eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bobolice › CAŁOROCZNA OBSŁUGA I ADMINISTROWANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI, UTRZYMANIE I KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH ORAZ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BOBOLICEOgłoszenie z dnia 2021-07-20


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00121376 z dnia 2021-07-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
CAŁOROCZNA OBSŁUGA I ADMINISTROWANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI, UTRZYMANIE I KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH ORAZ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BOBOLICE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bobolice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920558

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Bobolice

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-020

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@bobolice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bobolice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

CAŁOROCZNA OBSŁUGA I ADMINISTROWANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI, UTRZYMANIE I KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH ORAZ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BOBOLICE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b61c5c7-e976-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00121376

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002452/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Całoroczna obsługa i administrowanie cmentarzami komunalnymi, utrzymanie i konserwacja terenów zielonych oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Bobolice.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/bobolice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/bobolice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bobolice. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie: przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych; przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych; przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych; przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; przesyłania odwołania/inne, odbywała się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zamowieniapubliczne@bobolice.pl (nie dotyczy składania ofert). Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał
na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
tj.:stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa. ............

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.7.2021.SZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Całoroczna obsługa i administrowanie cmentarzami komunalnymi, utrzymanie i konserwacja terenów zielonych oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Bobolice ”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ: Rozdział B „Opis przedmiotu zamówienia”. Przedmiot zamówienia składa się z 3 następujących zadań:
1) Zadanie nr 1: Całoroczna obsługa i administrowanie cmentarzami komunalnymi położonymi na terenie Gminy Bobolice,
2) Zadanie nr 2: Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych Gminy Bobolice,
3) Zadanie nr 3: Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni na obszarze gminy Bobolice.
Wszystkie zapisy SWZ i załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywać należy łącznie – wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami (kompleksowo).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63712100-4 - Usługi w zakresie obsługi dworców i przystanków autobusowych

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

77341000-2 - Okrzesywanie drzew

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

98371111-5 - Usługi utrzymania cmentarzy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp - zamówienia udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres usług udzielanych w ramach zamówienia podobnego będzie zgodny z całością lub częścią zakresu usług udzielonych w ramach zakresu zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówienia podobnego będzie brak wykonywania tożsamego zakresu prac na tym samym obiekcie przez innego Wykonawcę.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) zdolności technicznej lub zawodowej – minimalny poziom zdolności:
c.1) dotyczy wszystkich zadań - wykonania należycie w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług zawierających prace objęte przedmiotem zamówienia, tj. całoroczna obsługa i administrowanie cmentarzami i/lub utrzymanie czystości i porządku i/lub utrzymanie i konserwacja terenów zieleni,
o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek musi spełniać jeden z wykonawców w całości. Analogicznie
w przypadku polegania na zdolnościach zawodowych podmiotu udostępniającego zasoby. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas Wykonawca wykazuje te usługi, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył – Załącznik nr 7 do SWZ.
c.2) wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować w realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do SWZ :
c.2.1.dotyczy Zadania nr 1 - minimum 1 (jedną) osobą posiadającą doświadczenie minimum 5 lat, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
c.2.2. dotyczy Zadania nr 2 - minimum 1(jedną) osobę posiadającą doświadczenie minimum 5 lat, która posiada uprawnienia – prawo jazdy kat. B i T,
c.2.3.dotyczy Zadania nr 3 - minimum 1(jedną) osobę, która posiada uprawnienia
do obsługi i konserwacji sprzętu tj. podnośnika koszowego o wysokości roboczej min. 18 m,
c.3) dotyczy wszystkich zadań - dysponowania minimum zapleczem sprzętowym w celu realizacji zamówienia tj. podnośnika koszowego o wysokości roboczej min. 18 m, zamiatarki ulicznej, kosiarki bijakowej, wykaszarki, ciągnika o mocy min. 100 Km, pługa odśnieżarki – Załącznik nr 9 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł ( słownie : dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść
w terminie do dnia 28.07.2021 r. do godziny 11:00. Wadium może być wnoszone w jednej
lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: PKO BP IO/Koszalin nr:
21 1020 2791 0000 7102 0287 3115 z dopiskiem „WADIUM - „Całoroczna obsługa
i administrowanie cmentarzami komunalnymi, utrzymanie i konserwacja terenów zielonych oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Bobolice ”
3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę (godzinę, minutę) uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być sporządzone zgodnie
z obowiązującym prawem i powinno zawierać:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczyciela (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Gminy Bobolice) zawierające oświadczenie, że zaistniały okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Każda forma wadium musi gwarantować Zamawiającemu natychmiastowe i bezwarunkowe uzyskanie pełnej kwoty wadium, po zaistnieniu przesłanek zatrzymania wadium.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
10. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum.
11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek
o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, obejmujących w szczególności wszystkie roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy wobec Zamawiającego, w przypadku:
1) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy w szczególności: zmiana nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny,
w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia oferty, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, np. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego,
2) Zmiany terminu obowiązywania umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, obejmujących w szczególności wszystkie roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy wobec Zamawiającego, w przypadku:.
a) Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone
o usługi ograniczane, zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w szczególności na zasadach obowiązujących strony z umową.
b) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem budowlanym (Dz. U. 2020, poz. 1333 ze zm.), tj.: jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia standardu i jakości, zwiększenia bezpieczeństwa wykonania usług jeżeli wynikają one z przyjętych za zgodą Zamawiającego rozwiązań zamiennych i dotyczą zmian nieistotnych względem zatwierdzonego umowy. W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do umowy, strony za zgodą Zamawiającego mogą dokonać odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo
– finansowym i postanowieniach umowy.
c) Wystąpienia usług dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy.
d) Wstrzymania usług przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwały budżetowej przez Radę Miejską w Bobolicach zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych, spowodowane zwiększeniem budżetu na realizację przedmiotu umowy.
3) W przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców
na etapie składania ofert Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy
o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy bez konieczności sporządzania aneksu.
Zgodnie z art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie:
1) wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2) W przypadku określonym w pkt XIX.4 ppkt 1) lit. a) wysokość wynagrodzenia netto Wykonawcy, obliczonego zgodnie z paragrafem nr 4 niniejszej umowy, zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług, w stawce obowiązującej zgodnie
z przepisami podatkowymi........

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/bobolice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-26

2021-07-20 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.