eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Opracowanie projektu zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy nawierzchni utwardzonych oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingów wraz z infrastrukturą techniczną.Ogłoszenie z dnia 2023-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie projektu zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy nawierzchni utwardzonych oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingów wraz z infrastrukturą techniczną.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200241074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Józefa Bema 89/1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-370

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zmk.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie projektu zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy nawierzchni utwardzonych oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingów wraz z infrastrukturą techniczną.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7b6c267-a5f8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00118097

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023174/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.33 Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych - dokumentacja projektowa.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00082643

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZ.KK.26.3.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 203295,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni utwardzonych wraz z infrastrukturą oraz budową parkingów na terenie Targowiska Miejskiego w Białymstoku na działkach o nr ew. gr 774/1, 774/2, 774/3, 774/5 obręb Nowe Miasto, tj.:
1) opracowanie koncepcji zagospodarowania całego terenu Targowiska Miejskiego w zakresie przebudowy nawierzchni na działkach nr ew. 774/1, 774/2, 774/3, 774/5,
2) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budowy parkingów i dojazdów na terenach wskazanych w załączniku graficznym wraz z odprowadzeniem wód opadowych, wykonaniem oświetlenia oraz rozbudową istniejącego monitoringu,
3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu organu w przypadku zgłoszenia wykonania robót budowlanych celem wykonania parkingów na terenach wskazanych w załączniku graficznym,
4) pełnienie nadzoru autorskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 4 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu cena ofertowa przekracza możliwości finansowe zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 220 000,00 PLN. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej, złożonej przez wykonawcę: BIURO PROJEKTÓW "BIPRO" GRZEGORZ CIURLA, ul. Księdza Aleksandra Syczewskiego 8, 15-139 Białystok z ceną ofertową brutto: 467 400,00 PLN.
Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 264450,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 467400,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.