eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Moszczenica › Usługa polegająca na pielęgnacji i bieżącym utrzymaniu zabytkowego parku w MoszczenicyOgłoszenie z dnia 2022-04-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa polegająca na pielęgnacji i bieżącym utrzymaniu zabytkowego parku w Moszczenicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MOSZCZENICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kosowska 1

1.5.2.) Miejscowość: Moszczenica

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-310

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 446169625

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@moszczenica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ug.moszczenica.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://bip.moszczenica.eu/groups/details/1293/uslugi

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa polegająca na pielęgnacji i bieżącym utrzymaniu zabytkowego parku w Moszczenicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c9f25f9-6a0d-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00116828

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000885/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Pielęgnacja i bieżące utrzymanie zabytkowego parku w Moszczenicy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028569/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKM.271. 1 .2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 281307,48 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pielęgnacji i bieżącym utrzymaniu zabytkowego parku w Moszczenicy.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77313000 – 7 - usługi utrzymania parków
77211500 – 7 – usługi pielęgnacji drzew

3. Zakres rzeczowy usługi obejmuje:
I. BIEŻĄCA PIELĘGNACJA ROŚLIN,

II. BIEŻĄCA CAŁOROCZNA PILĘGNACJA TRAWNIKÓW

III. PRACE STAŁE
a) Utrzymanie parku w czystości – gospodarka śmieciowa
b) Utrzymanie alejek parkowych o nawierzchni żwirowej i alei z brukowca (całkowita długość ok. 2 700 mb, powierzchnia ok. 6 tys. m2)
c) Zimowe utrzymanie alejek parkowych
d) Utrzymanie rowu melioracyjnego
e) Utrzymanie małej architektury (ławki - 8 szt., kosze na śmieci – 10 szt., tablice informacyjne – 10 szt., lampy parkowe – 24 szt., most drewniany na stawie)
f) Fontanna pływająca

V. STAŁY I BIEŻĄCY NADZÓR NAD PARKIEM


Zadania i minimalna częstotliwość wykonywania prac objętych zadaniem publicznym:

Lp. ZADANIE Minimalna częstotliwość w okresie objętym umową
1. Podlewanie drzew, krzewów i bylin (za wyjątkiem sezonu deszczowego kiedy nie ma potrzeby częstego podlewania) 6
2. Cięcia sanitarne drzew i krzewów 2
3. Usuwanie odrostów korzeniowych 3
4. Odchwaszczanie mis drzew, rabat z krzewami i bylinami 6
5. Uzupełnienie ściółki pod roślinami 1
6. Nawożenie roślin 1
7. Prowadzenie zabiegów ochrony roślin 2
8. Opróżnianie koszy i zbieranie śmieci wokół koszy 240
9. Sprzątanie parku 240
10. Mała architektura, most na stawie (mycie, nieczystości, serwis) 48
11. Alejki: sprzątanie, trzymanie dobrego stanu 48
12. Alejki: odchwaszczanie 2
13. Alejki: odśnieżanie 12
14. Wichury 4
15. Alarmowe zadania (np. zator) 2
16. Nadzór nad parkiem 48
17. Grabienie liści 6
18. Rów melioracyjny (śmieci, trawa, liście) 8
19. Trawnik rekreacyjny o pow. 30 000 m2 14
20. Trawnik parkowy pow. 28 000 m2 12
21. Trawnik łąkowy pow. 7 000 m2 7
22. Przerobienie biomasy (Ad. pkt 2, 3, 4, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21) 11
23. Fontanna 4


10. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
1) Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) zwana dalej ,,ustawą p.z.p.” Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zawiera SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77313000-7 - Usługi utrzymania parków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 285303,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 285303,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 285303,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Anna Sokół „Connors Group”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 811816171

7.3.3) Ulica: Piotrkowska 17

7.3.4) Miejscowość: Moszczenica

7.3.5) Kod pocztowy: 97-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 285303,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.