eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowogard › ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARDOgłoszenie z dnia 2023-03-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGARD

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Nowogard

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684278

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 0913926242

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: awarkalewicz@nowogard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowogard.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66005b23-bcc2-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00123534

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-66005b23-bcc2-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. Ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Nowogard, reprezentowana przez Burmistrza Nowogardu, adres: Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, email: burmistrz@nowogard.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 201, e-mail: iodo@nowogard.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są:
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - to jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
4. Dane osobowe należące do kategorii szczególnych danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO przetwarzane są
- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - to jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą
- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO - do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,
- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d) RODO- dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody
- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa
- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy
- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO- gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych na podstawie przepisów prawa
5. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
6. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami  Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.
8. W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami prawa podanie ich jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji umów wniosków itp..
9. Osoba, której dane są przetwarzane,  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKMiOŚ.271.3.2023.AW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard. Trasa komunikacji miejskiej: ul. Bema, ul. Armii Krajowej 17, ul. Kościuszki 35, ul. Romualda Traugutta, Wojska Polskiego 4, ul. Kościelna, Dworzec PKS, ul. 3 Maja, ul. 3 Maja (REM), ul. Dworcowa, ul. Bankowa, ul. 15 Lutego, ul. Żeromskiego, Ks. J. Poniatowskiego, ul. Boh. Warszawy, ul. Radosława. Trasa komunikacji miejskiej przebiega zgodnie z dołączonymi do SWZ rozkładami jazdy stanowiącymi załącznik nr 9 do SWZ. Komunikacja miejska od poniedziałku do piątku kursuje w godzinach 05:30 – 18:19; w soboty 05:30 do 15:44. W dniach 1 listopada , 24 grudnia komunikacja miejska kursuje tak jak w soboty. Łączna długość kursów dziennych wynosi: w dni robocze - 211 km, w soboty, 1 listopada i 24 grudnia – 156 km Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonego rozkładu jazdy oraz tras linii komunikacji miejskiej


