferty badanej
Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (100)
W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

GRUPA 5
Lp Asortyment J. m. Ilość
1. Obłożenie stolika Mayo szt. 800
2. Jałowa serweta szt. 1100
Parametry wymagane przez Zamawiającego:
L.p. Parametr Parametr wymagany
1 Osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm, w kształcie worka, od wewnątrz piaskowana ( szorstka ) złożona teleskopowo, warstwa chłonna 60x145 cm TAK
2 Serweta na stół narzędziowy min. 150x 190 cm , warstwa chłonna 75x190 – szt. 1 TAK
(podać)
3 Opakowanie jednostkowe TAK
4
Warstwa chłonna wykonana z materiału dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa lub równoważna) o gramaturze 90 +/-5 g/m2. Materiał obłożeń i serwet niepylący, bez zawartości lateksu . TAK
(podać)
5 I klasa palności TAK
6 Potwierdzenie spełnienia przez serwety i obłożenia aktualnych standardowych wymogów normy 13795-1:2019 dla obłożeń chirurgicznych lub równoważnej TAK
7 Zestaw posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające co najmniej dane: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta potrzebne do prowadzenia dokumentacji medycznej. Zestaw sterylny i bezwonny TAK
(podać)
8 Serwety posiadające oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów TAK
9 Asortyment zapakowany do transportu w wielowarstwowe opakowania: karton wewnętrzny, karton zewnętrzny TAK
10 Opakowanie jednostkowe zawierające numer serii i datę ważności, które będą widoczne również na fakturze lub na dokumencie dostawy TAK
11 Napisy i etykiety opakowania jednostkowego w języku polskim TAK
12 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK
13 Asortyment sterylny, okres sterylności minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego TAK
(podać)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.
2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.
6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego”. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 umowy będzie stanowiło integralną część Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
najniższa cena - 100 %
Sposób oceny ofert:
kryterium „najniższa cena” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wpc=Cn/Cof x Rc
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”
Cn– najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof– cena brutto oferty badanej
Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (100)
W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

GRUPA 6

Lp Asortyment J. m. Ilość
1. Serweta, wykonana z jednolitej, 2 warstwowej, barierowej włókniny, nieprzylepna, rozmiar 37,5 x 45 cm (+5cm) szt. 11000
2. Serweta, wykonana z jednolitej, 2 warstwowej, barierowej włókniny, nieprzylepna, rozmiar 75 x 90 cm ( +5cm) szt. 7000
3. Serweta, wykonana z jednolitej, 2 warstwowej, barierowej włókniny, nieprzylepna, rozmiar 90 x 150 cm (+10 cm) szt. 1800
4. Serweta, wykonana z jednolitej, 2 warstwowej, barierowej włókniny, samoprzylepna, rozmiar 50 x 60 cm (+10 cm) fi 7 cm szt. 1000
5. Serweta z otworem wykonana z jednolitej, 2 warstwowej, barierowej włókniny, przylepna, rozmiar 75 x 90 cm fi 7 cm szt. 400
6. Serweta z otworem wykonana z jednolitej, 2 warstwowej, barierowej włókniny, nieprzylepna, rozmiar 75 x 90 cm fi 10 cm szt. 700
7. Samoprzylepna serweta wykonana z jednolitej, 2 warstwowej, barierowej włókniny rozm. 75cm x 90 cm szt. 2000
8. Sterylna samoprzylepna serweta chirurgiczna o wymiarach 150 x 240 cm szt. 600
9. Samoprzylepna serweta chirurgiczna o wymiarach 170 x 300 cm szt. 500

Parametry wymagane przez Zamawiającego:
L.p. Parametr Parametr wymagany
1 Jałowa serweta, wykonana z jednolitej, 2 warstwowej, barierowej włókniny, nieprzylepna, rozmiar 37,5 x 45 cm (+5cm ) TAK
(podać)
2 Jałowa serweta, wykonana z jednolitej, 2 warstwowej, barierowej włókniny, nieprzylepna, rozmiar 75 x 90 cm ( +5cm ) TAK
(podać)
3 Jałowa serweta, wykonana z jednolitej, 2 warstwowej, barierowej włókniny, nieprzylepna, rozmiar 90 x 150 cm (+10 cm ) TAK
(podać)
4 Jałowa serweta, wykonana z jednolitej, 2 warstwowej, barierowej włókniny, samoprzylepna, rozmiar 50 x 60 cm (+10 cm) fi 7 cm TAK
(podać)
5 Jałowa serweta z otworem wykonana z jednolitej, 2 warstwowej, barierowej włókniny, przylepna, rozmiar 75 x 90 cm fi 7 cm TAK
6 Jałowa serweta z otworem wykonana z jednolitej, 2 warstwowej, barierowej włókniny, nieprzylepna, rozmiar 75 x 90 cm fi 10 cm TAK
7 Jałowa samoprzylepna serweta wykonana z jednolitej, 2 warstwowej, barierowej włókniny rozm. 75cm x 90 cm TAK
8 Sterylna samoprzylepna serweta chirurgiczna wykonana z jednolitej, 2 warstwowej, barierowej włókniny o wymiarach 150 x 240 cm TAK
9 Sterylna samoprzylepna serweta chirurgiczna wykonana z jednolitej, 2 warstwowej, barierowej włókniny o wymiarach 170 x 300 cm TAK
10 Opakowanie jednostkowe TAK
11 Materiał dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa lub równoważna) o gramaturze 55 +/-5 g/m2 , materiał obłożeń i serwet niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni, bez zawartości lateksu. TAK
(podać)
12 Materiał spełnia aktualne standardowe wymagania normy13795-1:2019 dla obłożeń chirurgicznych lub równoważnej TAK
13 Opakowanie posiada min. dwie samoprzylepne etykiety służące do dokumentacji pacjenta, zawierające następujące informacje: data ważności, nr serii, nr ref oraz nazwa producenta TAK
(podać)
14 Taśma mocująca w serwetach przylepnych powinna być pokryta klejem hypoalergicznym o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. TAK
(podać)
15 Asortyment zapakowany do transportu w wielowarstwowe opakowania: karton wewnętrzny lub folia, karton zewnętrzny TAK
(podać)
16 Opakowanie jednostkowe zawierające numer serii i datę ważności, które będą widoczne również na fakturze lub na dokumencie dostawy TAK
(podać)
17 Napisy i etykiety opakowania jednostkowego w języku polskim TAK
18 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK
19 Asortyment sterylny, okres sterylności minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego TAK
(podać)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141620-2 - Zestawy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.
2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.
6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego”. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 umowy będzie stanowiło integralną część Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
najniższa cena - 100 %
Sposób oceny ofert:
kryterium „najniższa cena” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wpc=Cn/Cof x Rc
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”
Cn– najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof– cena brutto oferty badanej
Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (100)
W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

