eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzydnik Duży › Termomodernizacja obiektu szkolnego w miejscowości Trzydnik DużyOgłoszenie z dnia 2021-07-24


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00125871 z dnia 2021-07-24

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja obiektu szkolnego w miejscowości Trzydnik Duży

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TRZYDNIK DUŻY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409672

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzydnik Duży 59A

1.5.2.) Miejscowość: Trzydnik Duży

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-230

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 / 873 18 79

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@trzydnikduzy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.trzydnikduzy.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ugtrzydnikduzy.bip.lubelskie.pl/ https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja obiektu szkolnego w miejscowości Trzydnik Duży

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84d567ab-c7dd-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00125871

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00079478/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.7013.5.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 505231,48 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji obiektu szkolnego w miejscowości Trzydnik Duży. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektu szkolnego w miejscowości Trzydnik Duży ”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
2.1 zrealizowanie całego zakresu prac opisanych w dokumentacji technicznej w tym między innymi:
2.1.1 przemurowanie kominów,
2.1.2 wykonanie izolacji dachu,
2.1.3 izolację termiczną ścian,
2.1.4 częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
2.1.5 przebudowę instalacji c.o.(montaż zaworów termostatycznych, regulacja)
2.1.6 wykonanie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich,
2.1.7 wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu LED,
2.1.8 wymiana złącza kablowego w wyłącznikiem głównym
2.1.9 dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii;
2.1.10 wykonanie instalacji odgromowej,
2.1.11 poszerzenie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
2.1.12 rozbiórka i ponowne wykonanie podestu wejścia głównego i dwóch podestów do łącznika budynku;
2.1.13 wykonanie robót towarzyszących w tym wymiana zadaszenia zejścia do kotłowni, czyszczenie i malowanie konstrukcji i pokrycia zadaszenia nad wejściem elewacji wschodniej, wymiana poręczy przy wejściu do kotłowni, wymianę obudów skrzynek elektrycznych i gazowych,
2.1.14 wykonanie dokumentacji powykonawczej.
2.2 Wykonanie prac towarzyszących w tym naprawa lub wymiana posadzek, parkietów, uzupełnienie uszkodzonych tynków, malowanie ścian i sufitów zabrudzonych lub zanieczyszczonych podczas prowadzonych prac.
2.3 Dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac pomieszczeń, obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji oraz elementów obiektu i urządzeń niebędących przedmiotem zamówienia.
2.4 W związku z prowadzeniem robót budowlanych w funkcjonującym budynku należy zapewnić takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych zabezpieczyć bezpieczne funkcjonowanie placówki i realizację zajęć szkolnych oraz prowadzić roboty budowlane w sposób nie utrudniający funkcjonowania tego budynku. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywać się cały czas bez zakłóceń w godzinach pracy placówki. Wyłączenia tych urządzeń powinny odbywać się poza godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem placówki. Zaleca się wykonywanie najbardziej uciążliwych robót w okresie wakacyjnym.
2.5 Wykonanie inwentaryzacji obiektu pod kątem występowania potencjalnych siedlisk i miejsc niebezpiecznych dla ptaków i nietoperzy, a także miejsc zajętych poprzez te zwierzęta, określenia gatunków i ich liczebności zgodnie z wytycznymi dla ornitologów i chiropterologów (na podstawie art. 52 ustawy o ochronie przy-rody oraz § 6 rozporządzenia Ministerstwa środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.
3 Określenie wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o prace:
3.1 Zamawiający stosownie do art. 95 ust 1 Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem wskazane i opisane dokumentacji technicznej (dot. tzw. pracowników fizycznych), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy.
3.2 Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
3.3 Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.
3.4 Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą.
3.5 Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy (osoby kierujące budową/robotami) nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Powyższe dotyczy także dostawców materiałów.
4 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
5 Zgodnie z art. 256 Pzp. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powo¬dujące, że dal¬sze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
6 Zgodnie z art. 310 pkt. 1 Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeśli środki publiczne, które zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8 Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary (materiały i urządzenia) określone w dokumentacji technicznej, pochodzące od konkretnych producentów są określone minimalnymi parametrami technicznymi i użytkowymi, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanym w specyfikacji warunków zamówienia, składając określony Wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych wraz z dowodami – dokumentami, o których mowa w pkt 12.6.5. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia), spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności).
9 Wszędzie tam gdzie w dokumentacji technicznej, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, składając Opis rozwiązań równoważnych, wraz z dokumentami – dowodami, o których mowa w pkt 12.6.6 SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

42131110-0 - Zawory do grzejników centralnego ogrzewania

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45421132-8 - Instalowanie okien

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 659666,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 779207,31 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 659666,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DACH-MUR Piotr Sycz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8621475956

7.3.3) Ulica: Polichna Pierwsza 41

7.3.4) Miejscowość: Szastarka

7.3.5) Kod pocztowy: 23-225

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Branża elektryczna/instalacje fotowoltaiczne - Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Paweł Puzio, Biała Druga, 94A, 23-300 Janów Lubelski

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 659666,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający informuję, że przedmiotowe postępowanie zostało ujęte w planie zamówień, a informacja w Sekcji II w pkt. 2.8) nie potwierdzająca ujęcia w planie niniejszego zamówienia jest następstwem, braku możliwości zaznaczenia opcji TAK w punktu 2.8) Sekcji II na etapie wypełniania formularza ogłoszenia o zamówienia. Okienko z opcją zaznaczenia ujęcia zamówienia w planie postępowań było nieaktywne – nie było możliwości zaznaczenia ujęcia w planie zamówień. W związku z powyższym pkt. 2.8) powinien brzmieć:
„2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak”
2021-07-24 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.