eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Utrzymywanie zieleni na terenie Powiatu Pruszkowskiego.Ogłoszenie z dnia 2023-03-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Utrzymywanie zieleni na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pruszkowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013267144

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Drzymały 30

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227381470

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.pruszkow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymywanie zieleni na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d634a0e2-a142-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121733

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042706/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Utrzymywanie zieleni na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072875

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 241160,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymywanie zieleni na terenie Powiatu Pruszkowskiego, której zakres obejmować będzie:
1. Wycinka drzew:
1) do 50 cm 50 szt.
2) 51 - 110 cm 40 szt.
3) 111 - 170 cm 40 szt.
4) 171 - 240 cm 25 szt.
5) 241 - 300 cm 20 szt.
6) powyżej 300 cm 5 szt.
2. Pielęgnacja drzew (metodą alpinistyczną):
1) do 200 cm 5 szt.
2) powyżej 200 cm 5 szt.
3. Pielęgnacja drzew (z podnośnika):
1) do 50 cm 50 szt.
2) 51 - 110 cm 100 szt.
3) 111 - 170 cm 90 szt.
4) 171 - 240 cm 60 szt.
5) 241 - 300 cm 40 szt.
6) powyżej 300 cm 10 szt.
4. Frezowanie: 5 000 dm3
5. Podlewanie: 200 szt.
6. Krzewy i samosiejki:
1) wycięcie lub pielęgnacja krzewów 15 000 m2
7. Zabezpieczanie drzew:
1) uzupełniania lub wymiana palików 50 szt.
2) poprawienie mocowania wiązań zabezpieczających do palików 100 szt.
3) wykonanie i montaż osłon na drzewa (przed koszeniem) 400 szt.
8. Renowacja terenów zieleni:
1) oprysk rośliny 5 m2
2) Renowacja terenów trawiastych 500 m2
2) Pielenie 400 m2
3) Ściółkowanie 750 m2

9. Dźwig (wykorzystanie dźwigu samojezdnego do 10 t podczas usuwania drzew w trudnych warunkach): 5 roboczogodzin

Podane ilości (szt.) są ilościami orientacyjnymi, zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia bądź zmniejszenia podanych ilości, wg bieżących potrzeb, z zachowaniem warunku nie przekraczania wartości umowy. Jeśli danej pozycji nie było w ofercie będzie ona rozliczana wg średniej ceny rynkowej w regionie.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z załadunkiem, przewozem ściętych drzew z miejsca wykonywania prac na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 260452,8 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 260452,8 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 260452,8 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Rutkowski Tadeusz Rutkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 534-100-13-16

7.3.3) Ulica: ul. Rzewuskiego 50

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.5) Kod pocztowy: 05-800

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 260452,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-21

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

umowa została zawarta na podstawie z cen jednostkowych do kwoty maksymalnej 260452,80 zł

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.