eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › REMONTY NAWIERZCHNI NA TERENIE MIASTA OSTRÓDAOgłoszenie z dnia 2023-03-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
REMONTY NAWIERZCHNI NA TERENIE MIASTA OSTRÓDA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 24

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sara.bialek@um.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=41231619

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONTY NAWIERZCHNI NA TERENIE MIASTA OSTRÓDA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ba25de8-9d5a-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00125055

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047812/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remonty nawierzchni na terenie miasta Ostróda w 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00061808

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 384870,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Remonty cząstkowe nawierzchni ulic masą mineralno-asfaltową.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą mineralno- asfaltową na gorąco - grubości średnio 4,00 cm (grubość masy mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu), zgodnie z specyfikacją techniczną (załącznik nr 5.1 do SWZ) wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 136000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Remonty nawierzchni dróg gruntowych.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontów nawierzchni dróg gruntowych, równanie i profilowanie nawierzchni gruntowych z zagęszczeniem wraz z uzupełnieniem kruszywem kamiennym / tłuczniem kamiennym / destruktem asfaltowym, zgodnie z specyfikacją techniczną (załącznik nr 5.2 do SWZ) wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 143000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Remonty cząstkowe chodników, krawężników, obrzeży.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontów cząstkowych chodników, krawężników, obrzeży, w tym wymianę lub uzupełnienie:
a) kostki polbruk lub płytek betonowych:
- kostka polbruk (materiał Zamawiającego)- 20,00 m2;
- kostka polbruk (materiał Wykonawcy)- 460,00 m2;
- płytki betonowe (materiał Zamawiającego)- 10,00 m2;
- płytki betonowe (materiał Wykonawcy)- 20,00 m2;
b) krawężników drogowych:
- krawężnik drogowy (materiał Zamawiającego)- 10,00 mb;
- krawężnik drogowy (materiał Wykonawcy)- 190,00 mb;
c) obrzeży trawnikowych:
- obrzeża trawnikowe (materiał Zamawiającego)- 20,00 mb;
- obrzeża trawnikowe (materiał Wykonawcy)- 150,00 mb;
zgodnie z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (załącznik nr 4.3 do SWZ), specyfikacją techniczną (załącznik nr 5.3 do SWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 105870,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie w części 1 postępowania pn.: Remonty nawierzchni na terenie miasta Ostróda, w postępowaniu: „(…) nie złożono (…) żadnej oferty”.
W wyznaczonym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 135300,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 135300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 135300,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ADAMS Usługi Budowlane i Komunalne Daniel Adamski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9570879809

7.3.3) Ulica: ul. Stanisława Wyspiańskiego 24/1

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-434

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 135300,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-03-07 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 121573,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 159946,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 121573,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ADAMS Usługi Budowlane i Komunalne Daniel Adamski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9570879809

7.3.3) Ulica: ul. Stanisława Wyspiańskiego 24/1

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-434

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 121573,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-03-07 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.