eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tczew › WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA PN. "REMONT I BUDOWA CHODNIKÓW W POWIECIE TCZEWSKIM"Ogłoszenie z dnia 2023-03-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA PN. „REMONT I BUDOWA CHODNIKÓW W POWIECIE TCZEWSKIM”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Tczewski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675267

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piaskowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat.tczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: powiat.tczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA PN. „REMONT I BUDOWA CHODNIKÓW W POWIECIE TCZEWSKIM”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e76aa43c-bc04-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122076

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004055/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodników na drogach powiatowych w ramach zadania pn. "Remont i budowa chodników w Powiecie Tczewskim"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13.1 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
13.2 Zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy – ofertę wraz z oświadczeniami, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, składa się – pod rygorem nieważności – w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew.
13.3 W celu złożenia oferty należy zarejestrować się (zalogować) na platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
13.4 Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji dostępnej pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
13.5 Złożenie oferty następuje za pośrednictwem ”Formularza składania oferty” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania:
a) Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system.
b) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku ”ZŁÓŻ OFERTĘ” w drugim kroku i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.
c) Wykonawca może, do upływu terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę (sposób zmiany lub wycofania oferty określony został w ww. Instrukcji)
d) Z uwagi na to, że złożona oferta jest zaszyfrowana nie można jej edytować w celu dokonania zmiany. Zmianę oferty należy dokonać poprzez wycofanie uprzednio złożonej oferty i złożenie nowej.
e) Zmianę lub wycofanie oferty należy zrobić do upływu terminu składania ofert.
f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
g) Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 23.1 Administratorem danych osobowych, które zostaną zawarte w Formularzu ofertowym i załącznikach jest Powiat Tczewski z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2.
23.2 Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych (IOD) w Starostwie Powiatowym w Tczewie to: inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie na adres urzędu wskazany powyżej.
23.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą oraz w celu archiwizacji na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
23.4 Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, np. dostawcy naszych systemów informatycznych, firmy zajmujące się archiwizacją dokumentów (aktualna lista jest dostępna u IOD) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępniane innym podmiotom, w przypadku i na zasadach o których mowa w art. 74 Ustawy.
Zamawiający może udostępnić dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do danych osobowych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt 1 i 2 Ustawy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 23.5 Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie przez okres archiwizacji, zgodny z rozporządzeniem wymienionym w pkt 23.3 SWZ.
23.6 Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów Ustawy oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
23.7 Wykonawca ma prawo:
a) dostępu do swoich danych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
b) ich sprostowania lub uzupełnienia – na podstawie art. 16 RODO. Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy skorzystanie z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
c) żądać ograniczenia ich przetwarzania – na podstawie art. 18 ust. 1 RODO Wystąpienie z przedmiotowym żądaniem, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
23.8 Wykonawcy nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
23.9 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
23.10 Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Remont i budowa chodników w Powiecie Tczewskim”.
Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie budowa dwóch odcinków ciągu pieszego przy drogach powiatowych w miejscowościach Goszyn DP 2808G i Miłobądz DP 2800G oraz remonty chodników w miejscowościach Miłobądz DP 2806G, Subkowy DP 2812G, Nowa Cerkiew DP2821G

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1) wykonał, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 (jedno) zamówienie na roboty budowlane, obejmujące budowę lub przebudowę lub remont chodnika o długości tego odcinka min. 100 m;
2) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywania przez nią czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tą osobą, a mianowicie – 1 (jedną) osobę na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej obejmującej kierowanie robotami w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
UWAGI:
1) Zgodnie z art. 127 ust. 1 Ustawy, Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków. Z uwagi na powyższe Zamawiający nie wezwie do złożenia dokumentu określonego w pkt 8.2.1. SWZ, jeżeli będzie mógł go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych rejestrów, a Wykonawca wskaże w ofercie niezbędne, dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8.2.1 SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono jego upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Niniejszy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt 8.2.1 ppkt 2 SWZ, zastępuje się go odpowiednio oświadczeniem Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone – odpowiednio: pod przysięgą, przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Niniejszy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.2.2 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (według wzoru: Załącznik Nr 4 do SWZ – Wykaz robót budowlanych wykonanych) oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie;
8.2.3 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – zawierający informacje na temat osoby, skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnej za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą (według wzoru: Załącznik Nr 5 do SWZ – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

