eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa i montaż sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego wraz z kalibracją/ uruchomieniem na potrzeby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego wraz z kalibracją/ uruchomieniem na potrzeby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM.FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190317940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ołowianka 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-751

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pfb.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://filharmonia.gda.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego wraz z kalibracją/ uruchomieniem na potrzeby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc1d2241-a2c8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077274

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032729/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego wraz z kalibracją/ uruchomieniem na potrzeby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej:
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://filharmoniagda.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub dowodem osobistym w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://filharmoniagda.ezamawiajacy.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem 9 SWZ.
I. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1) Akceptuje warunki korzystania z
Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin
2) Zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod adresem: https://filharmoniagda.
ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=000t&clientName=filharmonia-gda&MP_module=main
2. Ogólne zasady korzystania z Platformy zakupowej opisane w SWZ, w Rozdziale 9, ustęp III, punkt 2 i dalsze.
II. Informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje (aktualny system operacyjny wspierany przez producenta);
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa wspierana przez producenta (MS Internet Explorer, FireFox, Google Chrome lub MS Edge) obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.
III.Zamawiający podaje dane dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
IV. Zalecenia zamawiającego:
1) Dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty w formacie *.pdf zaleca się podpisywać formatem *.PAdES
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż *.pdf, wówczas będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
2) Formatu przesyłanej korespondencji: dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w *.txt, *.rtf, *.pdf, *.xps, *.odt, *.ods, *.odp, *.doc, *.xls, *.ppt, *.docx, *.xlsx, *.pptx, *.csv, *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.tiff, *.geotiff, *.png, *.svg, *.wav, *.mp3, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.mp4, *.m4a, *.mpeg4, *.ogg, *.ogv, *.zip, *.rar, *.tar, *.gz, *.gzip, *.7z, *.html, *.xhtml, *.css, *.xml, *.xsd, *.gml, *.rng, *.xsl, *.xslt, *.TSL, *.XMLsig, *.XAdES, *.CAdES, *.ASIC, *.XMLenc.
V. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy zakupowej, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, tel. +48 22 257-22-23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DTE.271.04.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 420000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) CZĘŚĆ 1: Dostawa sprzętu nagłaśniającego wraz z montażem i kalibracją, w postaci niżej wymienionych urządzeń:
a) Głośniki główne reżyserni – 2 sztuki
b) Głośnik centralny reżyserni – 1 sztuka
c) Głośniki nisko-tonowe reżyserni – 2 sztuki
d) Głośniki boczne/tylne reżyserni – 4 sztuki

2) Na przedmiot zamówienia składają się następujące etapy:
a) dostawę i montaż urządzeń i akcesoriów stanowiących przedmiot zamówienia,
b) uruchomienie urządzeń wraz z programowaniem/ kalibracją,
c) wykonanie końcowych pomiarów elektroakustycznych,
d) opracowanie i dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń (Zamawiający dopuszcza instrukcje w języku angielskim) wraz z deklaracjami właściwości użytkowych i innymi dokumentami prawnie wymaganymi w zakresie zastosowanych materiałów i urządzeń.

3) Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., a także musi spełniać wymagania techniczno- funkcjonalne opisane w dokumentach zamówienia. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń i akcesoriów montażowych wytworzonych jako wykonanie warsztatowe przez Wykonawcę.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami znajduje się w załączniku nr 2A do niniejszej SWZ oraz w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ – Wzorze umowy.
5) Zamawiający zwraca uwagę Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na warunki gwarancyjne określone we wzorze umowy, w paragrafie nr 5, w tym na minimalny wymagany okres gwarancji 24 miesiące, maksymalny czas reakcji 48-godzinny, konieczność autoryzowanego serwisu w Polsce.

