eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieczfnia Kościelna › BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WINDYKIOgłoszenie z dnia 2023-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WINDYKI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wieczfnia Kościelna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378516

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieczfnia Kościelna 48

1.5.2.) Miejscowość: Wieczfnia Kościelna

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-513

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 654-00-04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wieczfniakoscielna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugwieczfnia.bipgmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wieczfniakoscielna.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WINDYKI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3db332d0-9d4d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00120956

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016945/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki – Poprawa infrastruktury komunalnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00059351

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKiI.271.1.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 7716569,53 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki”.

Dokumentacja projektowa obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki i Grzybowo.
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty zlokalizowane na terenie miejscowości Windyki w zlewniach P3G, P3F, P3D, P3E, P3H, P3i, P3L P3C, nie obejmuje natomiast wykonania przyłączy domowych kanalizacji sanitarnej (odcinki poza pasami dróg) w miejscowości Windyki.

Przedmiot zamówienia dotyczy wydzielonej części dokumentacji projektowej określonej na załączniku graficznym, co stanowi Etap I zadania.

Zakres etapu I obejmuje wykonanie:

• PVC200 (grawitacja) – 7.832,00 km,
• PE100 RC SDR 17 75mm – 3.659,00 km,
• Studnie rewizyjne tworzywowe 1000 – 91 szt,
• Studnie inspekcyjne tworzywowe 630 – 156 szt,
• Studnie rozprężne 1000 – 8 szt,
• Przepompownie ścieków strefowe – 8 szt,
• Studnie czyszczakowe 1000 – 6 szt.

Pełen opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Dokumentacji Projektowej oraz Kosztorysie Ofertowym, stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232460-4 - Roboty sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej „PZP”), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający obecnie nie ma możliwości zwiększenia kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9497986,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12696404,41 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.