3.13 W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

18.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
18.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia terminu związania ofertą.
18.3 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
18.3.1 pieniądzu,
18.3.2 gwarancjach bankowych,
18.3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
18.3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080).
18.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, to należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Tczewie: 28 8345 0006 2002 0000 4564 0003.
Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg nr ZP.272.2.2023”
18.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt SWZ: 18.3.2 – 18.3.4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, który powinien zawierać następujące elementy:
a) nazwę Zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (poręczyciela/Wystawcy) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem (np. nazwa zadania, znak postępowania),
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania ofertą z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
e) treść art. 98 ust. 6 Ustawy, określająca okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego,
f) jednoznaczny zapis o gwarantowaniu wypłaty całej kwoty wadium w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie,
g) w przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjantów) – zabezpieczenie wadialne winno wymieniać wszystkie podmioty, składające wspólnie ofertę.
Brak którejś z powyższych adnotacji w treści dokumentu wadialnego, będzie skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy, to jest z uwagi na wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy.
18.6 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 18.4 SWZ.
18.7 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania określa Ustawa.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

19.1 Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 5 % ceny ofertowej brutto, w jednej lub w kilku następujących formach
 pieniądzu,
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
19.2 Zabezpieczenie musi zostać wniesione przez wybranego Wykonawcę przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem podpisania umowy.
19.3 Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tczewie: 28 8345 0006 2002 0000 4564 0003, z dopiskiem: „Remont i budowa chodników w Powiecie Tczewskim”.
19.4 Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz musi gwarantować bezwarunkowe i nieodwołalne wypłacenie Zamawiającemu na jego pierwsze żądanie każdej kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia.
19.5 Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
19.6 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego innej formie niż pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
19.7 Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia w szczególności określa art. 453 Ustawy oraz projektowane postanowienia umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

3.11 Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki:
1) Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokości 2% wartości umowy.
2) Zaliczka ta zostanie wypłacona Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy.
3) Wypłacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotę udzielonej zaliczki, chyba że zaliczka ta zostanie wcześniej zwrócona Zamawiającemu.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach:
1) zmiany osoby: kierownika budowy - polegającą na wyznaczeniu nowej osoby pełniącej daną funkcję, pod warunkiem spełniania przez tę nową osobę odpowiednich postanowień SWZ;
2) zmiany lub przedłużenia terminu wykonania robót w przypadkach:
a) natrafienia na różnego rodzaju wykopaliska (zabytki) i związaną z tym koniecznością prowadzenia prac archeologicznych;
b) konieczności poprawy warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu o czas niezbędny do dokonania ich poprawy, jeżeli warunki zagrażające bezpieczeństwu powstały bez winy Wykonawcy;
c) niezależnego od stron umowy przedłużania się okresu trwania procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty - właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych;
d) konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych, których nie dało się przewidzieć na etapie zawierania niniejszej umowy;
e) niezależnego od Wykonawcy przedłużania się okresu trwania dostawy trudnodostępnych, wymagających zamówienia, materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych;
f) uzasadnionego wstrzymania danych robót przez kierownika budowy o czas na jaki nastąpiło wstrzymanie danych robót. Uzasadnienie to winno być potwierdzone przez Nadzór inwestorski;
g) konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, wynikającej z zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową, spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi istniejącymi na placu budowy bądź innymi wadami dokumentacji projektowej;
h) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w pkt 4;
i) w wyniku zmiany zakresu zamówienia, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) oraz ust. 2 niniejszej umowy.
3) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach:
a) konieczności realizacji, przez Wykonawcę, dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione wszystkie warunki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lit. a) – c) ustawy Pzp, w szczególności zasadności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, w związku okolicznościami o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. g;
b) konieczności zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowanej okolicznościami, o których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana ta nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;
4) konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie przyrody, np. niezwykłe mrozy, strajk, zamieszki uliczne, pożar, powódź, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, np. w zakresie wykonania robót zamiennych, rozwiązań zamiennych;
5) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy / zakresu robót, w sytuacji:
a) w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożliwości wykonania robót zgodnie
z projektem budowlanym, spowodowanej warunkami terenowymi istniejącymi na placu budowy lub zaplanowanym złym doborem materiałów, technologii w trakcie robót budowlanych, napotkaniu niezinwentaryzo-wanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych, dla których zachodzi potrzeba ich przebudowy lub naprawy albo innymi błędami projektowymi – pod warunkiem zatwierdzenia - cd. w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-21 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.