4.2.5.) Wartość części: 215000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32342412-3 - Głośniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert odbędzie się na podstawie ilości przyznanych punktów. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę z największą ilością punktów. Maksymalna możliwa ilość – 100 pkt.
2. Każda z części postępowania będzie oceniana w ten sam sposób: Oferty będą oceniane dla każdej części osobno, ale na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym rozdziale.
3. Dla obu części (nagłośnienie i oświetlenie) wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następujących trzech kryteriów:
1) cena oferty dla dostawy sprzętu wraz z montażem – 60%,
2) termin gwarancji na sprzęt – 20%
3) doświadczenie wykonawcy – 20%.
4. Sposób oceny ofert w kryterium 1 o wadze 60 pkt – Cena oferty dla dostawy sprzętu wraz z montażem. Maks. ilość punktów ilość punktów – 60 punktów – otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg wzoru:
KC = [(CN / CR) x 60%] x 100, przy czym:
• KC – suma punktów w kryterium ceny;
• CN – najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert;
• CR – cena brutto oferty badanej.
Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Sposób oceny ofert w kryterium 2 – Termin gwarancji na sprzęt
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium to 20. Punkty przyznawane będą wszystkim wykonawcom w ten sam sposób:
Minimalny okres udzielonej zamawiającemu przez wykonawcę gwarancji wynosi 24 miesiące (0 punktów). Za każdy kolejne 12 miesięcy gwarancji oferta otrzyma dodatkowe 5 punktów. Za wskazanie dłuższego niż 72 miesiące okresu gwarancji Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów, tj. za wskazanie np. 120 miesięcy okresu gwarancji, Zamawiający przyzna Wykonawcy jedynie maksymalną liczbę punktów do uzyskania w tym kryterium, czyli 20.
6. Sposób oceny ofert w kryterium 3 – doświadczenie wykonawcy
W powyższym kryterium oceniane będzie doświadczenie wykonawcy. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium to 20. Punkty przyznawane będą wszystkim wykonawcom w ten sam sposób, w obu częściach zamówienia według poniżej określonych zasad.
Za każdą dodatkową dostawę sprzętu zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat – a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o łącznej wartości dostawy co najmniej 150.000,00 zł brutto, ponad wymagane powyżej minimum (powyżej jednej dostawy) oferta otrzyma dodatkowe 5 punktów, w ten sposób, że:
• np. 1 dostawa z wymagania minimalnego + 1 dodatkowa dostawa sprzętu (o wartości co najmniej 150.000,00 zł -> 5 punktów
• np. 1 dostawa z wymagania minimalnego + 2 dodatkowe dostawy sprzętu (o wartości co najmniej 150.000,00 zł każda -> 10 punktów
• np. 1 dostawa z wymagania minimalnego + 3 dodatkowe dostawy sprzętu (o wartości co najmniej 150.000,00 zł każda -> 15 punktów
• np. 1 dostawa z wymagania minimalnego + 4 dostawy sprzętu (o wartości co najmniej 150.000,00 zł każda -> 20 punktów
Za wykaz dostaw ponad wskazane w powyższym akapicie Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów, tj. Za wykaz np. 10 dostaw spełniających żądane kryteria, Zamawiający przyzna Wykonawcy jedynie maksymalną liczbę punktów do uzyskania w tym kryterium, czyli 20.
W ocenie zostaną uwzględnione tylko konkretnie wskazane w załączniku nr 2 do niniejszej SWZ dostawy, ze wskazaniem ich przedmiotu, który musi odpowiadać przedmiotowi dostawy w danej części zamówienia, miejsca wykonywania, wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
7. Sposób liczenia punktów dla jednej oferty:
1) Dla każdej części zamówienia punktacja przyznawana będzie osobno, tzn.
a) Dla części 1 (nagłośnienie): 60% cena za część + 20% termin gwarancji, według zasad określonych w punkcie 5 + 20% doświadczenie wykonawcy, według zasad określonych w punkcie 6
b) Dla części 2 (oświetlenie): 60% cena za część + 20% termin gwarancji, według zasad określonych w punkcie 5 + 20% doświadczenie wykonawcy, według zasad określonych w punkcie 6;
2) Łączna punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji na sprzęt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykonawcy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) CZĘŚĆ 2: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu oświetleniowego, w postaci niżej wymienionych urządzeń:
a) Nadajnik typu CRMX dla 8 przestrzeni DMX – 1 sztuka
b) Nadajnik-odbiornik typu CRMX dla jednej przestrzeni DMX – 4 sztuki
c) Ruchoma głowa LED typu Profile – 650/700W – 3 sztuki.

