eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ryki › Dostawa sprzętu komputerowego - stacji roboczych dla Gminy Ryki w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2022-04-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego – stacji roboczych dla Gminy Ryki w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYKI

1.3.) Oddział zamawiającego: w imieniu której działa Burmistrz Ryk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karola Wojtyły 29

1.5.2.) Miejscowość: Ryki

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 8657 110

1.5.8.) Numer faksu: 81 8657 111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ryki@ryki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ryki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego – stacji roboczych dla Gminy Ryki w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f58b390-b004-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00126494

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022521/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Rozwój cyfrowy Gminy Ryki oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamawiający informuje, iż Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00103628/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.271.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 60962,29 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego – stacji roboczych dla Gminy Ryki w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu komputerowego spełniającego warunki minimalne określone w Załączniku nr 1 do SWZ, w następujących ilościach:
-Stacje robocze typ A – 18 szt.
-Stacje robocze typ B – 24 szt.
2. Dostarczany sprzęt musi być nieuszkodzony i nieobciążony prawami osób trzecich. Dopuszcza się dostarczenie sprzętu używanego, za wyjątkiem elementów, dla których wymagania szczegółowe wskazują inaczej.
3. Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa.
4. Wykonawca wyda Zamawiającemu instrukcje obsługi sprzętu lub – jeśli są one udostępniane przez producenta w formie elektronicznej – przekaże adresy WWW, pod którymi można je pobrać.
5. Dla oprogramowania dostarczanego ze sprzętem Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia niewyłącznej licencji Zamawiającemu lub przeniesienia na Zamawiającego niewyłącznego uprawnienia licencyjnego zgodnego z zasadami licencjonowania określonymi przez producenta.

Uwaga:
1. Zamawiający dopuszcza dostarczenie używanego sprzętu komputerowego, który:
a) posiada wystawioną przez Wykonawcę deklarację określającą jego pochodzenie,
b) w ciągu ostatnich 7 lat (liczonych od 18.10.2021) jej zakup nie był współfinansowany ze środków UE lub w ramach dotacji krajowych.
c) którego cena nie przekracza wartości rynkowej i jest niższa niż wartość podobnego nowego środka trwałego,

2. W przypadku dostarczenia używanego sprzętu komputerowego, zamawiający określa wymóg, aby ten środek trwały nie był w okresie ostatnich 7 lat tj. przed 18.10.2021 współfinansowany ze środków UE lub w ramach dotacji krajowych. Na Wykonawcy oferującym sprzęt używany ciąży obowiązek dostarczenia deklaracji określającej pochodzenie środka trwałego oraz oświadczeń wszystkich właścicieli oferowanego sprzętu z ostatnich 7 lat przed 18.10.2021 zawierających potwierdzenie, iż dany środek trwały nie był w tym okresie współfinansowany ze środków UE lub w ramach dotacji krajowych. Wzór powyższej deklaracji oraz oświadczeń stanowi załącznik 6 do SWZ. Dokumenty te składa wykonawca, którego oferta została wybrana - przed podpisaniem umowy zgodnie z wymaganiami rozdziału 19.4 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający nie
może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 84681,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 166581,36 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.