3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem zamówienia z należytą starannością, przestrzegając przy tym obowiązujących przepisów,
2) wszystkie przewozy muszą być wykonywane przez Wykonawcę punktualnie, zgodnie z rozkładem jazdy,
3) w czasie trwania realizacji zamówienia musi być zapewniona stała obsługa przewozów pasażerów, także w przypadku awarii pojazdu lub innych zdarzeń losowych. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia w tych sytuacjach pojazdu zastępczego w niezwłocznym czasie. W przypadku niepodstawienia pojazdu zastępczego i konieczności wynajęcia pojazdu przez Gminę, Wykonawca zostanie obciążony pełnymi kosztami wynajęcia pojazdu oraz karami umownymi określonymi w umowie. W/w koszty zostaną potrącone z faktury Wykonawcy za wykonane usługi przewozowe,
4) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub spóźnienie przewozu wskutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia,
5) przez okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na regularne przewozy osób na terenie miasta Nowogard,
6) na dzień rozpoczęcia zadania Wykonawca musi posiadać zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Nowogard zgodne z zakresem zadania,
7) Wykonawca musi posiadać zainstalowaną w autobusie kasę fiskalną i ewidencjonować sprzedaż biletów,
8) Wykonawca zapewni sprzedaż biletów przez kierowców pojazdów, w taki sposób, aby kierowca pojazdu zawsze dysponował biletami w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości sprzedaży. Niesprzedawanie biletów pasażerom oraz pobieranie pieniędzy od pasażerów bez wydawania biletu jest zabronione, a w przypadku stwierdzenia takiego faktu, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę w wysokości określonej we wzorze umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontroli posiadania biletów przez pasażerów,
9) nabycie i rozprowadzania biletów leży po stronie Wykonawcy. Ceny biletów na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu określa uchwała nr XXXVIII/369/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia cen biletów w komunikacji miejskiej na terenie miasta Nowogard oraz ulg w przejazdach środkami tej komunikacji stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ,
10) za wykonaną pracę przewozową Wykonawca zatrzyma przychody uzyskane ze sprzedaży biletów a Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ryczałtową zaoferowaną w ofercie przetargowej pomniejszoną o przychody uzyskane z biletów. Przychody ze sprzedaży biletów oraz zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie przetargowej kwota ryczałtowa musi uwzględnić wszystkie koszty ponoszone na realizację zadania (przedmiotu zamówienia), w tym koszty dojazdu z bazy do przystanku początkowego i koszty zjazdu z przystanku końcowego do bazy.
11) W trakcie trwania umowy dopuszcza się zmiany tras przejazdu Komunikacji Miejskiej. Zmiany te będą uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej, a koszty związane z wydłużeniem trasy będą rozliczone poprzez zwiększenie zaoferowanej w ofercie przetargowej kwoty ryczałtowej proporcjonalnie do ilości dodatkowo przejechanych kilometrów w danym miesiącu.
12) Pojazdy, którymi przewoźnik wykonuje usługi przewozowe, muszą być czyste wewnątrz i z zewnątrz, a ich wystrój zewnętrzny i wewnętrzny musi być estetyczny. Za pojazd czysty uważa się pojazd, w którym w momencie rozpoczęcia pracy przewozowej wewnątrz pojazdu na siedzeniach i podłogach nie ma widocznych zanieczyszczeń np. błota, kurzu.
13) Kierowca powinien być schludnie ubrany i kulturalnie obsługiwać pasażerów.
14) Pojazdy skierowane do obsługi przewozów muszą być sprawne technicznie.
15) Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać o zauważonych przez kierowcę dewastacjach infrastruktury przystankowej,
16) Wykonawca zobowiązany zostanie do wymienienia na swój koszt tabliczek z rozkładem jazdy w przypadku ich zniszczenia lub zmiany rozkładu jazdy,
17) Autobusy regularnej komunikacji miejskiej winny spełniać wymogi określone w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). Ponadto autobusy muszą być wyposażone w:
a) miejsce dla wózka inwalidzkiego lub dziecięcego oraz urządzenie do wjazdu do autokaru,
b) automatycznie otwierane drzwi,
c) minimum 72 miejsca w tym: siedzących 27 i 45 stojących.
Jeżeli liczba pasażerów się zmniejszy, w wyniku porozumienia Stron, Wykonawca może podstawić autobus o mniejszej ilości miejsc,
18) Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom.
19) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) złożenia co miesiąc sprawozdania z realizacji świadczonych usług w zakresie przedmiotu umowy w tym informacji dotyczących ilości sprzedanych biletów i ilości przewiezionych pasażerów,
b) realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3, 6 oraz 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1433 z późn. zm.)
20) Wykonawca może umieszczać reklamy na autobusach wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ceny kwotę podatku od towarów i usług, która miałby obowiązek rozliczyć.
7. W ofercie, o której mowa w ust. 6, Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wiek pojazdu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: pojazd niskopodłogowy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: pojazd wyposażony w klimatyzację

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: pojazd z wyświetlaczem

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania warunku.

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na krajowy transport drogowy osób wydane na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201).

3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

4) Zdolności techniczne lub zawodowe.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.:
a) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą wykazać, że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
– posiadają autobus co najmniej 72 miejscowy w tym: co najmniej 27 i co najmniej 45 stojących wyposażony w miejsce i urządzenie do wjazdu wózka inwalidzkiego oraz automatycznie otwierane drzwi,
– dysponują dwoma kierowcami z uprawnieniami do kierowania autobusami z co najmniej 3 letnim stażem pracy jako kierowca autobusu.
b) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana należycie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o dzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W powyższym przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy

4. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji samego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda:
1) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (załącznik nr 4 do SWZ)
4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający zażąda:
1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór – załącznik nr 5 do SWZ.
3) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór – załącznik nr 6 do SWZ;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług, o którym mowa w pkt. 2), dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

4. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w § 13 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, pod określonymi adresatami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język Polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 6.200,00.zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych 00/100).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Pekao S. A. I Oddział w Nowogardzie numer rachunku 68 1240 3884 1111 0000 4209 2441. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
• nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Nowogard,
• określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
• kwotę gwarancji/poręczenia,
• termin ważności gwarancji/poręczenia,
• zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o dzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W powyższym przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany, niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na:
1) zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy,
2) zmianie sposobu spełnienia świadczenia
4. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy, może nastąpić w następujących przypadkach:
1) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania usług przez Zamawiającego, z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę;
2) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie usług zgodnie z warunkami w SWZ. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania;
5. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.
6. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-21 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.