GRUPA 7
Lp Asortyment J. m. Ilość
1 Foliowy pokrowiec na panel sterowania, o wymiarach 90 x 225 cm
zakończony mocną elastyczną gumką szt. 530
2 Foliowy pokrowiec na aparaturę RTG w kształcie kuli ø 65-70 cm (w stanie spoczynku) i ø 115-120 cm (po naciągnięciu), zakończony mocną elastyczną gumką szt. 850
3 Foliowy pokrowiec na aparaturę RTG w kształcie worka o wymiarach 80 x 145 cm, zakończony mocną elastyczną gumką szt. 1500

Parametry wymagane przez Zamawiającego:
L.p. Parametr Parametr wymagany
1 Foliowy pokrowiec na panel sterowania , o wymiarach 90 x 225cm
zakończony mocną elastyczną gumką TAK
2 Foliowy pokrowiec na aparaturę RTG w kształcie kuli ø 65-70 cm (w stanie spoczynku) i ø 115-120 cm (po naciągnięciu),zakończony mocną elastyczną gumką TAK
3 Foliowy pokrowiec na aparaturę RTG w kształcie worka o wymiarach 80 x 145 cm, zakończony mocną elastyczną gumką TAK
4 Foliowy pokrowiec wykonany z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości 0,05 mm TAK
5 Materiał spełnia aktualne standardowe wymagania normy EN 13795 lub równoważnej TAK
6 Opakowanie jednostkowe TAK
7 Opakowanie posiada min. dwie samoprzylepne etykiety służące do dokumentacji pacjenta, zawierające następujące informacje: data ważności, nr serii, nr ref oraz nazwa producenta TAK
(podać)
8 Opakowanie zewnętrzne folia/papier TAK
9 Opakowanie zbiorcze w formie podajnika, ułatwiające pobieranie pojedynczych sztuk TAK
10 Asortyment zapakowany do transportu w wielowarstwowe opakowania: folia lub karton wewnętrzny, karton zewnętrzny TAK
(podać)
11 Opakowanie jednostkowe zawierające numer serii i datę ważności, które będą widoczne również na fakturze lub na dokumencie dostawy TAK
12 Napisy i etykiety opakowania jednostkowego w języku polskim TAK
13 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK
14 Asortyment sterylny, okres sterylności minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego TAK
(podać)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141620-2 - Zestawy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.
2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.
6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego”. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 umowy będzie stanowiło integralną część Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
najniższa cena - 100 %
Sposób oceny ofert:
kryterium „najniższa cena” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wpc=Cn/Cof x Rc
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”
Cn– najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof– cena brutto oferty badanej
Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (100)
W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

