eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orzesze › Remont odcinka ul. 1 Maja w Orzeszu-JaśkowicachOgłoszenie z dnia 2021-07-15


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00115298 z dnia 2021-07-15

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont odcinka ul. 1 Maja w Orzeszu-Jaśkowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ORZESZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257653

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Wawrzyńca 21

1.5.2.) Miejscowość: Orzesze

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-180

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 323248819

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@orzesze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzesze.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zp.orzesze.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont odcinka ul. 1 Maja w Orzeszu-Jaśkowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3764a0f-bed1-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00115298

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007975/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.27 Remont odcinka ul. 1 Maja w Orzeszu Jaśkowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00069589/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRZP.271.7.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 156301,38 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:
Remont drogi na długości – 397,5 mb (od km 0+00,00 do km 0+397,50)

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Demontaż i montaż progu zwalniającego i „kocich oczek” - 1,00 kpl
2. Rozebranie krawężników bet. o wym 15x30cm na podsypce cem-piask. - 230,00 m
krawężniki uszkodzone i na zjazdach (ok. 50% do rozbiórki z czego połowa do wymiany na nowy)
3. Rozebranie ław z betonu pod krawężniki – 13,80 m3
4. Rowki w gruncie kat. III-IV o wym 40x40cm pod krawężniki - 43,00 m
i ławy krawężnikowe – zjazdy bez krawężnika
5. Ława betonowa z oporem pod krawężniki - 16,38 m3
6. Krawężniki betonowe o wym 15x30cm na podsypce cement-piask - 173,00 m
krawężnik wystający i najazdowy
7. Krawężniki betonowe o wym 15x30cm na podsypce cement-piask - 100,00 m
krawężnik z odzysku
8. Wyrównanie istn podbudowy tłuczniem sortownym - 14,05 m3
zagęszczanym mech. o śr. gr. ponad 10 – uzupełnienie konstrukcji po wymianie krawężnika i na zjazdach do posesji
9. Przełożenie naw. z kostki bet z częściową wymianą na nową - 62,15 m2
oraz naw. z trylinki
10. Frezowanie naw bitum gr do 4cm – wcinki i obniżenie naw. na zjazdach – 122,50m2
11. Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - wcinki - 9,50 m
12. Mechaniczna rozbiórka naw bitum o gr 4cm z wywozem mat. z rozbiórki - 4,75 m2
13. Naprawy poboczy – ścinanie o gr 10cmz odwozem i utylizacją urobku - 182,00m2
NAWIERZCHNIE DROGI
14. Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych z oczyszczeniem - 8,00 szt
15. Regulacja pionowa włazów kanałowych - 1,00 szt
16. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asf. podbudowy lub naw. bit. - 2 033,35 m2
przy użyciu emulsji 0,8 kg/m2
17. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC11W z transportem mieszanki – 2 033,35 m2
(warstwa wiążąca - gr. 4 cm)
18. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asf. podbudowy lub naw. bit. - 2 033,35 m2
przy użyciu emulsji 0,5 kg/m2
19. Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC11S z transportem mieszanki - 2 033,35 m2
(warstwa ścieralna - gr. 4 cm)
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
20. Wyrównanie istn. podbudowy tłuczniem sort. zagęszcz. mech śr. gr 8 cm – 11,10 m3
(pobocza z destruktu asfaltowego)
21. Oznakowanie poziome (symbole)grubowarstwowe na zimno naw bitum - 11,75 m2
za pomocą mas chemoutwardzalnych ręcznie – odtworzenie przejścia dla pieszych
22. Montaż „kocich oczek” - 1,00 kpl
23. Humusowanie skarp warstwą humusu gr 5cm z obsianiem - 200,00 m2

II. Zakres zamówienia:
1. roboty budowlane wykonywać zgodnie z przedmiarem, projektem zagospodarowania terenu, SSTWiOR i informacją BIOZ, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia
2. w wypadku uszkodzenia istniejącej nawierzchni dróg poza terenem prowadzenia prac remontowych, ww. nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego
3. prace zorganizować w sposób zapewniający mieszkańcom dojście i dojazd do posesji w godzinach od 16.00 do 8.00 rano, a także korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i środków łączności
4. przy kalkulowaniu ceny oferty uwzględnić ewentualne koszty nadzorów branżowych i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu
5. w miejscu występowania istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót budowlanych. Jakiekolwiek zbliżenia należy uzgodnić z gestorami sieci.
6. oznakować wykonywane roboty w ciągu ww. dróg zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uwagami zawartymi w decyzji zatwierdzającej ten projekt
7. umożliwić w razie konieczności dojazd samochodem uprzywilejowanym
8. powiadomić zarządcę drogi – Burmistrza Miasta Orzesze, Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie (z siedzibą: Łaziska Górne ul. Chopina 8) oraz Komendę Powiatową Policji w Mikołowie oraz mieszkańców o terminie wprowadzenia ograniczeń w ruchu na czas robót na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia
9. przekazanie frontu robót nastąpi po odebraniu oznakowania na czas prowadzenia robót
10. po zakończonych robotach remontowych usunąć oznakowanie oraz uporządkować teren
1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 4 do SWZ).
1.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi.
1.5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ.
1.6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.
1.7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).
1.8. Warunki gwarancji min. 60 miesięcy gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez stwierdzenia wad istotnych przedmiotu odbioru. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji.

1.9. KODY CPV
Oznaczenie nazwy i kodu Wspólnego Słownika Zamówień, co do przedmiotu zamówienia
45233142–6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

1.10. Dokumentacja projektowa przewiduje rozwiązania, które dopuszczają korzystanie z przedmiotu zamówienia przez wszystkich użytkowników w tym przez osoby niepełnosprawne.

1.12. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.1320).Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy i kierownika robot m.in. - czynności związane z robotami ziemnymi, czynności związane z przebudową nawierzchni wykonywane podczas realizacji zamówienia.
Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem, sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
1.13. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 164968,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 193603,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 164968,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Krzysztof Rzymek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6351609899

7.3.3) Ulica: Grunwaldzka

7.3.4) Miejscowość: Orzesze

7.3.5) Kod pocztowy: 43-180

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 164968,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-08-22
2021-07-15 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.