eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Wsparcie/asysta techniczna dla oprogramowania zabezpieczającego serwery i5 - Enforcive Enterprise Security (II)Ogłoszenie z dnia 2023-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wsparcie/asysta techniczna dla oprogramowania zabezpieczającego serwery i5 – Enforcive Enterprise Security (II)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015817985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierska 16

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-561

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 089 678 74 92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: robert.gaska@nfz-olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-olsztyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://nfz-olsztyn.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wsparcie/asysta techniczna dla oprogramowania zabezpieczającego serwery i5 – Enforcive Enterprise Security (II)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f48bc03-a16f-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00118963

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00314401/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wznowienie wsparcia/asysty technicznej dla oprogramowania zabezpieczającego serwery i5 - Enforcive Enterprise Security

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073645

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WAG-ZP.261.1.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 187800,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania zabezpieczającego serwery i5
– Enforcive Enterprise Security. Zamawiający posiada licencję na oprogramowanie zabezpieczające serwery bazodanowe -
Enforcive Enterprise Security wraz
z dodatkowymi modułami: Policy Compliance Manager, SIEM Integration Data Provider, Compliance Accelerator Package,
Firewall na następujące serwery:
- IBM- 8286 - 41A (7 CPU’s) SN787D0BX
- IBM- 9117 - MMB (7 CPU’s) SN658AE50
Na w/w oprogramowanie zamawiający posiada wsparcie techniczne do dnia 31.12.2022.
2. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca przedłuży wsparcie producenta na obydwa serwery
(SN658AE50 i SN787D0BX) do dnia 31.12.2023 r. Ponadto Wykonawca przeprowadzi aktualizację oprogramowania do
najnowszej wspieranej na systemie operacyjnym Zamawiającego wersji, a w razie konieczności reinstalację i konfigurację.
Zamawiający oczekuje dostarczenia nowych aktualnych certyfikatów wsparcia technicznego. W ramach świadczenia
wsparcia Wykonawca zapewni dla oprogramowania Enforcive Enterprise Security:
• możliwość aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji oraz wszelkie powstałe poprawki
oferowane przez producenta (software maintenance),
• zdalną pomoc inżyniera przy zmianie konfiguracji i rozwiązywaniu pojawiających się problemów
z oprogramowaniem,
• możliwość korzystania z internetowego Systemu Wspierania Klienta Enforcive,
• udzielanie wsparcia Zamawiającemu przy zgłaszaniu awarii serwisowych, tak aby jak najskuteczniej
przeprowadzać czynności naprawcze.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia wsparcia w siedzibie Zamawiającego w postaci 10 osobodni konsultacji
w ramach, których może być realizowany następujący zakres usług:
• świadczenie wsparcia technicznego w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ w zakresie w/w
oprogramowania,
• przeprowadzanie instruktarzu w zakresie w/w oprogramowania,
• strojenie (tuning) systemów, na których jest zainstalowane w/w oprogramowanie, tak aby systemy
działały wydajnie,
• konsultacje merytoryczne i pomoc w zakresie wykorzystania funkcjonalności w/w oprogramowania
do zabezpieczenia danych przechowywanych na serwerze,
• instalację niezbędnych poprawek (PTF),
• realizację przez konsultanta innych prac zleconych przez Oddział w zakresie zastosowania w/w
oprogramowania.
Na bieżąco, pracownik Zamawiającego, wskazany w umowie jako osoba nadzorującego jej realizację będzie zgłaszał drogą
e – mail potrzebę przybycia konsultanta.
Jeden dzień asysty, to jeden ośmiogodzinny pobyt konsultanta w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy (8.00 –
16.00).
4. Z uwagi na przedmiot zamówienia Zamawiający nie wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia, były
zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu ustawy z dnia 18 czerwca 2020 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320 ze zm.).
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealiz

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 230994,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 230994,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 230994,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Crede Experto Praha Sp. z o.o. Oddział Polska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 2050000440

7.3.3) Ulica: ul. Dąbrówki 16

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-081

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 230994,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-02-22 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.