eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowogród Bobrzański › Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych dla Zakładu Karnego w KrzywańcuOgłoszenie z dnia 2023-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych dla Zakładu Karnego w Krzywańcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Krzywańcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320704

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywaniec 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowogród Bobrzański

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-010

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_krzywaniec@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.platformazakupowa.pl/pn/zk_krzywaniec

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych dla Zakładu Karnego w Krzywańcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f0587b0-a6de-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00118994

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00084621

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Nr spr. 2232.2.2023.D/Kw.E

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 380781,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do Zakładu Karnego w Krzywańcu w okresie 8 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy oleju opałowego lekkiego L-1 w ilości 75 m3, spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024:2020-12 (Przetwory naftowe - Oleje opałowe) lub normy równoważnej o następujących właściwościach:
gęstość w 15 °C - max. 860 kg/m3;
1 wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg;
2 temperatura zapłonu - min. 56°C;
3 lepkość kinematyczna w 20 °C - max. 6,00 mm2/s;
4 skład frakcyjny:
- do 250 °C destyluje, max. 65% (V/V),
- do 350 °C destyluje, min. 85% (V/V);
5 temperatura płynięcia, max. - 20°C;
6 pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej - max. 0,3% (m/m);
7 zawartość siarki - max. 0,10% (m/m);
8 zawartość wody - max. 200 mg/kg;
9 zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg;
10 pozostałość po spopieleniu - max. 0,01% (m/m).
dodatkowo muszą być spełnione warunki jakości zgodne z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2008 ) oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2010 r., Nr 157, poz. 1054).

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 418977,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 418977,36 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 418977,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6171729604

7.3.3) Ulica: Sławoszewska 2b

7.3.4) Miejscowość: Kotlin

7.3.5) Kod pocztowy: 63-220

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 418977,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.