eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przeworsk › Wymiana nawierzchni podłóg ciągów pieszych i schodów w budynku SP w Grzęsce w ramach przedsięwzięcia grantowego pn.: "Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez gminę Przeworsk"Ogłoszenie z dnia 2023-03-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana nawierzchni podłóg ciągów pieszych i schodów w budynku SP w Grzęsce w ramach przedsięwzięcia grantowego pn.: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez gminę Przeworsk”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przeworsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900513

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bernardyńska 1a

1.5.2.) Miejscowość: Przeworsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 648 73 97

1.5.8.) Numer faksu: 16 648 98 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przeworsk.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przeworsk.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana nawierzchni podłóg ciągów pieszych i schodów w budynku SP w Grzęsce w ramach przedsięwzięcia grantowego pn.: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez gminę Przeworsk”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f69eb60-bd99-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126756

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054640/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wymiana nawierzchni podłóg ciągów pieszych i schodów w budynku SP w Grzęsce w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Przeworsk”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/przeworsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/przeworsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w SWZ rozdział XI i XV

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ rozdział XXIV

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROIX.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja obejmuje roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Grzęska.
1) Wymiana okładzin podłogowych ciągów pieszych
Przedmiotem postępowania jest wymiana okładzin podłogowych ciągów pieszych. W chwili obecnej podłogi w korytarzach budynku wyłożone są płytkami gresowymi, lastriko i parkietem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu konieczna jest wymiana okładziny na nawierzchnię antypoślizgową. Przewidziana wykładzina spełnia warunki antypoślizgowości i w znacznym stopniu podnosi bezpieczeństwo osób poruszających się korytarzami. Wykładzina jest również wyrobem redukującym hałas na korytarzach co również przyczynia się do zwiększenia komfortu użytkowników budynku.
2) Wykonanie okładziny schodów
Istniejące schody wyłożone są betonową masą lastriko, szlifowaną. Schody nie gwarantują bezpiecznego użytkowania z uwagi na ich śliską nawierzchnię. Przewidziana do zastosowania systemowa okładzina schodów zapewni bezpieczeństwo komunikacji dla użytkowników obiektu.
3) Wymiana balustrady stalowej na chromoniklową
Istniejąca balustrada wykonana jest ze stalowych prętów, zakończonych pochwytem. W celu wykonania nawierzchni schodów konieczny jest jej demontaż. Z uwagi na znaczne jej zużycie oraz sposób montażu do podłoża betonowego nie jest możliwe jej powtórne zastosowanie. Koniecznym jest wykonanie nowej bariery oraz pochwytu stalowego.
Powyższe prace będą prowadzone w wydzielonej części budynku szkoły. Na czas ich realizacji uczące się dzieci zostaną przeniesione do pozostałej części budynku.
Zaleca się, aby Wykonawcy zapoznali się z terenem budowy i jego otoczeniem w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanej w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. Podczas wykonywania robót Wykonawca musi liczyć się z utrudnieniami wynikającymi z ciągłego użytkowania pozostałej części budynku szkoły jego zagospodarowania oraz pracujących i przebywających w nim osób w tym uczących się dzieci. Wykonawca powinien przewidzieć możliwość pracy w systemie zmianowym oraz w dni wolne.

Szczegółowy zakres zamówienia określony został w SWZ i załączniku nr 5 do SWZ – przedmiar robót i dokumentacja techniczna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ rozdział XVIII

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwaranacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł /sto pięćdziesiąt tysięcy złotych/
Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej jeżeli wykaże że: wykonał w sposób należyty i zgodnie z przepisami okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedno zamówienia polegające na: Budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie budynku użyteczności publicznej na kwotę co najmniej: 150 000,00 zł /sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto/. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, wymagane doświadczenie w zakresie wykonawstwa musi wykazać samodzielnie przynajmniej jeden z wykonawców. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu wartości podane będą w walutach obcych, przeliczone zostaną na złotówki wg średniego kursu walut NBP z dnia wszczęcia postępowania.
b) Zdolność zawodowa: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże że dysponuje osobami i skieruje je do realizacji zamówienia, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami:
- kierownik robót – uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej


Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Zgodnie z SWZ - rozdział X.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ
2.4. wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich zakresu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, przedmiotowy wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
2.5. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000 zł.
Zgodnie z SWZ - rozdział X.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 2 000,00 zł. Szczegółowe wymagania dot. wadium określone zostały w SWZ rozdział XIII.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w u Pzp oraz wskazanym ze wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/przeworsk pod nazwą niniejszego postępowaniaa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.