eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Boguchwała › Promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę wiaty w miejscowości Racławówka oraz utworzenie tablicy promującej obszar LGDOgłoszenie z dnia 2023-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę wiaty w miejscowości Racławówka oraz utworzenie tablicy promującej obszar LGD

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Boguchwała

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Suszyckich 33

1.5.2.) Miejscowość: Boguchwała

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-040

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@boguchwala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.boguchwala.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ochotnicza Straż Pożarna w Racławówce - Stowarzyszenie

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Boguchwała

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 517-00-36-465

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Suszyckich 33

1.11.4.) Miejscowość: Boguchwała

1.11.5.) Kod pocztowy: 36-040

1.11.6.) Województwo: podkarpackie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: um@boguchwala.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.bip.boguchwala.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę wiaty w miejscowości Racławówka oraz utworzenie tablicy promującej obszar LGD

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c22f0ef-b8f9-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00120732

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052857/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Promowanie obszru objetego LSR poprzez budowę wiaty w miejscowości Racławówka oraz utworzenie tablicy promującej obszar LGD

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie jest realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6c22f0ef-b8f9-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielnie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu "Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce "Formularze" ("Formularze do komunikacji").
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem "Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego
"Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie
postępowania w zakładce "Informacje podstawowe".
UWAGA! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany "Formularz ofertowy" należy zawsze
otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki "Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na
konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku "Złóż ofertę" system prezentuje okno składania ofert umożliwiające przekazanie
dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop ("przeciągnij" i "upuść" służące do dodawania plików.
Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany "Formularz oferty" w pierwszym polu ("Wypełniony formularz oferty". W
kolejnym polu ("Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę") Wykonawca dodaje pozostałe pliki
stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, w celu utrzymania w poufności
tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio opisanym pliku wraz z zaznaczeniem w nazwie "Dokument stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa".
System sprawdza czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym Wykonawcę.
Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym
Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce "Oferty/Wnioski".
Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce "Oferty/Wnioski"
używając przycisku "Wycofaj ofertę".
Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym o numerze referencyjnym: RIZ.271.4.2023 przy ul.
Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała - reprezentowana przez Burmistrza Boguchwały – dalej Administrator lub Gmina.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udzieleniem lub
wykonywaniem zamówienia publicznego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie za pomocą adresu: iod@boguchwala.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie w związku z
udzieleniem zamówienia publicznego w wybranym przez Gminę trybie postępowania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
4.1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.]oraz ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo
Zamówień Publicznych [Dz.U. z 2019 roku, poz. 2019 z późn. zm.] – dalej PZP.
4.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Boguchwała przetwarzają dane osobowe dla
których Administratorem jest Gmina Boguchwała.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj.
przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
PZP;
7. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 4 ustawy PZP tj. przeprowadzenia postępowania o zamówienie
publiczne z wyłączeniem stosowania wymogów określonych w ustawie PZP, nie podanie przez Panią/ Pana danych osobowych
wyłącza możliwość wzięcia udziału w tym postępowaniu oraz zawarcia umowy.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
8.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
8.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
8.3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
8.3.1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
8.3.2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w
zamian ich ograniczenia,
8.3.3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony
lub dochodzenia roszczeń,
8.3.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
8.3.5. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz punkt wyżej

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIZ.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty o konstrukcji drewnianej z podłogą do tańczenia przy budynku Domu Kultury i OSP w Racławówce, na działce o nr ewidencyjnym 579/6.
Powierzchnia zabudowy wiaty wynosi 109,80 m2; szerokość elewacji frontowej 8,94 m; dłu-gość elewacji bocznej 12,15 m; wysokość wiaty 6,05 m.
Dach spadzisty dwuspadowy z uskokiem o nachyleniu połaci 30 i 15 stopni, kryty blachą pła-ską na rąbek stojący, kolor grafitowy, ułożona na deskowaniu pełnym i wiatroizolacji. Przewi-dziano montaż barier śniegowych od strony południowej oraz montaż rynien dachowych i rur spustowych o śr. 15 cm w kolorze grafitowym. Krokwie o wym. 14,5x 4,5 cm w rozstawie co 90 cm.
Konstrukcję wiaty stanowi szkielet ścian zewnętrznych, drewno konstrukcyjne klasy C24, słupy drewniane, o wym. 14x 14 cm, ze stężeniami, płatwie górne o wym. 14x 20 cm. Kon-strukcja dachu to wiązary dachowe kratowe drewniane, z wykorzystaniem płytek kolczastych, drewno konstrukcyjne świerkowe, certyfikowane, suszone komorowo, strugane, impregnowa-ne środkiem przeciw grzybom, pleśniom i owadom oraz zabezpieczone przeciwogniowo do klasy nierozprzestrzeniania ognia NRO. Malowanie konstrukcji przewiduje się w kolorze drewna. Posadowienie wiaty zaprojektowano jako żelbetowe stopy fundamentowe z betonu klasy C20/25, zbrojenie stalą A-IIIN. Słupy żelbetowe zaprojektowano pod każdy słup kon-strukcyjny drewniany, połączenie za pomocą kształtek stalowych, przeznaczonych do moco-wania nośnych słupów drewnianych. Podłoga ułożona na ramie stalowej, ocynkowanej og-niowo, z profili o wym. 80x 80x 3 mm oraz na geowłókninie i podsypce z kruszyw. Podłogę taneczną przewidziano jako sklejka wodoodporna, antypoślizgowa grubości min. 3,0- 3,3 cm (przeznaczona na podłogi do TIR-ów) w kolorze brązowym lub szarym. Po obwodzie podłogi przewidziano deskę zaślepiającą konstrukcję podłogi. Elementami dekoracyjnymi wiaty będą pionowe słupki elewacyjne o przekroju 4,5x 9,0 cm i 6,0x 12,0 cm, mocowane do płatwi gór-nych, krokwi, belek poziomych oraz stalowych podwalin mocowanych między słupami w po-ziomie podłogi.
Zakres inwestycji stanowią również roboty związane z zagospodarowaniem terenu, w tym ni-welacja terenu oraz ułożenie płyty odbojowej wokół wiaty z kostki brukowej na kruszywie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.
1) posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie): dwa zadania polegające na budowie lub przebudowie wiaty lub innego obiektu z dachem o konstrukcji drewnianej o po-wierzchni zabudowy min. 80 m2 każdy.
2) dysponuje lub będzie dysponował: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. osobą zdolną do przyjęcia obowiązków kierownika budowy, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży konstrukcyjno-budowlanej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowanych
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ.
Wykaz osób
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, do kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami
Wzór wykazu osób stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

15. Treść oferty stanowi wypełniony Formularz ofertowy.
16. Wraz z ofertą muszą zostać złożone:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania Załącznik Nr 2 do SWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców).
1.2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów
1.3. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty – jeżeli dotyczy
1.4. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości :
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 0/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony druk oświadczenia, wg Załącznika Nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadkach, o których mowa a art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświad-czenie z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
5. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
7. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone we wzorze umowy - Załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-21 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-19

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.