2) Na przedmiot zamówienia składają się następujące etapy:
a) dostawę i montaż urządzeń i akcesoriów stanowiących przedmiot zamówienia,
b) uruchomienie urządzeń wraz z programowaniem/ kalibracją,
c) opracowanie i dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń (Zamawiający dopuszcza instrukcje w języku angielskim) wraz z deklaracjami właściwości użytkowych i innymi dokumentami prawnie wymaganymi w zakresie zastosowanych materiałów i urządzeń.

3) Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., a także musi spełniać wymagania techniczno- funkcjonalne opisane w dokumentach zamówienia. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń i akcesoriów montażowych wytworzonych jako wykonanie warsztatowe przez Wykonawcę.

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami znajduje się w załączniku nr 2B do niniejszej SWZ oraz w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ – Wzorze umowy.

5) Zamawiający zwraca uwagę Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na warunki gwarancyjne określone we wzorze umowy, w paragrafie nr 5, w tym na minimalny wymagany okres gwarancji 24 miesiące, maksymalny czas reakcji 48-godzinny, konieczność autoryzowanego serwisu w Polsce.

4.2.5.) Wartość części: 205000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert odbędzie się na podstawie ilości przyznanych punktów. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę z największą ilością punktów. Maksymalna możliwa ilość – 100 pkt.
2. Każda z części postępowania będzie oceniana w ten sam sposób: Oferty będą oceniane dla każdej części osobno, ale na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym rozdziale.
3. Dla obu części (nagłośnienie i oświetlenie) wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następujących trzech kryteriów:
1) cena oferty dla dostawy sprzętu wraz z montażem – 60%,
2) termin gwarancji na sprzęt – 20%
3) doświadczenie wykonawcy – 20%.
4. Sposób oceny ofert w kryterium 1 o wadze 60 pkt – Cena oferty dla dostawy sprzętu wraz z montażem. Maks. ilość punktów ilość punktów – 60 punktów – otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg wzoru:
KC = [(CN / CR) x 60%] x 100, przy czym:
• KC – suma punktów w kryterium ceny;
• CN – najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert;
• CR – cena brutto oferty badanej.
Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Sposób oceny ofert w kryterium 2 – Termin gwarancji na sprzęt
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium to 20. Punkty przyznawane będą wszystkim wykonawcom w ten sam sposób:
Minimalny okres udzielonej zamawiającemu przez wykonawcę gwarancji wynosi 24 miesiące (0 punktów). Za każdy kolejne 12 miesięcy gwarancji oferta otrzyma dodatkowe 5 punktów. Za wskazanie dłuższego niż 72 miesiące okresu gwarancji Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów, tj. za wskazanie np. 120 miesięcy okresu gwarancji, Zamawiający przyzna Wykonawcy jedynie maksymalną liczbę punktów do uzyskania w tym kryterium, czyli 20.
6. Sposób oceny ofert w kryterium 3 – doświadczenie wykonawcy
W powyższym kryterium oceniane będzie doświadczenie wykonawcy. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium to 20. Punkty przyznawane będą wszystkim wykonawcom w ten sam sposób, w obu częściach zamówienia według poniżej określonych zasad.
Za każdą dodatkową dostawę sprzętu zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat – a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o łącznej wartości dostawy co najmniej 150.000,00 zł brutto, ponad wymagane powyżej minimum (powyżej jednej dostawy) oferta otrzyma dodatkowe 5 punktów, w ten sposób, że:
• np. 1 dostawa z wymagania minimalnego + 1 dodatkowa dostawa sprzętu (o wartości co najmniej 150.000,00 zł -> 5 punktów
• np. 1 dostawa z wymagania minimalnego + 2 dodatkowe dostawy sprzętu (o wartości co najmniej 150.000,00 zł każda -> 10 punktów
• np. 1 dostawa z wymagania minimalnego + 3 dodatkowe dostawy sprzętu (o wartości co najmniej 150.000,00 zł każda -> 15 punktów
• np. 1 dostawa z wymagania minimalnego + 4 dostawy sprzętu (o wartości co najmniej 150.000,00 zł każda -> 20 punktów
Za wykaz dostaw ponad wskazane w powyższym akapicie Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów, tj. Za wykaz np. 10 dostaw spełniających żądane kryteria, Zamawiający przyzna Wykonawcy jedynie maksymalną liczbę punktów do uzyskania w tym kryterium, czyli 20.
W ocenie zostaną uwzględnione tylko konkretnie wskazane w załączniku nr 2 do niniejszej SWZ dostawy, ze wskazaniem ich przedmiotu, który musi odpowiadać przedmiotowi dostawy w danej części zamówienia, miejsca wykonywania, wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
7. Sposób liczenia punktów dla jednej oferty:
1) Dla każdej części zamówienia punktacja przyznawana będzie osobno, tzn.
a) Dla części 1 (nagłośnienie): 60% cena za część + 20% termin gwarancji, według zasad określonych w punkcie 5 + 20% doświadczenie wykonawcy, według zasad określonych w punkcie 6
b) Dla części 2 (oświetlenie): 60% cena za część + 20% termin gwarancji, według zasad określonych w punkcie 5 + 20% doświadczenie wykonawcy, według zasad określonych w punkcie 6;
2) Łączna punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji na sprzęt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykonawcy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN dla jednej części zamówienia (każdej części zamówienia osobno). W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia, powinien legitymować się ubezpieczeniem OC (deliktowej i kontraktowej) w prowadzonej działalności związanej z oboma przedmiotami zamówienia (nagłośnienie i oświetlenie) na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 PLN.

