eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pisz › Budowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu oraz Zespole Szkół Leśnych w Rucianem NidzieOgłoszenie z dnia 2023-03-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu oraz Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT PISKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671509

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 1

1.5.2.) Miejscowość: Pisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 874254700

1.5.8.) Numer faksu: 874254701

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat.pisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.pisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu oraz Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6d48c50-bcf2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126209

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044929/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu oraz Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/733180

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/733180

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na stronie internetowej profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/transakcja/733180
2. Ofertę (w szczególności Formularz oferty) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej
z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującej pliki typu „cookies”,
3) wyświetlacz ekranowy umożliwiający pracę w rozdzielczości nie niższej niż 1024x768 pikseli,
4) zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie .pdf.
5) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
6) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie
zamieszczał w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do konkretnego wykonawcy.
6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem
postępowania określonym przez zamawiającego na pierwszej stronie SWZ tj. Or.272.1.6.2023
7. W sytuacjach awaryjnych może również komunikować się z zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, na adres marzena.wojcik@powiat.pisz.pl
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
9. Zgodnie z treścią art. 63 ust. 2 Pzp ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej profilu nabywcy, na której zamieszczona jest SWZ, tj. https://platformazakupowa.pl/transakcja/733180
11. Dokumenty w wersji elektronicznej wykonawca sporządza w jednym z formatów:
1) zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: pdf, .doc, .docx, .xlsx, .xls, .jpg (.jpeg))
2) w celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z
3) wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie
4) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem typu PAdES.
Szczegółowe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Starosta Piski.
2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym – w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do Pzp.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
1) dostępu do swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO,
2) sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Państwu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Państwu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Or.272.1.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu. Zamierzenie polega na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z elementami małej architektury, budowie parkingu naziemnego, wiaty śmietnikowej, piłkochwytów i trybun.

Charakterystyczne parametry obiektów i prac budowlanych:
I. Boisko wielofunkcyjne:
a) Całkowite wymiary boiska 23,92 x 44,42m (liczone po wymiarach ogrodzenia boiska),
b) Powierzchnia = 1062,52m2
c) W skład boiska wchodzą:
- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40x20m, wyposażone w 2 bramki,
- 2 boiska do koszykówki o wymiarach 10,72x20m, wyposażone po 2 kosze,
- boisko do siatkówki o wymiarach 9x18m, wyposażone w tuleje do montażu słupków z siatką,
- boisko do tenisa o wymiarach 23,78x10,97m, wyposażone w tuleje do montażu słupków i siatki,
- ogrodzenie boiska piłkochwytami o wysokości 4m,
II. Wiata śmietnikowa:
a) Kubatura brutto 55,20m3,
b) Powierzchnia zabudowy 24m2,
c) Wymiary obiektu (szerokość x długość) 6,0x4,0m,
d) Powierzchnia placu pod wiatą 24,0m2,
III. Parking naziemny i nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej:
a) 10 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym 9 miejsc o wymiarach 2,50x50m oraz 1 miejsce postojowe dla samochodu osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6x5,0m,
b) Wykonanie modernizacji drogi manewrowej o szerokości min. 5,0m z kostki betonowej,
c) Wykonanie nawierzchni chodników przy boisku w kostki betonowej,
IV. Trybuny:
a) Gotowe, konstrukcji stalowej ocynkowanej,
b) Ilość miejsc – 100,
c) Ilość rzędów – 4,
d) Wymiary (długość x szerokość) 14,0x3,20m,
e) Inne parametry: siedziska z PCV
V. Instalacje elektryczne i oświetleniowe:
a) Wyposażenie w dodatkowe zabezpieczenie w istniejącej rozdzielnicy,
b) Wykonanie szafki oświetleniowej,
c) Budowa instalacji elektrycznej doziemnych,
d) Montaż słupów oświetleniowych z oprawami
VI. Instalacje kanalizacji deszczowej:
- Wykonanie robót instalacji sanitarnych związanych z odwodnieniem boiska i projektowanych nawierzchni parkingowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dokumentacji projektowej (zał. do SWZ od 8 do 11)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

37451000-4 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt
(100%=100pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie. Cały kompleks sportowy składa się z boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do piłki ręcznej, nożnej, tenisa, dwa boiska do koszykówki oraz dwa boiska do siatkówki.