GRUPA 8
Lp Asortyment J. m. Ilość
1 Jałowe obłożenie do zabiegów na kręgosłupie kompl.
1000
2 Jałowe obłożenie do zabiegów czaszkowo-mózgowych -procedur neurochirurgicznych kompl. 150
Parametry wymagane przez Zamawiającego:
L.p. Parametr Parametr wymagany
1 Jednoserwetowe obłożenie do zabiegów na kręgosłupie TAK
2 Skład zestawu min.:
2a Serweta główna w kształcie litery "T" 260/200 cm x 320 cm wyposażona w samoprzylepny otwór o min. wielkości 9 x 22cm dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowany organizator przewodów - szt. 1 TAK
(podać)
2b Serweta na stół narzędziowy min. 140 x 190 cm , warstwa chłonna 75x190 – szt. 1 TAK
(podać)
2c Osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm, w kształcie worka, od wewnątrz piaskowana ( szorstka ) złożona teleskopowo , warstwa chłonna 60x145 cm – szt. 1 TAK
2d Ręczniki chłonne- 4 szt. TAK
3 Jałowe wzmocnione obłożenie do zabiegów czaszkowo-mózgowych -procedur neurochirurgicznych TAK
4 Skład zestawu min.:
4a Serweta do obłożenia czaszki 245x320 cm wyposażona w samoprzylepny otwór wypełniony folią chirurgiczną 19x30 cm, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowany worek z sitem i zaworem do podłączenia drenu – szt. 1 TAK
4b Serweta na stół narzędziowy min. 140x 190 cm , warstwa chłonna
75x190 – szt. 1 TAK
(podać)
4c Osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm, w kształcie worka, od wewnątrz piaskowana ( szorstka ) złożona teleskopowo, warstwa chłonna 60x145 cm – szt. 1 TAK
4d Samoprzylepne serwety operacyjne min. 50 x 50cm – szt. 4 TAK
(podać)
4e Uchwyt typu Velcro do mocowania kabli i drenów- szt. 2 TAK
4f Taśma samoprzylepna 50x10cm – szt. 1 TAK
4g Ręczniki chłonne - 2 szt. TAK
5 Opakowanie jednostkowe TAK
6 Obłożenie wykonane z materiału min. dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa lub równoważne) o gramaturze 55 g/m2, w strefie krytycznej o gramaturze min. 110 g/m2. Materiał obłożeń i serwet niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni, bez zawartości lateksu. TAK
(podać )
7 I klasa palności TAK
8 Potwierdzenie spełnienia przez serwety i obłożenia aktualnych minimalnych wymagań normy 13795-1:2019 lub równoważnej TAK
9 Zestaw posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające co najmniej dane: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta potrzebne do prowadzenia w dokumentacji medycznej. Zestaw sterylny i bezwonny TAK
(podać)
10 Serwety posiadające oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów TAK
11 Taśma mocująca w serwetach operacyjnych powinna być pokryta klejem hypoalergicznym o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. TAK
(podać)
12 Asortyment zapakowany do transportu w wielowarstwowe opakowania: karton wewnętrzny, karton zewnętrzny TAK
13 Opakowanie jednostkowe zawierające numer serii i datę ważności, które będą widoczne również na fakturze lub na dokumencie dostawy TAK
14 Napisy i etykiety opakowania jednostkowego w języku polskim TAK
15 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK
16 Asortyment sterylny, okres sterylności minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego TAK
(podać)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141620-2 - Zestawy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.
2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.
6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego”. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 umowy będzie stanowiło integralną część Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
najniższa cena - 100 %
Sposób oceny ofert:
kryterium „najniższa cena” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wpc=Cn/Cof x Rc
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”
Cn– najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof– cena brutto oferty badanej
Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (100)
W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

GRUPA 9
Lp Asortyment J. m. Ilość
1 Akcesoria jałowe w jednym zestawie zest 1100
Parametry wymagane przez Zamawiającego:
L.p. Parametr Parametr wymagany
1 Akcesoria jałowe w jednym zestawie ( dopuszcza się akcesoria pakowane pojedynczo ) TAK
2 Skład zestawu:
2a Czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5cm (kontrastuje w RTG) - szt. 2 TAK
2b Uchwyt samoprzylepny typu rzep w rozmiarze min. 2 x 23 cm – szt. 2 TAK
(podać)
3 Opakowanie jednostkowe TAK
4 Potwierdzenie spełnienia wymogów aktualnej normy EN 13795 lub równoważnej TAK
5 Zestaw posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające co najmniej dane: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta TAK
(podać)
6 Asortyment zapakowany do transportu w wielowarstwowe opakowania: folia, karton zewnętrzny TAK
7 Opakowanie jednostkowe zawierające numer serii i datę ważności, które będą widoczne również na fakturze lub na dokumencie dostawy TAK
8 Napisy i etykiety opakowania jednostkowego w języku polskim TAK
9 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK
10 Asortyment sterylny, okres sterylności minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego TAK
(podać)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141620-2 - Zestawy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.
2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.
6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego”. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 umowy będzie stanowiło integralną część Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
najniższa cena - 100 %
Sposób oceny ofert:
kryterium „najniższa cena” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wpc=Cn/Cof x Rc
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”
Cn– najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof– cena brutto oferty badanej
Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (100)
W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

GRUPA 10
Lp Asortyment J. m. Ilość
1 Jałowy zestaw do mycia pola operacyjnego zest 200
Parametry wymagane przez Zamawiającego:
L.p. Parametr Parametr wymagany
1 Jałowy zestaw do mycia pola operacyjnego TAK
2 Skład zestawu:
2a Tampon włókninowy – 6 szt. TAK
2b Kleszczyki plast.- 1 szt. TAK
2c Miseczka poj.150ml – 1 szt. TAK
2 Opakowanie jednostkowe typu twardy blister TAK
3 Asortyment zapakowany do transportu w wielowarstwowe opakowania: folia, karton zewnętrzny TAK
4 Opakowanie jednostkowe zawierające numer serii i datę ważności, które będą widoczne również na fakturze lub na dokumencie dostawy TAK
5 Napisy i etykiety opakowania jednostkowego w języku polskim TAK
6 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK
7 Asortyment sterylny, okres sterylności minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego TAK
(podać)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141620-2 - Zestawy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.
2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.
6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego”. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 umowy będzie stanowiło integralną część Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
najniższa cena - 100 %
Sposób oceny ofert:
kryterium „najniższa cena” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wpc=Cn/Cof x Rc
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”
Cn– najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof– cena brutto oferty badanej
Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (100)
W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

