eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa artykułów spożywczych dla Oddziałów POSIR, w roku 2023.Ogłoszenie z dnia 2023-03-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych dla Oddziałów POSIR, w roku 2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630603890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Spychalskiego 34

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-553

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@posir.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych dla Oddziałów POSIR, w roku 2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08960385-9c7c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124906

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025392/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa artykułów spożywczych w 2023 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057306

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.240.05.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy produktów mięsnych i wędlin, do restauracji „RYCERSKA” znajdującej się na Campingu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98, zgodnie z załączonym formularzem cenowym- załącznik nr 1 do SWZ,

Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia, zapewni do użytkowania przez Zamawiającego nieodpłatnie, przez cały okres trwania umowy, minimum 1 przeszkloną witrynę chłodniczą o pojemności 400 l z zakresem temperatur od 2 do 12 ºC i 3 sztuki zamrażarek o pojemności 280 dm³ każda, które na swój koszt i niebezpieczeństwo dostarczy i zamontuje w miejscu realizacji zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15130000-8 - Produkty mięsne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

4.5.5.) Wartość części: 180000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy mleka i przetworów mlecznych, do restauracji „RYCERSKA” znajdującej się na Campingu Malta w Poznaniu ul. Krańcowa 98, zgodnie z załączonym formularzem cenowym- załącznik nr 2 do SWZ,

4.5.3.) Główny kod CPV: 15511000-3 - Mleko

4.5.5.) Wartość części: 90000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy napojów alkoholowych i piwa, do:
restauracji „RYCERSKA” znajdującej się na Campingu Malta w Poznaniu ul. Krańcowa 98, oraz Oddziału Rataje w Poznaniu, os. Piastowskie 106 a, zgodnie z załączonymi formularzami cenowymi- załącznik nr 3 do SWZ,

4.5.3.) Główny kod CPV: 15910000-0 - Destylowane napoje alkoholowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15960000-5 - Piwo słodowe

15961000-2 - Piwo

15930000-6 - Wina

4.5.5.) Wartość części: 54000 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy napojów bezalkoholowych, do:
a) restauracji „RYCERSKA” znajdującej się na Campingu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98
b) Oddziału Rataje w Poznaniu, os. Piastowskie 106 a,
c) Dyrekcji POSiR w Poznaniu, ul. Spychalskiego 34,
zgodnie z załączonym formularzam cenowym- załącznik nr 4 do SWZ,

4.5.3.) Główny kod CPV: 15980000-1 - Napoje bezalkoholowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15981000-8 - Wody mineralne

4.5.5.) Wartość części: 58000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia, odstąpił od podpisania umowy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 104963,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 110692,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 104963,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SERMAR Sp. z o.o.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7772625985

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 104963,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w ww. części nie złożono żadnej oferty

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na ww. część postępowania nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.