eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złoty Potok › Remont elewacji i tarasów oraz schodów zewnętrznych budynku Nadleśnictwa Złoty Potok - IV postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-04-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont elewacji i tarasów oraz schodów zewnętrznych budynku Nadleśnictwa Złoty Potok – IV postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWWE NADLEŚNICTWO ZŁOTY POTOK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150026078

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 2

1.5.2.) Miejscowość: Złoty Potok

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-253

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zlotypotok.katowice.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-zloty-potok/platforma-zakupowa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont elewacji i tarasów oraz schodów zewnętrznych budynku Nadleśnictwa Złoty Potok – IV postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4dda9cd-885b-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00118140

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013066/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont elewacji i tarasów oraz schodów zewnętrznych budynku Nadlesnictwa Złoty Potok - IV postępowanie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00050502/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 210838,31 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku biurowego Nadleśnictwa Złoty Potok, znajdującego się na ul. Kościuszki 2 na działce nr 1/19 w Złotym Potoku.
Na działce obecnie znajduje się budynek biurowy oraz zabudowania gospodarcze. Wejście do budynku od strony wschodniej. Wjazd na działkę od strony południowej i wschodniej. Teren działki jest w całości zagospodarowany. Przedmiotowe zadanie obejmuje jedynie remont elewacji budynku, bez zmian wewnątrz budynku oraz nie będzie ingerowała w istniejące zagospodarowanie terenu.
Budynek zaprojektowany został na planie wydłużonego prostokąta, z ryzalitem środkowych i z mniejszymi ryzalitami bocznymi. Elewacja frontowa posiada ryzalit środkowy z podcieniami arkadowymi, mocno zaznaczony w elewacji, z dodatkowymi oknami na piętrze, zwieńczony trójkątnym tympanonem. Ryzality boczne mniejsze, jedynie w parterze, zwieńczone również trójkątnymi tympanonami. Wszystkie ryzality posiadają boniowania na krawędziach.
Dach dwuspadowy, odcięty od elewacji dużym gzymsem.
Wejście główne do budynku znajduje się od strony wschodniej, na osi głównej budynku w podcieniach, wyniesione na poziom parteru schodami. Od strony zachodniej układ ryzalitów jest powtórzony, jednak ryzalit środkowy nie ma podcieni arkadowych, a taras. Ryzality boczne są powtórzeniem układu elewacji frontowej.
Na elewacjach bocznych znajdują się dodatkowe wejścia boczne do budynku – od strony południowej służące obecnie jako wejście główne od strony parkingu. Elewacje boczne posiadają ślady dobudowywanych elementów z późniejszych lat niż budynek główny.
Elewacje budynku są tynkowane w kolorze jasno żółtym, z cokołem w kolorze brązowym.
Zamówienie ma na celu usunięcie technicznych przyczyn zniszczeń tynków i detalu architektonicznego, usunięcie zniszczeń konstrukcyjnych i powierzchownych w zakresie murów, wypraw i detalu, przywrócenie obiektowi dawnej świetności poprzez z zastosowaniem współczesnych środków: farb, zapraw i rozwiązań budowlanych. Kolorystyka obiektu pozostaje bez zmian.
Zakłada się do realizacji:
 konserwację tynków
 reperację spękań tynków i podłoża
 zabiegi biobójcze
 pełną wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien
 wymianę płytek na schodach i tarasach
 wymianę okapników na murkach przy schodach
 konserwację okien.

Należy przeprowadzić następujące prace
 Przeprowadzić zabiegi biobójczych na całej powierzchni elewacji
 Usunąć mechaniczne odparzone i rozwarstwione fragmenty wypraw tynkarskich
 Wykuć wtórne cementowe naprawy i oczyścić te miejsc aż do pierwotnych warstw posiadających dobrą kondycję substancji budowlanej,
 Chemicznie oczyścić powierzchnie tynkowane,
 Zmycie tych powierzchni na elewacji przy użyciu przegrzanej pary pod odpowiednio regulowanym ciśnieniem,
 Wypełnienie wszystkich drobnych szczelin i rozwarstwień w powierzchniach z wypraw tynkarskich odpowiednim preparatem
 W przypadku dużych ubytków w elementach o znaczeniu konstrukcyjnym wprowadzenie metodą iniekcji suspensji cementowej
 Wyprowadzenie powierzchni ubytków przy użyciu elastycznego materiału powłokowego w odpowiednio dobranym kolorze,
 Przeprowadzenie dokładnego odkurzania powierzchni tynków i wykonanie dwukrotnego zabiegu wzmacniania przypowierzchniowej warstwy tynku,
 Położenie na wyprawach tynkarskich warstwy szczepnej przy użyciu farby podkładowej
 Położenie na wyprawach tynkarskich warstwy tynku barwionego w masie lub warstwy malarskiej nawierzchniowej
 Wymiana wszystkich obróbek blacharskich (parapetów, rynien, koszów zbiorczych, rur spustowych, okapników) na obróbki z blachy cynkowo -tytanowej spatynowanej na kolor ciemno - szary,
 Wymiana płytek tarasowych wraz z profilami okapowymi, np. firmy Renoplast, na płytki tarasowe gresowe na podkładkach dystansowych.
 przy wymianie płytek tarasowych należy wykonać od nowa wszystkie izolacje przeciw wodne oraz uszczelnienia. Od strony południowej należy przy naprawie warstw posadzkowych podestu zabezpieczyć dokładnie połączenie płyty spocznika ze ścianą, oraz wykonać niezbędne naprawy które wskutek złej izolacji i obróbki uszkodziły elementy wewnątrz budynku w piwnicy.
 wymiana płytek na schodach na płytki gresowe wraz z wymianą okapników na murkach przy schodach
 oczyszczenie poprzez piaskowanie elementów metalowych, znajdujących się na elewacjach: balustrad, poręczy
 pokryć powierzchnię elementów metalowych podkładem antykorozyjnym i pokryć ciemno-szarą farbą nawierzchniową o metalicznym połysku.

Rozwiązania równoważne.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych - polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia dokumentów, zawierających opis materiałów i urządzeń, proponowanych przez Wykonawcę, jako równoważne. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne – musi wykazać (udowodnić), że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z drukiem „OFERTA” przedstawić oferowane materiały lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej do niniejszego postępowania.
Pod pojęciem „parametry” rozumie się właściwości funkcjonalne i jakościowe (w tym spełnianie norm przywołanych w dokumentacji, opisującej przedmiot zamówienia), przeznaczenie, materiały, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych, o których mowa wyżej – do oferty należy załączyć dokumenty (np. opisy techniczne, karty katalogowe, Deklaracje zgodności), opisujące zaproponowane materiały i urządzenia na potwierdzenie, że zastosowanie, materiałów, urządzeń, zaproponowanych przez Wykonawcę jako równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis zmówienia zawiera:
 dokumentacja projektowa (załącznik nr 10);
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 11).
Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarze robót (załącznik nr 12), jednakże przedmiary robót mają charakter jedynie pomocniczy, umożliwiający wykonawcy wycenę planowanych robót. Inwestor nie przewiduje zwiększenia zakresu robót ponad to co zostało ujęte w przedmiarze oraz aneksie do opisu technicznego i zagospodarowania terenu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45410000-4 - Tynkowanie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

45453100-8 - Roboty renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 319800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 562110 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 319800 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BEITER Natalia Połacik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5732798678

7.3.3) Ulica: Bieszczadzka

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 319800 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-04

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.