GRUPA 11
Lp Asortyment J. m. Ilość
1 Jałowy włókninowy pokrowiec na podłokietniki rozmiar minimalny 25cm x 60cm szt. 300
Parametry wymagane przez Zamawiającego:
L.p. Parametr Parametr wymagany
1 Jałowy pokrowiec na podłokietniki rozmiar minimalny 25cm x 60cm TAK
(podać)
2 Opakowanie a 1szt lub a 2szt (z przeliczeniem) TAK
(podać)
3 Pokrowiec wykonany z materiału dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa lub równoważne) o gramaturze 55 +/-5 g/m2 , materiał niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni, bez zawartości lateksu. TAK
(podać)
4 Potwierdzenie spełnienia aktualnych standardowych norm EN 13795 lub równoważna TAK
(podać)
5 Zestaw posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające co najmniej dane: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta potrzebne do prowadzenia dokumentacji medycznej. Zestaw sterylny i bezwonny TAK
(podać)
6 Asortyment zapakowany do transportu w wielowarstwowe opakowania: folia, karton wewnętrzny, karton zewnętrzny TAK
7 Opakowanie jednostkowe zawierające numer serii i datę ważności, które będą widoczne również na fakturze lub na dokumencie dostawy TAK
8 Napisy i etykiety opakowania jednostkowego w języku polskim TAK
9 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK
10 Asortyment sterylny, okres sterylności minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego TAK
(podać)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.
2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.
6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego”. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 umowy będzie stanowiło integralną część Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
najniższa cena - 100 %
Sposób oceny ofert:
kryterium „najniższa cena” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wpc=Cn/Cof x Rc
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”
Cn– najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof– cena brutto oferty badanej
Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (100)
W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

GRUPA 12
Lp Asortyment J. m. Ilość
1 Jałowy zestaw do drobnych zabiegów chirurgicznych w pozycji litotomijnej pacjenta np. cystoskopii, zabiegach w obrębie szyjki macicy zest 150
Parametry wymagane przez Zamawiającego:
L.p. Parametr Parametr wymagany
1 Jałowy zestaw do drobnych zabiegów chirurgicznych w pozycji litotomijnej pacjenta np. cystoskopii, zabiegach w obrębie szyjki macicy TAK
2 Skład zestawu min.:
2a Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 100x150 cm- szt. 1 TAK
2b Serweta wykonana z min. 2-warstwowego materiału z otworem na krocze umieszczonym centralnie o wymiarach min. 75x200 cm, otwór min. 8x12 cm- szt. 1 TAK
(podać)
2c Osłony na kończyny dolne o wymiarach min. 75x120 cm – szt. 2 TAK
(podać)
3 Opakowanie jednostkowe TAK
4 Obłożenie wykonane z materiału dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa lub równoważne) o gramaturze 55 +/-5 g/m2 , materiał obłożeń i serwet niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni, bez zawartości lateksu . TAK
(podać)
5 Materiał obłożenia spełniający aktualne standardowe wymagania normy PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych lub równoważna TAK
6 Zestaw posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające co najmniej dane: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta TAK
(podać)
7 Serwety posiadające oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów TAK
8 Asortyment zapakowany do transportu w wielowarstwowe opakowania: karton wewnętrzny, karton zewnętrzny TAK
9 Opakowanie jednostkowe zawierające numer serii i datę ważności, które będą widoczne również na fakturze lub na dokumencie dostawy TAK
10 Napisy i etykiety opakowania jednostkowego w języku polskim TAK
11 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK
12 Asortyment sterylny, okres sterylności minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego TAK
(podać)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141620-2 - Zestawy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.
2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.
6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego”. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 umowy będzie stanowiło integralną część Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
najniższa cena - 100 %
Sposób oceny ofert:
kryterium „najniższa cena” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wpc=Cn/Cof x Rc
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”
Cn– najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof– cena brutto oferty badanej
Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (100)
W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

GRUPA 13
Lp Asortyment J. m. Ilość
1 Jednorazowy jałowy fartuch przeznaczony do krótkich zabiegów chirurgicznych z włókniny polipropylenowej szt. 1000
Parametry wymagane przez Zamawiającego:
L.p. Parametr Parametr wymagany
1 Jednorazowy jałowy fartuch przeznaczony do krótkich zabiegów chirurgicznych z materiału typu SMMS z trzema trokami z tyłu dla bezpiecznego wiązania TAK
2 Mankiety ściągane lekko gumką (bez lateksu) TAK
3 Poły fartucha zachodzą na siebie na plecach TAK
4 Długość fartucha min. 120 cm, szerokość fartucha min. 132 cm TAK
(podać)
5 Opakowanie jednostkowe TAK
6 Materiał spełniający aktualne standardowe wymagania normy PN EN 13795 lub równoważna TAK
7 Pakiet posiadający min 2 etykiety samoprzylepne zawierające co najmniej dane: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta TAK
(podać)
8 Asortyment zapakowany do transportu w wielowarstwowe opakowania: folia, karton wewnętrzny, karton zewnętrzny TAK
9 Opakowanie jednostkowe zawierające numer serii i datę ważności, które będą widoczne również na fakturze lub na dokumencie dostawy TAK
10 Napisy i etykiety opakowania jednostkowego w języku polskim TAK
11 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK
12 Asortyment sterylny, okres sterylności minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego TAK
(podać)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.
2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.
6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego”. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 umowy będzie stanowiło integralną część Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
najniższa cena - 100 %
Sposób oceny ofert:
kryterium „najniższa cena” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wpc=Cn/Cof x Rc
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”
Cn– najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof– cena brutto oferty badanej
Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (100)
W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

