eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › "Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w ZO w Pruszynie"Ogłoszenie z dnia 2022-04-15

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w ZO w Pruszynie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Siedlce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582552

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Asłanowicza 10

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 25 63 277 31 w.56

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.harke@gminasiedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-siedlce

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminasiedlce.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w ZO w Pruszynie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5324ee0-b710-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124126

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00115491/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 roku (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), na zadanie: „Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w ZO w Pruszynie” ogłoszenie nr 2021/BZP 00061710/01 z dnia 21.05.2021 r., nr sprawy Zmawiającego OZF.271.57.2021.KKS, w punkcie 4.2.14. ogłoszenia zostało przewidziane udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7, ustawy: „Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z głównym przedmiotem zamówienia, o wartości robót budowlanych powtórzonych na wartość nie wyższą niż 30 % wartości zamówienia podstawowego”

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-9f744c75-b9ff-11eb-911f-9ad5f74c2a25

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OZF.271.52.2022.AH

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Adaptacja budynku na stołówkę szkolną w ZO w Pruszynie” - wykonanie robót powtórzeniowych według zasad i na warunkach wskazanych w umowie i zaproszeniu do negocjacji wraz z załącznikami

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 134808 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 134808 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 134808 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Ogólnobudowlane Mirosław Dołęgowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 141106798

7.3.3) Ulica: ul. Traugutta 2/17

7.3.4) Miejscowość: Łosice

7.3.5) Kod pocztowy: 08-200

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 134808 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.