eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siepraw › Budowa kładki pieszej nad potokiem Sieprawka wraz z dojściem na kompleks Słoneczny Park w SieprawiuOgłoszenie z dnia 2022-04-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kładki pieszej nad potokiem Sieprawka wraz z dojściem na kompleks Słoneczny Park w Sieprawiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIEPRAW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555387

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kawęciny 30

1.5.2.) Miejscowość: Siepraw

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-447

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@siepraw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siepraw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kładki pieszej nad potokiem Sieprawka wraz z dojściem na kompleks Słoneczny Park w Sieprawiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69cde72f-b9ba-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00118136

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035131/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Park Słoneczny w Sieprawiu - budowa kładki pieszej nad potokiem Sieprawka wraz z dojściem na kompleks Słoneczny Park

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej – adres e-mail: gmina@siepraw.pl
Kontakt za pośrednictwem systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać „Urząd Gminy
Siepraw”).
Elektroniczna skrzynka podawcza: /5n2h26bgln/SkrytkaESP
Szczegóły zawiera pkt 7 i 8 swz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzule informacyjne z art. 13 i 14 RODO zawierają załączniki 1A 1B do swz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IIGZP.271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych i montażowych oraz dostaw koniecznych dla realizacji zadania pn. „Budowa kładki pieszej nad potokiem Sieprawka wraz z dojściem na kompleks Słoneczny Park w Sieprawiu”.
2. Miejsce realizacji województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmin Siepraw, miejscowość Siepraw, działki nr 1116/1, 1408, 1444/2, 1451/1.
3. Projekt obejmuje budowę m.in.:
1) kładki pieszej K-1 w km 5+500 potoku Sieprawka, wraz z regulacją i umocnieniem koryta potoku i skarp zgodnie z decyzją pozwolenia wodnoprawnego,
2) ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku C pkt. W39 – pkt. D;
3) oświetlenia kładki i ścieżki na odcinku C pkt. W39 – pkt. D.
4. Na zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający posiada prawomocną, aktualną decyzję pozwolenia na budowę oraz decyzję pozwolenia wodnoprawnego.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
 Dokumentacja projektowa - zał nr 6 do swz,
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zał nr 7 do swz,
 pomocniczo Przedmiar robót - zał nr 8 do swz,
Zgodnie z zasadami ryczałtowej formy wynagrodzenia, którą jest objęte niniejsze postępowanie, przedmiary robót są dokumentem informacyjno-pomocniczym.
6. Oznaczenie wg CPV:
Podstawowy:
45221113-7 Roboty budowalne w zakresie mostowych przejść dla pieszych
Dodatkowe:
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233222-1 Roboty budowalne w zakresie układania chodników i asfaltowania
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
7. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowalnych w zakresie:
- robót rozbiórkowych,
- robót ziemnych,
- robót betonowych,
- robót w zakresie układania nawierzchni asfaltowych,
- instalacji elektrycznych.
Obejmuje także wykonanie wszelkich prac tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz roboty odtworzeniowe, przeprowadzenie wymaganych próby końcowych, wszelkich innych czynności oraz dokumenty (w tym dokumentację powykonawczą) niezbędne do oddania robót do eksploatacji.
Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym
w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym oraz Prawem Ochrony Środowiska oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji jakości (maksimum 60 miesięcy), od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres udzielenia gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
9. Zamawiający nie wymaga dokonania wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
10. Warunki realizacji zamówienia zawarte są wzorze umowy i stanowią zał 1C do swz.
11. Zamówienie nie zostało podzielone na części.

3.2 Równoważność.
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia, i służą one wyłącznie do określenia minimalnych parametrów technicznych i jakościowych, ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej, oraz mają tylko i wyłącznie zastosowanie do określenia minimalnych parametrów technicznych i jakościowych materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Gdy nazwy własne produktów, materiałów, urządzeń, sprzętu, opis techniczny, znaki towarowe lub pochodzenie źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę przywołano w opisie przedmiotu zamówienia, dodaje się słowo „lub równoważne”.
Zgodnie z zapisami art. 99 ust. 6 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla systemów lub urządzeń, wskazanych w SWZ, spełniające obowiązujące standardy i wymagania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z zastosowaniem materiałów równoważnych. Dopuszcza się urządzenia, materiały, równoważne rozumiane jako urządzenia, materiały, wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i jakościowych oraz walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne.
Kryteria stosowane w celu oceny równoważności:
Wykonawca, który zastosował materiały równoważne, ma obowiązek wskazać, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne wykazując równoważność oferowanego rozwiązania w zakresie paramentów wskazanych poniżej w formie tabeli różnicę pomiędzy określonymi przez Zamawiającego materiałami, urządzeniami w opisie przedmiotu zamówienia, a zaproponowanymi materiałami przez Wykonawcę wraz z podaniem producenta.

