eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świlcza › Roboty konserwacyjne przy drogach gminnych w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-03-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty konserwacyjne przy drogach gminnych w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świlcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582140

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świlcza

1.5.2.) Miejscowość: Świlcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-072

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@swilcza.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swilcza.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty konserwacyjne przy drogach gminnych w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d488deb0-ba90-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121199

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043701/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa i modernizacja dróg gminnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Składanie ofert (w
tym pełnomocnictwa, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, inne dokumenty
składające się na ofertę, o których mowa w SWZ i ustawie): Ofertę należy złożyć w sposób
przewidziany w sekcji III.3.6. ogłoszenia. Ofertę wraz z załącznikami należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem:https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza (patrz: sekcja
VIII.8.2ogłoszenia) 2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy
składania ofert): 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych
środków dowodowych oraz przekazywanie informacji (innych niż wskazanych w ust. 1) odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail): przetargi@swilcza.com.pl; lub poprzez
Platformę,dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Oferty(w tym pełnomocnictwa, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, inne
dokumenty składające się na ofertę, o których mowa w SWZ i ustawie):1) Wykonawca zamierzający
wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować (zalogować)
się
na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania
informatycznego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza2) Zamawiający
informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, wielkości przesyłanych plików, odbierania
dokumentów elektronicznych,zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców”
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje3) ofertę
sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;4)
w celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z
instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod
adresem:https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view5) jeżeli
dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku,
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”;6)
do oferty należy dołączyć dokumenty wymagane w ustawie oraz w SWZ, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku
archiwum(ZIP);7) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert;8) Wykonawca po
upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty;9)
dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań pod adresem:https://platformazakupowa.pl ze strony głównej z zakładki Postępowania lub pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza klikając opcję Postępowania.2. Sposób
komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)1) w postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych oraz
przekazywanie informacji (innych niż wskazanych w ust. 1) odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem
poczty elektronicznej (e-mail) lub poprzez Platformę, dostępną pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza2) we wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub
numerem referencyjnym nadanym przez zamawiającego;3) adres poczty elektronicznej do
komunikacji Wykonawców z Zamawiającym (e-mail): przetargi@swilcza.com.pl;4) za datę przekazania
oświadczeń,wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych oraz informacji (innych niż
wskazanych w ust. 1) przyjmuje się datę ich przekazania na platformie -
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza lub wpłynięcia na ww. adres poczty elektronicznej;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119
z04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:- administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Gmina Świlcza, 36-072 Świlcza 168; tel.: 17 8670100, fax: 17 8670157,
email:ug.swilcza@intertele,pl;- inspektorem ochrony danych osobowych u zamawiającego jak
wyżej jest Pan Daniel Panek, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mpls.com.pl;-
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Roboty konserwacyjne przy drogach gminnych w 2023 r., numer referencyjny: RGI.271.6.2023, prowadzonym w trybie podstawowym;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. –Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;- Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany,stosowanie do art. 22RODO;- posiada Pani/Pan:– na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących*;– na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych** ;– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18ust. 2 RODO***;– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo
do usunięcia danych osobowych;– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.
20RODO;– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;-
w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego,
z uprawnienia,o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od
osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;- Zamawiający udostępnia
dane osobowe, o których mowa wart. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie;-
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz: sekcja III 3.15 ogłoszenia: * Wyjaśnienie:W
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1– 3 RODO,wymagało
by niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą,wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; ** Wyjaśnienie:
Skorzystanie przez osobę,której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą.Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia
do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; *** Wyjaśnienie: Prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGI.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia są roboty konserwacyjne przy drogach gminnych w 2023 r. polegające na m.in. remontach dróg gminnych, wykonaniu nawierzchni z kruszywa oraz kostki brukowej, obramowań betonowych, przepustów drogowych oraz montażu oznakowania pionowego.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 6. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy:
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu robót konserwacyjnych przy drogach gminnych w 2023 r. w wysokości 124 368,68 zł brutto;
2) Zamówienie udzielone zostanie w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z warunkami
zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone w jednym lub kilku
zamówieniach w przypadku gdy wystąpi taka potrzeba oraz gdy Zamawiający będzie posiadał
środki finansowe na jego realizację.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Określono w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania robót polecić Wykonawcy na piśmie wykonanie prac zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy w sytuacji gdy wykonanie prac będzie niezbędne do prawidłowego, t.j. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej wykonania robót objętych Przedmiotem umowy.
2. Wydanie Wykonawcy polecenia, o którym mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, lub zmiany wynagrodzenia z zastrzeżeniem w § 2.
3. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
4. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz określonych w niniejszej umowie. Poza innymi przypadkami określonymi w Umowie, zmiany w Umowie będą mogły również nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) zmiany podwykonawcy lub zmiany zakresu części zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych odpowiednio w § 10 i w § 2 ust. 8 Umowy;
2) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych zaistnieniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą Umową. Za „siłę wyższą” na potrzeby niniejszej umowy należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki strajk, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamanie warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenie.
5. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyższenie, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług lub
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub
3) zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę – dopuszcza się podwyższenie wynagrodzenia o kwotę, o jaką zmiany te powodują wzrost kosztów wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, Strony dokonają zmian niniejszej umowie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w treści art. 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy, podlegać będzie zmianie (wzrostowi albo obniżeniu) na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogółem w oparciu o Informację sygnalną GUS, publikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego raz na kwartał (dalej: „wskaźnik GUS”) .

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-21 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do sekcji III.3.6. ogłoszenia: 5)dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne
kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę poprzez Platformę, dostępną
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza lub poczty elektronicznej,
na wskazany w pkt 3 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi
być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z
2020 poz. 2452)oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz.
2415);Dodatkowe informacje:1.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia
publicznego w terminie nie krótszym niż 5dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.3. W przypadku
wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.4. Jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert
pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić
postępowanie.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7
ust. 1 tejże ustawy. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział IX pkt. 4 SWZ.
7. Wizja lokalna:
Zamawiający nie przewiduje możliwości i nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu
dokumentów.
8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty
ponosi
Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.