eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa i montaż sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego wraz z kalibracją/ uruchomieniem na potrzeby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.Ogłoszenie z dnia 2023-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego wraz z kalibracją/ uruchomieniem na potrzeby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM.FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190317940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ołowianka 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-751

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pfb.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://filharmonia.gda.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego wraz z kalibracją/ uruchomieniem na potrzeby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc1d2241-a2c8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00115495

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032729/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego wraz z kalibracją/ uruchomieniem na potrzeby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077274

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DTE.271.04.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 420000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) CZĘŚĆ 1: Dostawa sprzętu nagłaśniającego wraz z montażem i kalibracją, w postaci niżej wymienionych urządzeń:
a) Głośniki główne reżyserni – 2 sztuki
b) Głośnik centralny reżyserni – 1 sztuka
c) Głośniki nisko-tonowe reżyserni – 2 sztuki
d) Głośniki boczne/tylne reżyserni – 4 sztuki

2) Na przedmiot zamówienia składają się następujące etapy:
a) dostawę i montaż urządzeń i akcesoriów stanowiących przedmiot zamówienia,
b) uruchomienie urządzeń wraz z programowaniem/ kalibracją,
c) wykonanie końcowych pomiarów elektroakustycznych,
d) opracowanie i dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń (Zamawiający dopuszcza instrukcje w języku angielskim) wraz z deklaracjami właściwości użytkowych i innymi dokumentami prawnie wymaganymi w zakresie zastosowanych materiałów i urządzeń.

3) Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., a także musi spełniać wymagania techniczno- funkcjonalne opisane w dokumentach zamówienia. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń i akcesoriów montażowych wytworzonych jako wykonanie warsztatowe przez Wykonawcę.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami znajduje się w załączniku nr 2A do niniejszej SWZ oraz w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ – Wzorze umowy.
5) Zamawiający zwraca uwagę Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na warunki gwarancyjne określone we wzorze umowy, w paragrafie nr 5, w tym na minimalny wymagany okres gwarancji 24 miesiące, maksymalny czas reakcji 48-godzinny, konieczność autoryzowanego serwisu w Polsce.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32342412-3 - Głośniki

4.5.5.) Wartość części: 215000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) CZĘŚĆ 2: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu oświetleniowego, w postaci niżej wymienionych urządzeń:
a) Nadajnik typu CRMX dla 8 przestrzeni DMX – 1 sztuka
b) Nadajnik-odbiornik typu CRMX dla jednej przestrzeni DMX – 4 sztuki
c) Ruchoma głowa LED typu Profile – 650/700W – 3 sztuki.

2) Na przedmiot zamówienia składają się następujące etapy:
a) dostawę i montaż urządzeń i akcesoriów stanowiących przedmiot zamówienia,
b) uruchomienie urządzeń wraz z programowaniem/ kalibracją,
c) opracowanie i dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń (Zamawiający dopuszcza instrukcje w języku angielskim) wraz z deklaracjami właściwości użytkowych i innymi dokumentami prawnie wymaganymi w zakresie zastosowanych materiałów i urządzeń.

3) Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., a także musi spełniać wymagania techniczno- funkcjonalne opisane w dokumentach zamówienia. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń i akcesoriów montażowych wytworzonych jako wykonanie warsztatowe przez Wykonawcę.

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami znajduje się w załączniku nr 2B do niniejszej SWZ oraz w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ – Wzorze umowy.

5) Zamawiający zwraca uwagę Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na warunki gwarancyjne określone we wzorze umowy, w paragrafie nr 5, w tym na minimalny wymagany okres gwarancji 24 miesiące, maksymalny czas reakcji 48-godzinny, konieczność autoryzowanego serwisu w Polsce.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 205000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 260268,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 260268,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 260268,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COMMERCIAL AUDIO Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9512550412

7.3.3) Ulica: Jeziorki 86A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-863

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 260268,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-19

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 206931,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 206931,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 206931,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LUNATEC Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272875040

7.3.3) Ulica: PUŁAWSKA 38

7.3.4) Miejscowość: PIASECZNO

7.3.5) Kod pocztowy: 05-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 206931,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-25

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Pierwotna cena oferty wynosiła 168 237,15 zł netto/ 207 042,39 zł brutto. Zamawiający w dniu 13.02.2023 r. zawiadomił Wykonawcę o poprawie omyłki rachunkowej w sposobie obliczenia wartości VAT, ponieważ dodając 23% do wartości netto uzyskał inną kwotę - 206 931,69 zł. Zamawiający wskazał, że w przypadku braku wniesienia sprzeciwu wobec poprawy tej pomyłki do dnia 16.02.2023 r., do godz. 13:00 uzna, że Wykonawca zgodzi się na tę poprawkę. Poprawna kwota to 206 931,69 zł brutto. Do wskazanego terminu nie wpłynęła żadna informacja, zatem zamawiający uznał, że Wykonawca wyraża zgodę na poprawę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.