eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Sukcesywna wymiana 15 sztuk gazowych kotłów centralnego ogrzewania na kotły dwufunkcyjne kondensacyjne o mocy 24 KW w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w SzczecinieOgłoszenie z dnia 2023-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Sukcesywna wymiana 15 sztuk gazowych kotłów centralnego ogrzewania na kotły dwufunkcyjne kondensacyjne o mocy 24 KW w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321243470

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mariacka 25

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-546

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 914886353

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.tomaszewska@zbilk.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbilk.szczecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zbilk_szczecin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna wymiana 15 sztuk gazowych kotłów centralnego ogrzewania na kotły dwufunkcyjne kondensacyjne o mocy 24 KW w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99b343c2-9bc8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00116074

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035390/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Wymiana kotłów gazowych w budynkach należących do zasobów ZBiLK

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00056239

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZBiLK.DZP.AT.171-4-TP/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 141623,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna wymiana 15 istniejących kotłów centralnego ogrzewania, na nowe dwufunkcyjne kondensacyjne kotły wiszące opalane gazem o mocy 24 KW w lokalach mieszkalnych, zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , polskimi i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
2. Wymiana kotłów dotyczy zamieszkałych lokali mieszkalnych. Adresy lokali zostaną każdorazowo wskazane w zleceniu częściowym. Wszystkie lokale mieszkalne zlokalizowane będą na terenie miasta Szczecin.
3. Zamawiający posiada aktualne opinie kominiarskie, które zostaną przekazane Wykonawcy wraz z zamówieniem częściowym.
4. Do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć średnią długość przewodu spalinowo - powietrznego 12 m.
5. Do zadań Wykonawcy należeć będzie między innymi:
a) Demontaż istniejących kotłów gazowych wiszących dwufunkcyjnych
b) Dostawa i montaż fabrycznie nowych kotłów wiszących dwufunkcyjnych kondensacyjnych o mocy 24 KW.
c) Demontaż istniejących wkładów kominowych
d) Montaż systemowych przewodów powietrzno-spalinowych w kominie
e) Przyłączenie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, gazowej, zimnej i ciepłej wody
f) Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, gazowej, wody zimnej i ciepłej (potwierdzone protokołami odbioru)
g) Montaż regulatora pokojowego temperatury sterującego pracą kotła.
h) Dokonanie pierwszego uruchomienia kotła przez firmę serwisu gwarancyjnego lub autoryzowaną firmę instalacyjną z dokonaniem wpisu do książki gwarancyjnej.
i) Wykonawca przekaże Najemcy instrukcję obsługi i książkę gwarancyjną kotła
j) Wykonawca udzieli Najemcom instrukcji w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi kotła oraz poinformuje o obowiązku przeprowadzania corocznych przeglądów kotła na koszt Najemcy.
k) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego opinię kominiarską stwierdzającą prawidłowość podłączenia kotła do komina oraz dokumenty pozwalające na ocenę wbudowanych materiałów (certyfikaty, atesty, karty techniczne, karty gwarancyjne, protokoły prób szczelności instalacji, gazu, zimnej i ciepłej wody, uruchomienia kotła),
l) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz zamontowanych kotłów, inwentaryzację fotograficzną zdemontowanych i zamontowanych nowych kotłów w wersji papierowej i na płycie CD w 2 egzemplarzach.
m) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gospodarowania odpadami

4.5.3.) Główny kod CPV: 44621200-1 - Kotły grzewcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 125550,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 428441,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 125500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GAC Projekt Artur Gac

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8512246808

7.3.3) Ulica: Wąska 3/9

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-407

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 125550,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.