eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przeworsk › BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTONIOWA, GMINA PRZEWORSKOgłoszenie z dnia 2023-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTONIOWA, GMINA PRZEWORSK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZGK PRZY GMINIE PRZEWORSK SP. Z O.O.

1.3.) Oddział zamawiającego: ZGK PRZEWORSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366286240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pod Rozborzem 13

1.5.2.) Miejscowość: Przeworsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 648 83 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgk@przeworsk.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk-gminaprzeworsk.itl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-529690a6-9637-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTONIOWA, GMINA PRZEWORSK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-529690a6-9637-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00119538

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00520298/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przepompownią w miejscowości Świętoniowa, Gmina Przeworsk

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00036271

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 02/ZP/ZGK/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 522448,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przepompownią w miejscowości Świętoniowa, Gmina Przeworsk

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45252124-3 - Przepompowywanie

45000000-7 - Roboty budowlane

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 350962,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 555010,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 350962,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługowy Zakład WOD-KAN-GAZ Józef Lis

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7940000554

7.3.4) Miejscowość: Gorliczyna 675

7.3.5) Kod pocztowy: 37-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 350962,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.