eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Józefów › Przebudowa odwodnienia w pasie drogowym ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Ogrodowej - Etap IOgłoszenie z dnia 2023-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa odwodnienia w pasie drogowym ul. Wawerskiej na odcinku
od ul. Wiślanej do ul. Ogrodowej – Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Józefów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kardynała Wyszyńskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Józefów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-420

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@jozefow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://jozefow.bip.eur.pl/public/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://jozefow.ezamawiajacy.pl/pn/jozefow/demand/99357/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa odwodnienia w pasie drogowym ul. Wawerskiej na odcinku
od ul. Wiślanej do ul. Ogrodowej – Etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9fc1e1a8-9bdb-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00117983

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020337/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Budowa odwodnienia w pasie drogowym ul. Wawerskiej na odc. Wiślana-Ogrodowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054407

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: POŚ.271.2.2023.MF

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 231032,75 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Zakres zamówienia zgodnie z załączonym projektem wykonawczym – Etap I (opracowanym: Czerwiec 2021 r. – "MM - Projekt" Projektowanie i Konsulting
w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz ul. Krótka 7B lok.13, 05-400 Otwock). Załączniki stanowią również Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 01-08-2022 r., Zaświadczenie Starosty Otwockiego z dn. 19-08-2022 r. oraz przedmiar robót (stanowiący jedynie materiał pomocniczy do wyceny robót).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232452-5 - Roboty odwadniające

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 242310 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 615000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 242310 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HYDRO-KAN BIS Grzegorz Dutkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7621365090

7.3.4) Miejscowość: Tłuszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 05-240

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 242310 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-28

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.