eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Opracowanie koncepcji zagospodarowania dla zad. "Budowa Parku Woźniców w Czyżynach" oraz dokumentacji projekt.-kosztorys. dla zad."Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu ścieżka zdrowia"Ogłoszenie z dnia 2022-04-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie koncepcji zagospodarowania dla zad. „Budowa Parku Woźniców w Czyżynach” oraz dokumentacji projekt.-kosztorys. dla zad.„Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu ścieżka zdrowia”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361777097

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 20

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 122010240

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zzm.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie koncepcji zagospodarowania dla zad. „Budowa Parku Woźniców w Czyżynach” oraz dokumentacji projekt.-kosztorys. dla zad.„Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu ścieżka zdrowia”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37c9883b-bbe2-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00123149

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018518/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla utworzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Parku Woźniców

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://zzm.krakow.pl/index.php/przetargi.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Pytania i wnioski o zmianę lub wyjaśnienia treści SWZ oraz pozostała korespondencja, jak też wezwania, wyjaśnienia, składanie oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert odbywa się poprzez pocztę elektroniczną
Zamawiającego pod adresem: przetargi@zzm.krakow.pl oraz odpowiednimi adresami poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawców.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt 8) SWZ: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 39) SWZ: Ochrona danych osobowych – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NP.26.2.19.22.DO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 184115,51 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Budowa Parku Woźniców w Czyżynach” oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - ścieżka zdrowia”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.19.22.DO.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku A do SWZ, w tym także A.1 i A.2, a zakres zamówienia obejmuje działki: - obręb NH-54-95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 96/4, 101/1, 101/3, 101/4, 102/10, 102/12, 102/3, 102/4, 102/7, 102/8, 53/4, 54/8, 50/3, 49/1, 49/2, 111/2, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115/10, 115/11, 115/12, 115/13, 115/4, 115/6, 115/8, 115/9, 119/1, 120/3, 120/4, 120/6, 120/7, 121/1, 121/2, 121/4, 121/5, 122/1, 122/2, 122/4, 122/5, 123/1, 123/2, 123/4, 123/5, 124/1, 124/2, 124/4, 124/5, 125/10, 125/11, 125/13, 133, 135/1, 135/2, 136, 137/1, 137/2, 176/10, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 288, 289, 290, 291, 391/3, 391/6, - obręb NH-49- 65/5, 65/40, 65/42, 338/3, 338/5, 338/6, 338/8, 378, 65/23, 65/30, - obręb NH-48- 20/32, a przy realizacji zamówienia należy uwzględnić również:
1.2.1 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "CZYŻYNY-ŁĘG” w Krakowie (UCHWAŁA NR LXXX/1219/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r.). W planie przedmiotowe działki oznaczone są symbolami ZP8, ZP9, ZP10, ZP11, czyli tereny zieleni urządzonej, teren US2 tereny spotu i rekreacji, P1 tereny obiektów produkcyjnych:
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=58221
1.2.2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Łąki Nowohuckie” (UCHWAŁA NR CXIV/3009/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r.). W planie przedmiotowe działki oznaczone są symbolem ZP8, czyli tereny zieleni urządzonej: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=103899
1.2.3 Zarządzenie nr 2282/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.09.2019r. w sprawie określenia kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019 – 2030:
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=115410
1.2.4 Uchwałę nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D24776%26typ%3Du
1.2.5 Uchwałę nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”:
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=128261
1.2.6 Polityki miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=50
1.2.7 Wzory protokołów, tabel elementów wytworzonych i tabel elementów likwidowanych przedstawione w Załączniku A.3 do SWZ,
1.2.8 Szablony i wytyczne do inwentaryzacji dendrologicznej i zagospodarowania terenu, kompatybilnej z programem Greenspaces dostępne są pod linkiem https://zzm.krakow.pl/r3trees.html i/lub https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacjie.html
1.2.9 inne niezbędne warunki, wymagania i opisy.
1.3 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 36 miesięcy rękojmi i gwarancji liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy, przy czym w ramach i w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest również do sprawowania funkcji nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz zamieścić za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. UWAGA! Opatrzenie oferty właściwym podpisem musi nastąpić przed jej zaszyfrowaniem.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
5. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

