eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa długoterminowego leasingu operacyjnego na okres 49 miesięcy z przeniesieniem własności na koniec umowy (w 49 miesiącu) 4 pojazdów na potrzeby ZZWOgłoszenie z dnia 2023-03-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Usługa długoterminowego leasingu operacyjnego na okres 49 miesięcy z przeniesieniem własności na koniec umowy (w 49 miesiącu) 4 pojazdów na potrzeby ZZW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365421948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Hożej 13A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-528

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zzw.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zzw.waw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa długoterminowego leasingu operacyjnego na okres 49 miesięcy z przeniesieniem własności na koniec umowy (w 49 miesiącu) 4 pojazdów na potrzeby ZZW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1f85aa0-b821-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122808

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00091719/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Długoterminowy leasing operacyjny na okres 48 m-cy (49 rata – przenosząca własność) z nabyciem i przeniesieniem własności na koniec umowy - 4 pojazdów na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f1f85aa0-b821-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@zzw.waw.pl (nie dotyczy składania ofert).
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny został określony w Rozdziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 118/TP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa długoterminowego leasingu operacyjnego na okres 49 m-cy (gdzie ostatnia rata 49 jest ratą przenoszącą własność na Zamawiającego) dotyczący Miejskiego samochodu z napędem elektrycznym na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Przedmiot zamówienia nie uwzględnia ubezpieczenia OC, AC, NNW oraz serwisu pojazdów.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz w załącznikach do OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144900-7 - Pojazdy elektryczne

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1. w kryterium „Cena” (C) wg poniższego wzoru:
C = (najniższa zaoferowana cena brutto / cena brutto badanej oferty) x 60 pkt
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.2. W kryterium „Gwarancja podstawowa (Producenta/Importera)” – 15 pkt.
• Minimalny okres gwarancji ustala się na 24 miesięcy – 0 pkt,
• Okres gwarancji od 25 do 36 miesiąc – 7,5 pkt.
• Okres gwarancji o powyżej 37 miesięcy – 15 pkt.
Okres gwarancji należy wskazać w formularzu oferty (załącznik nr 4 do SWZ) poprzez wpisanie
w pkt. 3 danej części okresu gwarancji.
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
• MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SWZ.
• MAKSYMALNY okres gwarancji - jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 37 miesięcy otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium długość okresu gwarancji.
1.3. w kryterium „Termin dostawy” („T”) punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Termin dostawy Ilość punktów
do 31.05.2023 r.* 25
do 30.06.2023 r.* 20
do 31.07.2023 r.* 15
do 31.08.2023 r.* 10
do 31.09.2023 r.* 5
do 30.11.2023 r.* 0
Zamawiający zastrzega, że maksymalny zaoferowany termin dostawy nie może przekroczyć 30.11.2023r. Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy termin dostawy oferta zostanie odrzucona.
Termin dostawy należy wskazać w formularzu oferty (załącznik nr 4 do SWZ) po przez wpisanie w pkt. 6 danej części okresu gwarancji.
2. Całkowita liczba punktów (S), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
S = C + G+ T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja podstawowa [Producenta/Importera]

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa długoterminowego leasingu operacyjnego na okres 49 m-cy (gdzie ostatnia rata 49 jest ratą przenoszącą własność na Zamawiającego) dotyczący Miejskiego SUV / CROSSOVER z LPG na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Przedmiot zamówienia nie uwzględnia ubezpieczenia OC, AC, NNW oraz serwisu pojazdów.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz w załącznikach do OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34130000-7 - Pojazdy silnikowe do transportu towarów

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1. w kryterium „Cena” (C) wg poniższego wzoru:
C = (najniższa zaoferowana cena brutto / cena brutto badanej oferty) x 60 pkt
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.2. W kryterium „Gwarancja podstawowa (Producenta/Importera)” – 15 pkt.
• Minimalny okres gwarancji ustala się na 24 miesięcy – 0 pkt,
• Okres gwarancji od 25 do 36 miesiąc – 7,5 pkt.
• Okres gwarancji o powyżej 37 miesięcy – 15 pkt.
Okres gwarancji należy wskazać w formularzu oferty (załącznik nr 4 do SWZ) poprzez wpisanie
w pkt. 3 danej części okresu gwarancji.
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
• MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SWZ.
• MAKSYMALNY okres gwarancji - jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 37 miesięcy otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium długość okresu gwarancji.
1.3. w kryterium „Termin dostawy” („T”) punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Termin dostawy Ilość punktów
do 31.05.2023 r.* 25
do 30.06.2023 r.* 20
do 31.07.2023 r.* 15
do 31.08.2023 r.* 10
do 31.09.2023 r.* 5
do 30.11.2023 r.* 0
Zamawiający zastrzega, że maksymalny zaoferowany termin dostawy nie może przekroczyć 30.11.2023r. Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy termin dostawy oferta zostanie odrzucona.
Termin dostawy należy wskazać w formularzu oferty (załącznik nr 4 do SWZ) po przez wpisanie w pkt. 6 danej części okresu gwarancji.
2. Całkowita liczba punktów (S), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
S = C + G+ T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja podstawowa [Producenta/Importera]

