eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, na potrzeby projektu pn. "Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM). Międzynarodowa Agenda Badawcza"Ogłoszenie z dnia 2023-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, na potrzeby projektu pn. "Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM). Międzynarodowa Agenda Badawcza”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka

1.3.) Oddział zamawiającego: Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) Międzynarodowa Agenda Badawcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 116

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-924

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 426313090

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dorota.plich-wieclewska@p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.p.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://plodz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, na potrzeby projektu pn. "Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM). Międzynarodowa Agenda Badawcza”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd48f1c9-9af8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00117026

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034685/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, na potrzeby projektu pn. "Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM). Międzynarodowa Agenda Badawcza”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM)”, realizowanego w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze MODUŁ PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00051786

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ICRI-BioM.383.2.2023.TP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 92808,83 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 38396,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 - Podłoża kwarcowe do zastosowań optycznych (fotoluminescencja w zakresie UV-Vis-NIR),

4.5.3.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

33192500-7 - Probówki

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

18511500-9 - Kwarc

38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

42996400-8 - Mieszadła

38436400-4 - Wstrząsarki magnetyczne

38624000-5 - Pomoce optyczne

4.5.5.) Wartość części: 46600,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 - Podłoża szklane z elektrodami ITO do wytwarzania diod elektroluminescencyjnych (OLED) oraz do badań materiałów dla OLED

4.5.3.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38624000-5 - Pomoce optyczne

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

33192500-7 - Probówki

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

18511500-9 - Kwarc

38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

42996400-8 - Mieszadła

38436400-4 - Wstrząsarki magnetyczne

4.5.5.) Wartość części: 38396,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 - Materiały zużywalne

4.5.3.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38624000-5 - Pomoce optyczne

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

33192500-7 - Probówki

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

18511500-9 - Kwarc

38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

42996400-8 - Mieszadła

38436400-4 - Wstrząsarki magnetyczne

4.5.5.) Wartość części: 7812,83 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.