Charakterystyczne parametry obiektów i prac budowlanych:
I. Boisko wielofunkcyjne:
a) Całkowite wymiary boiska 69,7 x 41,9m (liczone po wymiarach ogrodzenia boiska),
b) Powierzchnia = 2920,43m2
c) W skład boiska wchodzą:
- boisko do piłki nożnej o wymiarach 60x30m, wyposażone w 2 bramki,
- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40x20m, wyposażone w 2 bramki,
- 2 boiska do koszykówki o wymiarach 15x28m, wyposażone po 2 kosze,
- 2 boiska do siatkówki o wymiarach 9x18m, wyposażone w tuleje do montażu słupków z siatką,
- boisko do tenisa o wymiarach 23,78x10,97m, wyposażone w tuleje do montażu słupków i siatki,
- ogrodzenie boiska piłkochwytami o wysokości 4m,
- bieżnia poliuretanowa 2 torowa prosta o szerokości toru 1,22m, powierzchnia bieżni 175,30m2,
II. Skocznia do skoku wzwyż:
a) Nawierzchnia poliuretanowa o długości toru (rozbiegu) 25m,
b) Szerokość toru pomiędzy liniami wydzielającymi 1,32m,
c) Wymiary zeskoku 4,10x6,10m (razem z obrzeżami),
III. Skocznia do skoku w dal:
a) Nawierzchnia poliuretanowa o długości toru (rozbiegu) 30m,
b) Strefa odbicia o długości 1,0m,
c) Szerokość toru pomiędzy liniami wydzielającymi 1,22m
d) Wymiary zeskoku 3,10x7,85m (razem z obrzeżami)
IV. Trybuny:
a) Gotowe, konstrukcji stalowej ocynkowanej,
b) Ilość miejsc – 106,
c) Ilość rzędów – 2,
d) Wymiary (długość x szerokość) 28,0x1,40m,
e) Inne parametry: siedziska z PCV
V. Instalacje elektryczne i oświetleniowe:
a) Wyposażenie w dodatkowe zabezpieczenie w istniejącej rozdzielnicy,
b) Wykonanie szafki oświetleniowej,
c) Budowa instalacji elektrycznej doziemnych,
d) Montaż słupów oświetleniowych z oprawami
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dokumentacji projektowej (zał. do SWZ od 12 do 15)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

37451000-4 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt
(100%=100pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Części 1 zamówienia:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie boiska sportowego, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto.

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował minimum jedną osobą na każde z niżej wymienionych stanowisk:
- kierownik budowy branży konstrukcyjno-budowlanej (pełniący jednocześnie rolę kierownika robót) – który będzie wykonywać swoje obowiązki osobiście; posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
- kierownika robót branży elektrycznej – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
- kierownika robót branży sanitarnej – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wentylacyjnych i wodociągowych
Zamawiający wymaga od kierowników, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, ważnych zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego.

Części 2 zamówienia:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie boiska sportowego, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował minimum jedną osobą na każde z niżej wymienionych stanowisk:
- kierownik budowy branży konstrukcyjno-budowlanej (pełniący jednocześnie rolę kierownika robót) – który będzie wykonywać swoje obowiązki osobiście; posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
- kierownika robót branży elektrycznej – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wymaga od kierowników, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, ważnych zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego.

Części 1 i 2 zamówienia:

W przypadku gdy Wykonawca będzie składał oferty na wykonanie robót budowlanych na Części 1 i 2 zamówienia będzie musiał wykazać, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie boiska sportowego, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu, aktualnych na dzień ich złożenia.
2. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Powyższe dokumenty dotyczą również podmiotów udostępniających zasoby, na których zdolnościach polega Wykonawca.
Szczegółowe informacje w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia.
2. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - według wzoru z Załącznika nr 4 do SWZ – dotyczy CZĘŚĆ 1 i 2 zamówienia;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru z Załącznika nr 5 do SWZ – dotyczy CZĘŚĆ 1 i 2 zamówienia.
Szczegółowe informacje w SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne dokumenty, jakie Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:

a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wg wzoru z Załącznika nr 1a i/lub 1b do SWZ
b) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEDiG)
c) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie (o ile dotyczy)
d) oświadczenie, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp - według wzoru z Załącznika nr 6 do SWZ (o ile dotyczy)
e) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy)
f) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (obligatoryjnie w przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądz) – dotyczy Części 1 i 2 zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
Część 1 zamówienia - 20 000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
Część 2 zamówienia - 30 000zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
Szczegółowe informacje zostały zawarte w Dziale XIV SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert wspólnych. W takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
UWAGA: Do oferty należy załączyć dokument, z którego wynika umocowanie. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2) Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli dokument sporządzony został jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, Wykonawca składa cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (§7 Rozporządzenia PRM)
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
4) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”,
w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera).
Szczegółowe informacje zawarto w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez strony umowy.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane zgodnie z zachowaniem przepisu art. 455 ustawy Pzp., stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
a) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą, nowocześniejszą, niż określona w SWZ,
b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów,
c) wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) wymagających zgody projektanta,
d) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,
e) wstrzymania wykonania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy,
f) zmiany kierownika budowy i kierowników robót. Warunkiem zmiany będzie posiadanie przez te osoby uprawnień, takich jak wskazane w ofercie.
g) zmiany dopuszczającej do realizacji części zamówienia podwykonawcy w sytuacji nieprzewidzianej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,
h) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
h) zmiany spowodowanej okolicznościami siły wyższej lub powstałej z winy osób trzecich,
i) zmiany w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu zawarcia umowy, w tym zmiany stawki podatku VAT.
j) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. Powyższe zmiany będą możliwe pod warunkiem potwierdzenia pisemnego przez inspektorów nadzoru w dokumentacji budowy wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu.
4. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia zamówienia o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku:
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, wojny), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
b) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opisującą przedmiot zamówienia – fakt ten musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
d) wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,
e) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.
cd. w Sekcji IX - Pozostałe informacje

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie i otwarcie ofert odbędzie się przy użyciu Platformy na stronie internetowej profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/transakcja/733180. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Dziale XI SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja 2/2021/8606/PolskiŁad

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 129 ze zm.).

cd. Sekcja VII.7.4_ Projektowane postanowienia umowy
5. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane szczególnie następującymi okolicznościami pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
b) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy.
c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
d) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami.
6. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy
i zwiększenia wynagrodzenia jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.
7. Dokonanie zmian wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.