GRUPA 14
Lp Asortyment J. m. Ilość
1 Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy:
1a rozmiar M szt. 700
1b rozmiar L szt. 4500
1c rozmiar XL szt. 6000
1d rozmiar XXL szt. 4400
Parametry wymagane przez Zamawiającego:
L.p. Parametr Parametr wymagany
1 Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy TAK
2 Fartuch chirurgiczny, sterylny, wykonany z wielowarstwej włókniny typu SMMS o gramaturze minimum 35g/m2, zawinięty w serwetę włókninową lub papier krepowy . TAK
(podać)
3 Fartuchy jałowe pełnobarierowe, zgodne z aktualnymi standardowymi wymaganiami normy EN 13795-1:2019 lub równoważna TAK
4 I klasa palności TAK
5 Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki TAK
6 Rękaw zakończony elastycznym, syntetycznym mankietem o długości min. 7,5 cm TAK
(podać)
7 Tylne części fartucha zachodzące na siebie szerokości mierzonej od linii środkowej pachowej 40 cm (+/- 2 cm każda) dla rozm. XL i XXL TAK
(podać)
8 Długość mierzona od ramion dla rozm. M min. 120 cm TAK
(podać)
9 Długość mierzona od ramion dla rozm. L min. 130 cm TAK
(podać)
10 Długość mierzona od ramion dla rozm. XL min. 153 cm TAK
(podać)
11 Długość mierzona od ramion dla rozm. XXL min. 170 cm TAK
(podać)
12 Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej i przedniej części fartucha TAK
13 Szwy wykonane techniką ultradźwiękową gwarantującą szczelność (podać sposób łączenia) TAK
(podać)
14 Fartuch bez zawartości celulozy TAK
15 Opakowanie folia -papier TAK
16 Pakiet posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające co najmniej dane: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta TAK
(podać)
17 Asortyment zapakowany do transportu w wielowarstwowe opakowania: folia, karton wewnętrzny, karton zewnętrzny TAK
(podać)
18 Opakowanie jednostkowe zawierające numer serii i datę ważności, które będą widoczne również na fakturze lub na dokumencie dostawy TAK
19 Napisy i etykiety opakowania jednostkowego w języku polskim TAK
20 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK
21 Asortyment sterylny, okres sterylności minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego TAK
(podać)
22 Próbka dla poz. 1 rozm. XXL w celu sprawdzenia wymaganych parametrów TAK

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.
2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.
6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego”. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 umowy będzie stanowiło integralną część Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
najniższa cena - 100 %
Sposób oceny ofert:
kryterium „najniższa cena” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wpc=Cn/Cof x Rc
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”
Cn– najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof– cena brutto oferty badanej
Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (100)
W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

GRUPA 15
Lp Asortyment J. m. Ilość
1 Jednorazowy wzmocniony jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy:
1a rozmiar XL szt. 3400
1b rozmiar XXL szt. 4000
Parametry wymagane przez Zamawiającego:
L.p. Parametr Parametr wymagany
1 Jednorazowy wzmocniony jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy TAK
1a Fartuch chirurgiczny, sterylny, wykonany z wielowarstwowej włókniny typu SMMS o gramaturze minimum 35g/m2 wzmocniony (od wewnątrz) na rękawach, w części brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze min 38 g/m2,
zawinięte w serwetę włókninową lub papier krepowy TAK
(podać)
2 Fartuchy pełnobarierowe, zgodne z aktualnymi wysokimi wymaganiami normy EN 13795-1:2019 lub równoważne TAK
3 Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki TAK
4 I klasa palności TAK
5 Rękaw zakończony elastycznym, syntetycznym mankietem o długości min. 7,5 cm TAK
(podać)
6 Tył "sterylne plecy", zapinany przy szyi na rzep lub taśmę lepną , tylne poły zachodzące na siebie szerokości mierzonej od linii środkowej pachowej 40 cm (+/- 2 cm każda) TAK
(podać)
7 Długość mierzona od ramion dla rozm . XL min. 153 cm TAK
(podać)
8 Długość mierzona od ramion dla rozm. XXL min. 170 cm TAK
(podać)
9 Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej i przedniej części fartucha TAK
10 Szwy wykonane techniką gwarantującą szczelność (podać sposób łączenia) TAK
(podać)
11 Fartuch bez zawartości celulozy TAK
12 Opakowanie jednostkowe TAK
13 Pakiet posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające co najmniej dane: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta TAK
(podać)
14 Asortyment zapakowany do transportu w wielowarstwowe opakowania: folia, karton wewnętrzny, karton zewnętrzny TAK
15 Opakowanie jednostkowe zawierające numer serii i datę ważności, które będą widoczne również na fakturze lub na dokumencie dostawy TAK
16 Napisy i etykiety opakowania jednostkowego w języku polskim TAK
17 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK
18 Asortyment sterylny, okres sterylności minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego TAK
(podać)
19 Próbka do poz. 1 dla rozm. XXL w celu sprawdzenia wymaganych parametrów TAK

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.
2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.
6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego”. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 umowy będzie stanowiło integralną część Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
najniższa cena - 100 %
Sposób oceny ofert:
kryterium „najniższa cena” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wpc=Cn/Cof x Rc
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”
Cn– najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof– cena brutto oferty badanej
Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (100)
W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

