eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Maniowy › Dostawa opału - pellet drzewnyOgłoszenie z dnia 2023-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa opału - pellet drzewny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czorsztyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892179

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gorczańska 3

1.5.2.) Miejscowość: Maniowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-436

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 18 275 00 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czorsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czorsztyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/ug_czorsztyn/aukcje

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa opału - pellet drzewny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0025ec4-9e2c-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00117478

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015080/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa opału - pellet drzewny

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063234

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IRG.271.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 240770,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pellet drzewny w ilości 54 tony luzem (rozładunek autocysterną).
Pellet drzewny będzie spełniał poniższe parametry przez cały okres obowiązywania umowy:
• Zgodność z normą DIN plus Al;
• Zgodność z normą EN plus Al.;
• Średnica od 6 do 8 mm;
• Długość do 50 mm;
• Wilgotność do 7 %;
• Wartość opałowa nie mniej niż 18 kj/kg.
Pellet objęty niniejszym zamówieniem będzie dostarczany autocysterną
(z wdmuchem).
Dostawy będą realizowane do :
a) kotłowni Szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych ul. Szkolna 7,
b) kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluszkowcach ul. Szkolna 22.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.5.5.) Wartość części: 89370,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pellet drzewny w ilości 100 ton w 1 tonowych BIG-BAGach
Pellet będzie spełniał poniższe parametry przez cały okres obowiązywania umowy:
• Zgodność z normą DIN plus Al;
• Zgodność z normą EN plus Al.;
• Średnica od 6 do 8 mm;
• Długość do 50 mm;
• Wilgotność do 7 %;
• Wartość opałowa nie mniej niż 18 kj/kg.
Pellet będzie dostarczany w jednotonowych Big – Bag- ach (do zwrotu) na własny koszt i ryzyko Wykonawcy (rozładunek Big-Bag-ów na koszt Zamawiającego)
Dostawy luzem w BIG-BAG- ach będą realizowane do:
- kotłowni Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Maniowach ul. Szkolna 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.5.5.) Wartość części: 133400,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pellet drzewny w ilości 10 ton workowany na palecie w opakowaniach 15 kg
Pellet będzie spełniał poniższe parametry przez cały okres obowiązywania umowy:
• Zgodność z normą DIN plus Al;
• Zgodność z normą EN plus Al.;
• Średnica od 6 do 8 mm;
• Długość do 50 mm;
• Wilgotność do 7 %;
• Wartość opałowa nie mniej niż 18 kj/kg.
Pellet będzie dostarczany na paletach, zapakowany w opakowaniach o pojemności 15 kg.
Dostawy będą realizowane do:
- kotłowni Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Maniowach ul. Szkolna 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.5.5.) Wartość części: 18000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1537,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2091,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1537,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2091,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1537,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2152,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.