79933000-3 - Usługi towarzyszące usługom projektowym

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, ewentualnie udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług projektowych, jak również wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (na przykład ogródki jordanowskie, place zabaw, parki, tereny leśne będące w zarządzie lub utrzymaniu ZZM w Krakowie, w tym również planowane lub przygotowywane do realizacji inwestycji), do 80% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego i na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizuje lub realizował usługi projektowe w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania usług projektowych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych usług, odpowiednio w branżach i aspektach, a w szczególności dotyczących wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wspólne doświadczenie zespołu projektowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w pkt 15) SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
2.3.1 posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto),
2.3.2 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.4.1 dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, czyli:
2.4.1.1 osobą przeznaczoną na funkcję głównego projektanta branży architektonicznej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania, a także posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w opracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych zagospodarowania terenu w przestrzeni publicznej, każda z wskazanych dokumentacji obejmująca powierzchnię minimum 0,5 ha i decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych dla wykazanych dwóch dokumentacji w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
2.4.1.2 osobą przeznaczoną na funkcję projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania, a także posiadającego co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiadającym posiadanej specjalności,
2.4.1.3 osobą przeznaczoną na funkcję projektanta branży drogowej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
2.4.1.4 osobą przeznaczoną na funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,
2.4.1.5 osobą przeznaczoną na funkcję przyrodnika pełniącą nadzór przyrodniczy oraz funkcję doradczą i konsultacyjną na każdym etapie realizacji zamówienia, posiadającą wykształcenie wyższe przyrodnicze i specjalizującą się w określonej dziedzinie (np. botanik-fitosocjolog, ornitolog, chiropterolog, herpetolog, entomolog), która wykonała (indywidualnie lub łącznie), co najmniej dwie inwentaryzacje przyrodnicze lub raporty oddziaływania na środowisko (w części przyrodniczej dotyczącej szaty roślinnej lub herpetofauny lub chiropterofauny lub ornitofauny) oraz wykonała (indywidualnie lub łącznie) co najmniej jedną inwentaryzację przyrodniczą terenu w zakresie odpowiadającym posiadanemu wykształceniu,
2.4.1.6 osobą przeznaczoną na funkcję projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania, a także posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom oraz doświadczenie przy opracowaniu co najmniej dwóch projektów zagospodarowania terenu w przestrzeni publicznej w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
2.4.1.7 osobą przeznaczoną na funkcję Architekta Krajobrazu, posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku Architektura Krajobrazu, Ogrodnictwo lub Sztuka Ogrodowa, a także posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie przy opracowaniu co najmniej dwóch projektów zieleni w przestrzeni publicznej, w zakresie odpowiadającym posiadanej specjalności.
2.4.1.8 osobą przeznaczoną na funkcję autora operatu dendrologicznego i gospodarką drzewostanem legitymującą się dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu zawierającego w swych ramach programowych zajęcia praktyczne z oceny VTA (np. CID, ETW, ETT lub inne równoważne), oraz posiadającą doświadczenie polegające na opracowaniu lub współopracowaniu co najmniej trzech inwentaryzacji i operatów dendrologicznych wraz z gospodarką drzewostanem na terenie o powierzchni minimum 0,5 ha każda, w tym co najmniej jednej z wykorzystaniem metody VTA.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 6 do SWZ.
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość łączenia funkcji wyżej wymienionych osób przeznaczonych do realizacji zamówienia w powyższych branżach i specjalnościach, w przypadku posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia wymaganych dla określonych funkcji.
2.4.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, czyli:
2.4.2.1 wykażą, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie kompletne dokumentacje projektowo-kosztorysowe zagospodarowania terenu w przestrzeni publicznej, przy czym każda z każda z wykazanych dokumentacji obejmująca powierzchnię minimum 0,5 ha, wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych dla wykazanych dwóch dokumentacji,
2.4.2.2 wykażą, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał koncepcje/projekt zagospodarowania terenu na obszarach cennych przyrodniczo obejmującą powierzchnię minimum 2 ha wraz z opracowaniem analiz obejmujących florę i faunę, komunikację.
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość wykazania realizacji koncepcji opisanej w ppkt 2.4.2.2 w jednej z dwóch usług, opisanych w ppkt 2.4.2.1, jeżeli w swoim zakresie obejmowały jej zrealizowanie.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 6 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1.1 oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
1.2 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie lub nadzorowanie usługami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
1.3 wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy,
1.4 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
1.5 dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
3.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia – odpowiednio wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
3.2 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy – odpowiednio wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
3.3 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy – odpowiednio wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ,
3.4 dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji),
3.5 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium. Zgodnie z zapisami ujętymi SWZ: w pkt 29)
Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami pkt. 12) SWZ: Opis sposobu przygotowywania oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

określa treść projektowanych postanowień umowy, w szczególności § 11, przedstawionych w pkt 7) SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Adres skrzynki ePUAP: /ZZMKrakow/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.