GRUPA 16
Lp Asortyment J. m. Ilość
1 Zestaw Uniwersalny standardowy zest 2000
2 Zestaw Uniwersalny wzmocniony zest 1500
Parametry wymagane przez Zamawiającego:
L.p. Parametr Parametr wymagany
1 Zestaw Uniwersalny standardowy TAK
2 Skład zestawu i wymiary:
2a Ręczniki chłonne- 2 szt. TAK
2b Osłona na stolik Mayo min 60 x 145 cm, w kształcie worka, od wewnątrz piaskowana ( szorstka ) złożona teleskopowo, warstwa chłonna min. 60x145 cm – szt. 1 TAK
(podać)
2c Serwety z taśmą samoprzylepną min. 75x 90 cm, materiał dwuwarstwowy – szt. 2 TAK
(podać)
2d Serweta z taśmą samoprzylepną min. 175x170 cm, materiał dwuwarstwowy – szt. 1 TAK
(podać)
2e Serweta z taśmą samoprzylepną min. 140 x240 cm, materiał dwuwarstwowy – szt. 1 TAK
(podać)
2f Serweta na stół min. 150 x 190 cm, materiał dwuwarstwowy, warstwa chłonna 75x190 cm- szt. 1 TAK
(podać)
3 Opakowanie jednostkowe TAK
4 Obłożenie wykonane z materiału dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa lub równoważne) o gramaturze 55 +/-5 g/m2 , materiał obłożeń i serwet niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni, bez zawartości lateksu. TAK
(podać)
5 I klasa palności TAK
6 Odporność na działanie wiązki laserowej zgodnie z normą DIN EN ISO 11810-1 lub równoważna TAK
7 Potwierdzenie spełnienia przez serwety i obłożenia wymogów zgodnych z aktualnymi standardowymi wymaganiami normy EN 13795 lub równoważna TAK
8 Zestaw posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające co najmniej dane: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta potrzebne do prowadzenia dokumentacji medycznej. Zestaw sterylny i bezwonny TAK
(podać)
9 Serwety posiadające oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów TAK
10 Taśma samoprzylepna w serwetach operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym, o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. TAK
(podać)
11 Asortyment zapakowany do transportu w wielowarstwowe opakowania: folia lub karton wewnętrzny, karton zewnętrzny TAK
(podać)
12 Opakowanie jednostkowe zawierające numer serii i datę ważności, które będą widoczne również na fakturze lub na dokumencie dostawy TAK
13 Napisy i etykiety opakowania jednostkowego w języku polskim TAK
14 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK
15 Asortyment sterylny, okres sterylności minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego TAK
(podać)
16 Zestaw Uniwersalny wzmocniony TAK
(podać)
17 Skład zestawu i wymiary: TAK
18 Osłona na stolik Mayo min. 60 x 145 cm, w kształcie worka, od wewnątrz piaskowana (szorstka ) złożona teleskopowo, warstwa chłonna min 60x145 cm – szt. 1 TAK
(podać)
18a Serwety z taśmą samoprzylepną min. 75x 90 cm, materiał dwuwarstwowy, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej – szt. 2 TAK
(podać)
18b Serweta z taśmą samoprzylepną min. 175x180 cm, materiał dwuwarstwowy, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej - szt. 1 TAK
(podać)
18c Serweta z taśmą samoprzylepną min. 150x250 cm, materiał dwuwarstwowy, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej - szt. 1 TAK
(podać)
18d Serweta na stół min. 150x 190 cm, warstwa chłonna 75x190 – szt. 1 TAK
(podać)
18e Opakowanie jednostkowe TAK
19 Obłożenie wykonane z materiału dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa lub równoważne) o gramaturze 55 +/-5 g/m2 , materiał obłożeń i serwet niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni, bez zawartości lateksu. TAK
(podać)
20 I klasa palności TAK
21 Odporność na działanie wiązki laserowej zgodnie z normą DIN EN ISO 11810-1 lub równoważna TAK
22 Potwierdzenie spełnienia przez serwety i obłożenia wymogów zgodnych z aktualnymi wysokimi wymaganiami normy EN 13795 dla materiałów w obszarze krytycznym lub równoważne. TAK
23 Zestaw posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające co najmniej dane: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta potrzebne do prowadzenia dokumentacji medycznej. Zestaw sterylny i bezwonny TAK
(podać)
24 Serwety posiadające oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów TAK
25 Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. TAK
(podać)
26 Asortyment zapakowany do transportu w wielowarstwowe opakowania: folia lub karton wewnętrzny, karton zewnętrzny TAK
(podać)
27 Opakowanie jednostkowe zawierające numer serii i datę ważności, które będą widoczne również na fakturze lub na dokumencie dostawy TAK
28 Napisy i etykiety opakowania jednostkowego w języku polskim TAK
29 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK
30 Asortyment sterylny, okres sterylności minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego TAK
(podać)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141620-2 - Zestawy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.
2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.
6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego”. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 umowy będzie stanowiło integralną część Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
najniższa cena - 100 %
Sposób oceny ofert:
kryterium „najniższa cena” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wpc=Cn/Cof x Rc
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”
Cn– najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof– cena brutto oferty badanej
Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (100)
W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

GRUPA 17
Lp Asortyment J. m. Ilość
1 Sterylny zestaw do USG szt
200
Parametry wymagane przez Zamawiającego:
L.p. Parametr Parametr wymagany
1 Sterylny zestaw do USG TAK
2 Skład zestawu:
2a Osłona na głowicę rozmiar 13 x 122 cm z gumką mocującą osłonę na głowicy bez lateksu TAK
2b Sterylny żel do USG TAK
2c Samoprzylepne taśmy mocujące osłonę- szt. 2 TAK
2d Całość zawinięta w serwetę - 1 pakiet TAK
3 Opakowanie zawiera 20 sztuk TAK
4 Materiał obłożenia spełniający aktualne wymagania normy PN EN 13795 lub równoważny TAK
5 Zestaw posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające co najmniej dane: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta TAK
(podać)
6 Asortyment zapakowany do transportu w wielowarstwowe opakowania: folia, karton wewnętrzny, karton zewnętrzny TAK
(podać)
7 Opakowanie jednostkowe zawierające numer serii i datę ważności, które będą widoczne również na fakturze lub na dokumencie dostawy TAK
8 Napisy i etykiety opakowania jednostkowego w języku polskim TAK
9 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK
10 Asortyment sterylny, okres sterylności minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego TAK
(podać)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141620-2 - Zestawy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.
2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.
6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego”. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 umowy będzie stanowiło integralną część Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
najniższa cena - 100 %
Sposób oceny ofert:
kryterium „najniższa cena” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wpc=Cn/Cof x Rc
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”
Cn– najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof– cena brutto oferty badanej
Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (100)
W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

