eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › SZP/242-041/2023 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach potrzeb W4N Politechniki Wrocławskiej - ZadaniaOgłoszenie z dnia 2023-03-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SZP/242-041/2023 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach potrzeb W4N Politechniki Wrocławskiej - Zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-370

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: justyna.kulpa@pwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.pwr.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SZP/242-041/2023 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach potrzeb W4N Politechniki Wrocławskiej - Zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5d7f6a7-b87d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00117032

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004898/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.39 Urządzenia sieciowe ASUS (routery, switche)

1.2.63 Komputer stacjonarny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a5d7f6a7-b87d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w uPzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
1.1. przy użyciu platformy: e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/, w szczególności w
zakresie udostępnienia Wykonawcom: Ogłoszeń, SWZ z załącznikami, Informacji dla Wykonawców oraz ZŁOŻENIA Oferty;
1.2. poczty elektronicznej: justyna.kulpa@pwr.edu.pl w szczególności w zakresie: zapytania do postępowania, wezwania do złożenia
wyjaśnień/dokumentów i oświadczeń, informacja o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zastrzega, że Oferta może zostać przekazany wyłącznie za pomocą platformy e-Zamówienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania podstawowe:
1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę z wyjątkiem przypadków określonych w uPzp;
1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.
1.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
Ofertę, a także oświadczenie dot. grupy kapitałowej (jeżeli dotyczy) składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z
tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w
art. 20 ust. 3 uPzp.
4. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania Ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów,
przekazywanych w postępowaniu – określony jest Rozporządzeniem dot. podmiotowych środków dowodowych oraz
Rozporządzeniem dot. środków komunikacji elektronicznej.
5. Do przygotowania Oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanego
podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 7. KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych w związku z
przeprowadzanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający – Politechnika Wrocławska - informuje, że:
7.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu (50-370) przy Wybrzeżu
Wyspiańskiego 27, a reprezentują go Rektor i Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni; o celach i sposobach przetwarzania
danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych Politechniki Wrocławskiej
decyduje ona sama jako Administrator danych.
7.2. kontakt z przedstawicielami Administratora możliwy jest przy pomocy formularza i danych umieszczonych na stronie
pwr.edu.pl/kontakt. Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można się z nim
skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl.
7.3. Dane osobowe udostępnia administratorowi osoba, której dane dotyczą albopodmiot składający ofertę w postępowaniu jako
dane identyfikujące swojego pełnomocnika, osoby do kontaktu, albo jako dane kontaktowe. Dane te przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne. Zakres
danych udostępnianych przez pracodawców może być szerszy i obejmować dane o zatrudnieniu czy zakresie obowiązków jak np.
przy weryfikacji niektórych warunków zamówienia (w tym form zatrudnienia personelu wykonawcy – art. 95 uPzp).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; postępowania o zamówienie publiczne finansowane ze środków pochodzących z
funduszy Unii Europejskiej (UE) przechowywane będą również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE.
7.5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
7.6. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
natomiast nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
- prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO);
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania (w rozumieniu art. 22 RODO);
7.8. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP/242-041/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego w ramach potrzeb W4N Politechniki Wrocławskiej.
Zamawiający określa przedmiot zamówienia w Zadaniach:
1.1. Zadania nr 1 – dostawa sprzętu komputerowego (minikomputery, karty sieciowe, routery bezprzewodowe, zestawy słuchawkowe)
1.2. Zadanie nr 2 – dostawa specjalistycznego komputera do aplikacji graficznych 3D, VR i gier komputerowych
2. Kod CPV:
30200000-0 Urządzenia komputerowe
30213300-8 Komputer biurkowy
30213500-0 Komputery kieszonkowe
30237135-4 Karty sieciowe
32413100-2 Rutery sieciowe
32342100-3 Słuchawki
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.2 do SWZ – OPZ.
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załączniki nr 2 do SWZ.

1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi:
- dla Zadania nr 1 - do 15 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy;
- dla Zadania nr 2 – do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
2. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załączniki nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w każdym Zadaniu):

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najtańszej oferty:
Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia [„Cena” - C]

W celu ustalenia rankingu (kolejności) złożonych Ofert (określeniu Ofert od najkorzystniejszej tj. najtańszej, do najdroższej) Zamawiający przyjmie następujący sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:
(Cmin : Cn) x 100, gdzie:
Cmin - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cn - cena ogółem brutto ocenianej ofert
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów
(gdzie 1%=1 pkt).
Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego w ramach potrzeb W4N Politechniki Wrocławskiej.
Zamawiający określa przedmiot zamówienia w Zadaniach:
1.1. Zadania nr 1 – dostawa sprzętu komputerowego (minikomputery, karty sieciowe, routery bezprzewodowe, zestawy słuchawkowe)
1.2. Zadanie nr 2 – dostawa specjalistycznego komputera do aplikacji graficznych 3D, VR i gier komputerowych
2. Kod CPV:
30200000-0 Urządzenia komputerowe
30213300-8 Komputer biurkowy
30213500-0 Komputery kieszonkowe
30237135-4 Karty sieciowe
32413100-2 Rutery sieciowe
32342100-3 Słuchawki
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3.1-3.2 do SWZ – OPZ.
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załączniki nr 2 do SWZ.

