eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie skaningu laserowego 8 cerkwi na obszarze Ukrainy.Ogłoszenie z dnia 2022-04-19

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie skaningu laserowego 8 cerkwi na obszarze Ukrainy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA”

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369021810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Madalińskiego 101

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-549

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@polonika.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polonika.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pozostającym poza granicami kraju polskim dziedzictwie kulturowym oraz prowadzenie działań na rzecz zachowania materialnych śladów kultury polskiej za granicą

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie skaningu laserowego 8 cerkwi na obszarze Ukrainy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-658290c7-c01e-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00126390

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W związku z wybuchem wojny na terenie Ukrainy wystąpiła potrzeba podjęcia natychmiastowych działań w zakresie zeskanowania ukraińskich drewnianych cerkwi wpisanych na listę UNESCO, które znajdują się w Ukrainie zachodniej. Wykonanie skaningu laserowego cerkwi jest niezwykle istotne z punktu widzenia zachowania jednej możliwej dokumentacji cerkwi w przypadku ewentualnego zniszczenia obiektu w wyniku działań wojennych. W świetle tego należało podjąć natychmiastowe działania w zakresie zlecenia wykonania prac. Przez wzgląd na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W aktualnej sytuacji nie ma innej możliwości jak natychmiastowe zlecenie wykonania zabezpieczenia obiektów wykonawcy posiadającemu zaplecze niezbędne do wykonania niezbędnych w tym zakresie prac.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IDzG/2510/3/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 200000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie skaningu laserowego 8 cerkwi na obszarze Ukrainy, a w tym:
1) wykonania Skanowania laserowego obiektów w naturalnych kolorach RGB (z zewnątrz i wewnątrz) wraz geodezyjnym pomiarem punktów kontrolnych;
2) Wykonania zdjęć cyfrowych elewacji zewnętrznej każdego z Obiektów i ich wnętrz wraz z dekoracją rzeźbiarską;
3) wykonania chmury punktów w kolorach w formatach .POD, .RCS i .E57;
4) wykonania TruView w kolorach;
5) ortofotoplany elewacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz i sufitów wygenerowane z chmury punktów;
6) przeniesienia autorskich praw majątkowych do stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych prac wykonanych w ramach punktów 1-5, na zasadach określonych w § 5 Umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71356000-8 - Usługi techniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 246000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 246000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 246000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3Deling Sp z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 675-144-21-15

7.3.3) Ulica: ul. Wincentego Pola 7/46

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-532

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 246000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.