GRUPA 18
Lp Asortyment J. m. Ilość
1 Jednorazowy jałowy zestaw do dozowania płynów na bloku operacyjnym:
1a Zestaw do dozowania płynów miska 250 ml + miarka 500 ml, op. 1 szt 1000
1b Zestaw do dozowania płynów miska 2500 ml + miarka 500 ml, op. 1 szt 1000
Parametry wymagane przez Zamawiającego:
L.p. Parametr Parametr wymagany
1 Jednorazowy jałowy zestaw do dozowania płynów na bloku operacyjnym w składzie: 1 x pojemnik plastikowy 250ml, 9,2x5,5cm, z podziałką, przeźroczysty; 1 x pojemnik plastikowy z uchwytem 500ml, 9x10cm, z podziałką, przeźroczysty; 1 x serweta barierowa PE+PP 55g/m2 75x75cm (owinięcie zestawu) - 1000 szt. TAK
(podać)
2 Jednorazowy jałowy zestaw do dozowania płynów na bloku operacyjnym w składzie: 1 x pojemnik plastikowy 2500ml, 22x9cm, z podziałką, niebieski; 1 x pojemnik plastikowy z uchwytem 500ml, 9x10cm, z podziałką, przeźroczysty; 1 x serweta barierowa PE+PP 55g/m2 100x150cm (owinięcie zestawu) – 1000 szt. TAK
(podać)
3 Opakowanie jednostkowe zawierające numer serii i datę ważności, które będą widoczne również na fakturze lub na dokumencie dostawy TAK
4 Napisy i etykiety opakowania jednostkowego w języku polskim TAK
5 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK
6 Asortyment sterylny, okres sterylności minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego TAK
(podać)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141620-2 - Zestawy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.
2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.
6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego”. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 umowy będzie stanowiło integralną część Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
najniższa cena - 100 %
Sposób oceny ofert:
kryterium „najniższa cena” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wpc=Cn/Cof x Rc
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”
Cn– najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof– cena brutto oferty badanej
Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (100)
W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

GRUPA 19
Lp Asortyment J. m. Ilość
1 Taśma podcewkowa op 20
Parametry wymagane przez Zamawiającego:
L.p. Parametr Parametr wymagany
1 Całkowicie jednorazowy system taśmy podcewkowej (tzw. Taśma jednego nacięcia) składający się z monofilamentowej taśmy polipropylenowej, długości 9,00 cm, szerokości 1,1 cm, zakończonej kotwiczkami (wyposażonymi w skrzydełka zapobiegające obracaniu się kotwiczek podczas implantacji oraz zwiększające siłę ich kotwiczenia w tkance) oraz łukowato wygiętej igły o średnicy 3 mm, zakończonej ergonomicznym uchwytem. Możliwa mikroregulacja długości taśmy. Taśma posiadająca wygładzone krawędzie w części podcewkowej, na pozostałej części taśmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance. TAK
(podać)
2 Opakowanie jednostkowe zawierające numer serii i datę ważności, które będą widoczne również na fakturze lub na dokumencie dostawy TAK
3 Napisy i etykiety opakowania jednostkowego w języku polskim TAK
4 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK
5 Asortyment sterylny, okres sterylności minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego TAK
(podać)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141620-2 - Zestawy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.
2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.
6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego”. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 umowy będzie stanowiło integralną część Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
najniższa cena - 100 %
Sposób oceny ofert:
kryterium „najniższa cena” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wpc=Cn/Cof x Rc
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”
Cn– najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof– cena brutto oferty badanej
Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (100)
W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

GRUPA 20
Lp. Asortyment J. m. Ilość
1 Pokrowiec na mikroskop operacyjny szt 500
Parametry wymagane przez Zamawiającego
L.p. 1. Parametr 2. Parametr wymagany
1 Jednorazowy pokrowiec na mikroskop operacyjny OPMI typ VARIO/S 88
Firmy K. Zaiss rozm. 122x209 cm, średnica okularu 48x82.
Wykonane z przeźroczystej folii lub równoważny TAK
(podać)
2 Opakowanie jednostkowe zawierające numer serii i datę ważności, które będą widoczne również na fakturze lub na dokumencie dostawy TAK
3 Napisy i etykiety opakowania jednostkowego w języku polskim TAK
4 Instrukcja użytkowania w języku polskim TAK
5 Asortyment sterylny, okres sterylności minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego TAK
(podać)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.
2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.
6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego”. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 umowy będzie stanowiło integralną część Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
najniższa cena - 100 %
Sposób oceny ofert:
kryterium „najniższa cena” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wpc=Cn/Cof x Rc
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”
Cn– najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof– cena brutto oferty badanej
Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (100)
W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, złoży wraz z ofertą, aktualne na dzień złożenia przedmiotowe środki dowodowe:
a) oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP (Załącznik nr 4 do SWZ),
b) kopie stron z katalogu opisujące oferowany asortyment. Na stronie z katalogu należy czytelnie i jednoznacznie zaznaczyć każdą oferowaną pozycję asortymentową i opisać np. Grupa 1 poz.3. Kopie stron katalogu muszą zawierać numery katalogowe wskazane w złożonej ofercie.
2. Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, złoży przed terminem składania ofert aktualne na dzień złożenia przedmiotowe środki dowodowe w postaci próbki:
a) w zakresie Grupy 14: próbkę jednorazowego fartucha chirurgicznego pełnobarierowego w rozmiarze XXL – szt. 1
b) w zakresie Grupy 15: próbkę jednorazowego wzmocnionego jałowego fartucha chirurgicznego pełnobarierowego w rozmiarze XXL – szt. 1
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Przepisu nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP (Załącznik nr 4 do SWZ),
b) kopie stron z katalogu opisujące oferowany asortyment. Na stronie z katalogu należy czytelnie i jednoznacznie zaznaczyć każdą oferowaną pozycję asortymentową i opisać np. Grupa 1 poz.3. Kopie stron katalogu muszą zawierać numery katalogowe wskazane w złożonej ofercie.
a) w zakresie Grupy 14: próbkę jednorazowego fartucha chirurgicznego pełnobarierowego w rozmiarze XXL – szt. 1
b) w zakresie Grupy 15: próbkę jednorazowego wzmocnionego jałowego fartucha chirurgicznego pełnobarierowego w rozmiarze XXL – szt. 1

