eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › Dostawa żywności do Punktów Wsparcia Dziennego w Barlinku i w Myśliborzu w 2022 r. w ramach projektu pn. Rodzina jest najważniejsza 2019 - 2023Ogłoszenie z dnia 2022-04-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa żywności do Punktów Wsparcia Dziennego w Barlinku i w Myśliborzu w 2022 r. w ramach projektu pn. Rodzina jest najważniejsza 2019 – 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811799290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Północna 15

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 95 747 23 03

1.5.8.) Numer faksu: + 48 95 747 23 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcprmysliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcprmysliborz.bip.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl https://pcprmysliborz.bip.gov.pl https://epuap.gov.pl/pcprmysliborz/SkrytkaESP

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa żywności do Punktów Wsparcia Dziennego w Barlinku i w Myśliborzu w 2022 r. w ramach projektu pn. Rodzina jest najważniejsza 2019 – 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63b130cb-a138-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00126376

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062625/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Poczęstunek dla dzieci uczestniczących w zajęciach w obu punktach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Rodzina jest najważniejsza 2019 – 2023 fin. ze śr. Europejskiego Funduszu Społecznego w r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00083802/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AO.431.1.3.2022.MZL

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 214500 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 50000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Artykuły spożywcze, na co składać się będzie dostawa asortymentów w częściach artykułów spożywczych według zestawienia rodzajowego i ilościowego: Mleko o zawartości tłuszczu min 3,2 %Mleko smakowe min 200 ml kartonik ze słomką
Herbata czarna/owocowa w torebkach opakowanie min 100 szt.
Deser mleczno – czekoladowy z orzechami laskowymi min 6% tłuszczu min 175 ml Biszkopt z mlecznym nadzieniem, min. 28 g
Jogurt pitny min 300 ml
Jogurt owocowy min 150 ml
Baton nadziewany wafel z karmelem, chrupkami i polewą czekoladową min 42 g
Pudding mix smaków wanilia czekolada min 125 g
Wafelek nadziewany (nadzienie mleczne ok 30%, nadzienie nugatowe ok 30%) min 25 g Wafel nadziewany kremem kakaowym w polewie czekoladowej min 36 g
Croissant z nadzieniem kakaowym min 60 g
Bułeczki mleczne ok 10 szt/opakowanie waga min 400 g
Popcorn gotowy do spożycia opakowanie min 90 gr
Chrupki kukurydziane 100% kukurydza bez dodatków smakowych opakowanie min 100 gr Woda mineralna 500 ml
Ser żółty - paczkowany
Szynka min 80 % mięsa- paczkowana
Lody śmietankowe rożki, różne smaki - min 110 ml
Sok Kubuś 250 ml
Chleb tostowy pszenny opakowanie 500 g
Jabłka
Owoce sezonowe
Krem czekoladowo – orzechowy 350 ml
Masło orzechowe min 300 g 100% orzechów ziemnych
Masło o zawartości min 82% tłuszczu, min 200 g
Cukier
Sok: 250 ml

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03222000-3 - Owoce i orzechy

15131410-2 - Szynka

15320000-7 - Soki owocowe i warzywne

15332261-1 - Masło orzechowe

15511000-3 - Mleko

15530000-2 - Masło

15540000-5 - Produkty serowarskie

15541000-2 - Ser stołowy

15551300-8 - Jogurt

15555000-3 - Lody i produkty podobne

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15812100-4 - Wyroby ciastkarskie

15831000-2 - Cukier

15863000-5 - Herbata

15981000-8 - Wody mineralne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podając uzasadnienie faktyczne i prawne wskazuję, iż w Postępowaniu złożona została jedna oferta z ceną brutto 95.124,45 zł. Tymczasem Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 50.000,00 zł brutto.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 95124,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 95124,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.