1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi:
- dla Zadania nr 1 - do 15 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy;
- dla Zadania nr 2 – do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
2. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załączniki nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w każdym Zadaniu):

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najtańszej oferty:
Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia [„Cena” - C]

W celu ustalenia rankingu (kolejności) złożonych Ofert (określeniu Ofert od najkorzystniejszej tj. najtańszej, do najdroższej) Zamawiający przyjmie następujący sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:
(Cmin : Cn) x 100, gdzie:
Cmin - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cn - cena ogółem brutto ocenianej ofert
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów
(gdzie 1%=1 pkt).
Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do
Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego Oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE wymagane od Wykonawcy obejmują:
4.1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wraz z Ofertą Wykonawca składa opis oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikację techniczną wraz z kalkulacją
ceny – pozwalający stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 3.1-3.2 do SWZ
wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców – odpowiednio Załącznik nr 3.1-3.2 do SWZ OPZ.
Za przedmiotowy środek dowodowy Zamawiający uznaje wskazane przez Wykonawcę w Załączniku 3.1-3.2 do SWZ OPZ –
oferowane przez Wykonawcę parametry.
Wymóg wskazania: „Nazwa, Producent, Model” nie stanowi przedmiotowego środka dowodowego.
Zgodnie z art. 107 uPzp, w przypadku, gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu
albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

j.w.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

21. Oferta musi składać się z:
21.1. formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SWZ (interaktywny formularz dostępny na Platformie e-Zamówienia);
21.2. oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ;
21.3. zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 3 SWZ (jeżeli dotyczy)
21.4. wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie rozdz. XI pkt 6 (jeżeli dotyczy);
21.5. dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty; odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z rozdz. XI pkt 15 SWZ (jeżeli dotyczy)
21.6. opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej wraz z kalkulacją ceny – pozwalającego stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 3.1-3.2 do SWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców – odpowiednio Załącznik nr 3.1-3.2 do SWZ OPZ.
Za przedmiotowy środek dowodowy Zamawiający uznaje wskazane przez Wykonawcę w Załączniku 3.1-3.2 do SWZ OPZ – oferowane przez Wykonawcę parametry.
Wymóg wskazania: „Nazwa, Producent, Model” nie stanowi przedmiotowego środka dowodowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Jako odrębny Załącznik nr 2 do SWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji
przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 uPzp, we wskazanym we Wzorze Umowy oraz przewiduje następujące aneksy:
2.1. aneks cenowy dopuszczający obniżenie ceny za dany przedmiot zamówienia. Zamawiający na pisemny wniosek
Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza obniżenie ceny ofertowej spowodowanej np. korzystnymi zmianami
kursu waluty.
2.2. aneks przedmiotowy dopuszczający zmianę zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający na pisemny wniosek
Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza zmianę przedmiotu zamówienia w szczególności spowodowaną
wycofaniem z produkcji, przy założeniu niezmienności ceny i niezmienności terminu realizacji zamówienia.
2.3. zmiany terminu wykonania zamówienia ze względu na organizacyjną działalność Zamawiającego lub inne nie dające
się przewidzieć przyczyny o charakterze obiektywnym.
2.4. aneks przedmiotowy - w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego przedmiotu
zamówienia objętego Umową, Zamawiający (na pisemny wniosek Wykonawcy) dopuszcza zmianę w zakresie Przedmiotu
Umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania
przewidziane w OPZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub wykonawcę w związku z
ujawnieniem wad.
2.5. Aneks przedmiotowy - dodanie do Oferty elementu/asortymentu, który nie został wyspecyfikowany w Ofercie na
wykonanie przedmiotu zamówienia, a który w trakcie prac (realizacji zamówienia) okazał się niezbędny do zrealizowania
zamówienia Zamawiającego. W powyższym przypadku Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie. Zmiana następuje
na wniosek jednej ze Stron Umowy, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Wykonawcę

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona za pośrednictwem platformy e-zamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczonej w szczegółach postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1.1. w art. 108 ust. 1 uPzp;
1.2. w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, tj.:
1.2.1. (pkt 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd,
zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
1.3. w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 uPzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.