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, oświadczenia lub podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy e-zamówienia: :
a) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;
b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt. a) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie jako oświadczenie własne.
c) przedmiotowe środki dowodowe tj.
-oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ
-kopie stron z katalogu opisujące oferowany asortyment. Na stronie z katalogu należy czytelnie i jednoznacznie zaznaczyć każdą oferowaną pozycję asortymentową i opisać np. Grupa 1 poz.3. Kopie stron katalogu muszą zawierać numery katalogowe wskazane w złożonej ofercie.
d) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania
-odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca np. w Formularzu ofertowym wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby;
e) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, chyba że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. c);
f) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu); pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
7. Przedmiotowe środki dowodowe składane nieelektronicznie - zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy PZP:
1) w zakresie Grupy 14: próbkę jednorazowego fartucha chirurgicznego pełnobarierowego w rozmiarze XXL – szt. 1
2) w zakresie Grupy 15: próbkę jednorazowego wzmocnionego jałowego fartucha chirurgicznego pełnobarierowego w rozmiarze XXL – szt. 1

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w przypadkach wskazanych we Wzorze Umowy, który stanowi Zał. nr 1 do SWZ:
a)zmiany asortymentu, w tym zmiany numeru katalogowego, modelu, typu produktu, na asortyment inny, lub poprzez dodanie nowego, o parametrach i funkcjonalności nie gorszych, niż wykazany w ofercie, z zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie ulegnie podwyższeniu,
b)zaoferowania w wyniku postępu technologicznego produktu o lepszych parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu przetargowym albo niższej, wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego;
c)zmiana producenta lub zaprzestanie produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkt równoważny o takich samych lub lepszych parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu przetargowym albo niższej, wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego;
d)zmiana przepisów obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej umowy;
e)w przypadku zmiany ceny w wyniku zmiany przepisów prawa podatkowego dotyczącej stawek VAT w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmiana dotyczyć może wartości brutto, wartość netto pozostaje bez zmian;
2.Zmiany wymienione w ust. 1 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy, z uzasadnieniem konieczności zmiany, za zgodą Zamawiającego, w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie pisemnego aneksu do umowy.
3.Waloryzacja wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z art. 439 ust. 1-4 ustawy Pzp, jest możliwa według następujących zasad:
a)po upływie okresu 6 m-cy (termin początkowy) zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia (waloryzacja) w sytuacji, gdy ceny jednostkowe określone w załączniku do Umowy wzrosną o co najmniej 20% w porównaniu do cen zakupu asortymentu, o których mowa, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym zał. nr 1 do umowy,
b)Wykonawca wnioskujący o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia przedstawia projekt aneksu do umowy z wykazem rodzaju wszystkich cen brutto zł asortymentu objętego niniejsza umową, uprawniających do żądania zmiany wynagrodzenia wraz z dowodami będącymi podstawą do akceptacji aneksu, tj. kserokopiami faktur zakupu asortymentu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie oraz z zakupami tego asortymentu w 6 miesiącu realizacji umowy. We wniosku o zmianę umowy wykonawca przedstawia także wyszczególnienie ilości asortymentu każdej wykazanej pozycji potrzebnej do końca realizacji umowy;
c)jeżeli wartość asortymentu wskazanego w zał. nr 1 do umowy wzrośnie o co najmniej 20 %, w porównaniu do cen przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, Zamawiający może wyrazić zgodę na podwyższenie wynagrodzenia o różnicę cen asortymentu wyszczególnionego w Wykazie do aneksu, pomiędzy udowodnionymi wartościami ceny przyjętej w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie a wartościami tych cen po upływie 6 miesięcy, a w dalszej kolejności co 6 miesięcy. Podwyższenie wynagrodzenie może nastąpić o wartość różnicy cen asortymentu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie a cenami występującymi po 6 miesiącach realizacji umowy, pomnożoną o potrzebne ilości materiałów i kosztów do końca realizacji umowy. Zestawienie cen stanowiące podstawę wyliczenia wynagrodzenia będzie stanowiło załącznik do aneksu do umowy.
d)przez zmianę ceny asortymentu rozumie się wzrost odpowiednio cen, jak i ich obniżenie, względem cen przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. W przypadku obniżenia cen asortymentu wykonawca przedstawia także aneks do umowy w ...
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowy zakres zmian znajduje się w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-20 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.