eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wilamowice › Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hecznarowicach.Ogłoszenie z dnia 2021-07-20


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00120544 z dnia 2021-07-20

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hecznarowicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wilamowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182321

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowość: Wilamowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-330

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: (033) 8129430

1.5.8.) Numer faksu: (033) 8129431

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ug.wilamowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wilamowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl.

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hecznarowicach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a09c5fa-c1f1-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00120544

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007078/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hecznarowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00070113/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IS.271.3.5.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 211748,73 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest częściowa termomodernizacja budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Hecznarowicach. Obiekt zlokalizowany jest w Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 110, na dz. nr 673/2 i 2034. Budynek szkoły podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilamowice.

W ramach inwestycji należy wykonać termomodernizację części budynku zespołu szkolno-przedszkolnego obejmującej segmenty B, C, E oraz wykonać malowanie elewacji segmentu D.
Zamawiający informuje, że prace w obrębie dojścia do budynku szkolno-przedszkolnego (segmenty B, E oraz segment C od strony zachodniej) muszą być wykonane przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022.

Szczegółowy zakres prac opisuje: Dokumentacja Projektowa (Projekt budowlany, Przedmiar robót) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262650-2 - Roboty w zakresie okładania

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 245444,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 289050,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 245444,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo Usługowa ANA Anna Wutke - Knieć

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6521363406

7.3.3) Ulica: ul. Nawsie 52

7.3.4) Miejscowość: Jawiszowice

7.3.5) Kod pocztowy: 32-626

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 245444,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

2021-07-20 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.