eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sanok › "Przebudowa i rozbudowa hotelu MOSIR w Sanoku "Dom Sportowca Błonie" o zewnętrzny dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ETAP 1 - ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE"Ogłoszenie z dnia 2021-07-21


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122869 z dnia 2021-07-21

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa i rozbudowa hotelu MOSIR w Sanoku „Dom Sportowca Błonie” o zewnętrzny dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ETAP 1 – ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

1.3.) Oddział zamawiającego: MOSiR Sanok

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000659012

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Królowej Bony 4

1.5.2.) Miejscowość: Sanok

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 46 591 11

1.5.8.) Numer faksu: 13 46 591 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosir-sanok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir-sanok.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.mosir-sanok.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa i rozbudowa hotelu MOSIR w Sanoku „Dom Sportowca Błonie” o zewnętrzny dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ETAP 1 – ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6751d97f-d463-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00122869

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00094932/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.261.25.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 457661,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania są roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych w istniejącym budynku w celu doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa hotelu MOSIR w Sanoku „Dom Sportowca Błonie” o zewnętrzny dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ETAP 1 – ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE”:

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31518200-2 - Oświetlenie awaryjne

42131160-5 - Hydranty

44221220-3 - Drzwi przeciwpożarowe

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu do wyznaczonego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

2021-07-21 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.