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa długoterminowego leasingu operacyjnego na okres 49 m-cy (gdzie ostatnia rata 49 jest ratą przenoszącą własność na Zamawiającego) dotyczący Samochodu Dostawczego / Furgon / Van na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Przedmiot zamówienia nie uwzględnia ubezpieczenia OC, AC, NNW oraz serwisu pojazdów.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz w załącznikach do OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34130000-7 - Pojazdy silnikowe do transportu towarów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1. w kryterium „Cena” (C) wg poniższego wzoru:
C = (najniższa zaoferowana cena brutto / cena brutto badanej oferty) x 60 pkt
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.2. W kryterium „Gwarancja podstawowa (Producenta/Importera)” – 15 pkt.
• Minimalny okres gwarancji ustala się na 24 miesięcy – 0 pkt,
• Okres gwarancji od 25 do 36 miesiąc – 7,5 pkt.
• Okres gwarancji o powyżej 37 miesięcy – 15 pkt.
Okres gwarancji należy wskazać w formularzu oferty (załącznik nr 4 do SWZ) poprzez wpisanie
w pkt. 3 danej części okresu gwarancji.
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
• MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SWZ.
• MAKSYMALNY okres gwarancji - jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 37 miesięcy otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium długość okresu gwarancji.
1.3. w kryterium „Termin dostawy” („T”) punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Termin dostawy Ilość punktów
do 31.05.2023 r.* 25
do 30.06.2023 r.* 20
do 31.07.2023 r.* 15
do 31.08.2023 r.* 10
do 31.09.2023 r.* 5
do 30.11.2023 r.* 0
Zamawiający zastrzega, że maksymalny zaoferowany termin dostawy nie może przekroczyć 30.11.2023r. Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy termin dostawy oferta zostanie odrzucona.
Termin dostawy należy wskazać w formularzu oferty (załącznik nr 4 do SWZ) po przez wpisanie w pkt. 6 danej części okresu gwarancji.
2. Całkowita liczba punktów (S), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
S = C + G+ T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja podstawowa [Producenta/Importera]

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa długoterminowego leasingu operacyjnego na okres 49 m-cy (gdzie ostatnia rata 49 jest ratą przenoszącą własność na Zamawiającego) dotyczący Samochodu Dostawczego / Furgonu / Van z napędem elektrycznym na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Przedmiot zamówienia nie uwzględnia ubezpieczenia OC, AC, NNW oraz serwisu pojazdów.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz w załącznikach do OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144900-7 - Pojazdy elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1. w kryterium „Cena” (C) wg poniższego wzoru:
C = (najniższa zaoferowana cena brutto / cena brutto badanej oferty) x 60 pkt
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.2. W kryterium „Gwarancja podstawowa (Producenta/Importera)” – 15 pkt.
• Minimalny okres gwarancji ustala się na 24 miesięcy – 0 pkt,
• Okres gwarancji od 25 do 36 miesiąc – 7,5 pkt.
• Okres gwarancji o powyżej 37 miesięcy – 15 pkt.
Okres gwarancji należy wskazać w formularzu oferty (załącznik nr 4 do SWZ) poprzez wpisanie
w pkt. 3 danej części okresu gwarancji.
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
• MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SWZ.
• MAKSYMALNY okres gwarancji - jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 37 miesięcy otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium długość okresu gwarancji.
1.3. w kryterium „Termin dostawy” („T”) punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Termin dostawy Ilość punktów
do 31.05.2023 r.* 25
do 30.06.2023 r.* 20
do 31.07.2023 r.* 15
do 31.08.2023 r.* 10
do 31.09.2023 r.* 5
do 30.11.2023 r.* 0
Zamawiający zastrzega, że maksymalny zaoferowany termin dostawy nie może przekroczyć 30.11.2023r. Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy termin dostawy oferta zostanie odrzucona.
Termin dostawy należy wskazać w formularzu oferty (załącznik nr 4 do SWZ) po przez wpisanie w pkt. 6 danej części okresu gwarancji.
2. Całkowita liczba punktów (S), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
S = C + G+ T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja podstawowa [Producenta/Importera]

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 266 w zw. z:
1.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
1.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
1.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
1.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
1.5. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
1.6. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
1.7. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp,
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości:
Część 1 – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych);
Część 2 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);
Część 3 – 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych);
Część 4 – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp. w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ, stanowiące dowód braku podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik Nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć zgodnie z instrukcją „Oferty, wnioski i prace konkursowe” udostępnioną na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

a) „Cena” („C”) – 60 pkt
b) „Gwarancja podstawowa [Producenta/Importera] (G) – 15 pkt.
c) „Termin dostawy” („T”) –25 pkt.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.