Obowiązek ten dotyczy zastosowanych opraw oświetleniowych parkowych oraz pasków led montowych na kładce.
Zamawiający wymaga by materiały równoważne posiadały minimalne do porównania parametry dla następujących materiałów:
1) Min wymagania dla opraw oświetleniowych parkowych
Oprawy oświetleniowe parkowe – oprawy montowane na słupach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo lub aluminiowych malowanych proszkowo. Słup okrągły o stałej średnicy na całej długości (dostosowany do montowanej oprawy) Wysokość słupa 4,5m, całkowita wysokość wraz z oprawą max 5,05m (dopuszczalna tolerancja +/-10cm)
Moc oprawy minimum 39W
Strumień min 3900lm max 4800lm
Skuteczność świetlna oprawy min. 100lm/W,
Trwałość eksploatacyjna LED min 50 000h
Oprawa nie może „zaśmiecać światłem”
Stopień ochrony obudowy przed udarami mechanicznymi (wandalami) minimum IK09
Szczelność oprawy, min. IP65
Kolor oprawy i słupa czarny
Wszystkie oprawy winny mieć tę samą barwę
Wykonawca przed wmontowaniem opraw parkowych dostarczy obliczenia natężenia światła.
Barwa światła dla: temperatura barwowa 4000K.

2) Min wymagania dla pasków led montowanych na kładce
Paski LED montowane na kładce w profilach aluminiowych małogabarytowych z dyfuzorem opalizowanym (dopuszczalny inny sposób umożliwiający uzyskanie efektu rozproszonego światła),
Zasilacz: moc dobrana od długości pasków LED, szczelność min IP65
Barwa światła dla: temperatura barwowa 4000K.

Linie zasilające poszczególne oprawy wykonane będą kablami miedzianymi YKY (zgodnie z opisem technicznym pkt 5) a nie wg rysunku E-3

3.3. Wymagania w zakresie zatrudnienia.
1. Zamawiający stosownie do dyspozycji wynikającej z art. 95 ustawy określa, że wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane w trakcie realizacji zamówienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosownie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio zał nr 1C do swz.
3. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy.
4. Obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę zadań w ramach przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221113-7 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:
1) Cena wykonania zamówienia 60 pkt
2) Okres udzielonej gwarancji 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej:
A. Warunek, udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę kładki pieszo w konstrukcji stalowej posadowionej na przyczółkach żelbetowych.

B. Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje 1 osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia/pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą:

i. Kwalifikacje, wykształcenie i uprawnienia: do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej;
ii. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót;
Uwaga: Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej rozumie się uprawnienia budowlane określone w ustawie Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wskazanym w powyższym warunku udziału w postępowaniu lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220)
Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres trzydziestu sześciu miesięcy wykonywania czynności w charakterze kierownika budowy/robót w trakcie faktycznej realizacji robót.
Powyższe wymagania są wymaganiami minimalnymi. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiego potencjału technicznego i liczby osób, które zapewnią właściwą i terminową realizację zamówienia.

Zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy Pzp: „Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.”
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik 2A do swz).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie:
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robót budowalnych stanowi załącznik nr 4 do swz.

 Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.
 Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych wykonanych, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowalnych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 5 do swz;
2. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1) ust. 1 swz, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do swz.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, potwierdzające brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w pkt. 6 ust. 4.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3A do swz.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający zaleca złożenie zobowiązania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do swz.
7. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 7, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
9. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 7, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
10. Zapis ust. 9 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Zapis ust. 7 – 9 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
12. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1192 z późniejszymi zmianami/), z zastrzeżeniem innych zasad opisanych w niniejszej swz lub wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy
(wzór oświadczenia stanowi załącznik 2A do swz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik 2A do swz).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy – wzór umowy zawarte są odpowiednio w załączniku nr 1C do swz.
2. Zamawiający może dokonać zmian umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy i ponadto dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1C do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-27 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.