d) zdolności technicznej lub zawodowej: w celu potwierdzenia spełniania tego warunku, Wykonawca przedłoży:
d.1) wykaz minimum 1 dostawy wraz z montażem i kalibracją/ uruchomieniem:
d.1.1) dla części 1: wykonanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na dostawę sprzętu nagłaśniającego, o wartości dostawy co najmniej 200.000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów, że została wykonana należycie,
d.1.2) dla części 2: wykonanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na dostawę sprzętu oświetleniowego, o wartości dostawy co najmniej 200.000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów, że została wykonana należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku wykluczenia, aktualnych na dzień składania w postaci oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania zgodnych z zakresem art. 108 ust. 1 Ustawy pzp (oświadczenie wg wzoru własnego wykonawcy);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu aktualnych na dzień składania, które określa rozdział 6, ustęp 1, punkt d) według wzoru w załączniku nr 6 do SWZ:
a) wykazu minimum 1 dostawy wraz z montażem i kalibracją/ uruchomieniem:
• dla części 1: wykonanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na dostawę sprzętu nagłaśniającego, o wartości dostawy co najmniej 200.000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów, że została wykonana należycie,
• dla części 2: wykonanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na dostawę sprzętu oświetleniowego, o wartości dostawy co najmniej 200.000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów, że została wykonana należycie,
b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
c) do złożenia kart katalogowych potwierdzających spełnienie przez oferowane urządzenia/sprzęty wymagań określonych przez zamawiającego w OPZ – załączniku do SWZ nr 2A lub/ i 2B.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają części dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie zakres realizowany przez poszczególnych wykonawców (według wzoru na załączniku nr 4, punkt 6 do SWZ).
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, przy czym wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają daną część zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą (według wzoru na załączniku nr 5), zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Podwykonawstwo: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zgodnie z zapisami Działu VII, Rozdziału 5 (art. 462 – 465) ustawy pzp.
6. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określa Dział II, Rozdział 2, Oddział 3 (art. 118 - art. 123) ustawy pzp.
6. Wykonawcy występujący wspólnie:
a) a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składają oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 8 SWZ, potwierdzające spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jeśli jest to wymagane przez ustawę art. 58 ust 1-5. ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określa plik "DTE.271.04.2023-Zal. 3 - Wzór umowy", stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, paragraf §8 Zmiany umowy:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, w tym zmiany adresu siedzib będą wymagały pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu, z wyłączeniem zmiany, o której mowa w §9 ust. 1 (dotyczy osób podanych do realizacji umowy).
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:
1) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;
2) zmiany obowiązujących przepisów prawa;
3) zaistnienia siły wyższej;
4) zmiany dotyczącej terminu realizacji umowy, jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi
5) zmiany dotyczącej w szczególności terminu realizacji zamówienia, jeżeli zaistniała inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
6) wycofania z produkcji przedmiotu umowy (po terminie otwarcia ofert) i zastąpienia go sprzętem o parametrach nie gorszych niż oferowany za cenę taką jak ustalona w umowie.
3. Zmiany do Umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.
4. Zmiany będą zgodne z reżimami zapisów art. 455 ustawy pzp.
5. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji praw, w tym wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.