eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stolno › Modernizacja gminnej oczyszczalni ściekówOgłoszenie z dnia 2023-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STOLNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118537

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stolno

1.5.2.) Miejscowość: Stolno

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-212

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 56 677 09 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@stolno.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stolno.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.stolno.com.pl/przetargi/23

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9a9dd47-171a-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00114949

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017494/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Stolnie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00296974/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SASI.271.06.2022.JF

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków”.

4.2. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stolno poprzez budowę m.in. komory zlewczej, modernizację konstrukcji rowów biologicznych, wymianę instalacji i urządzeń technologicznych, budowę instalacji odwadniania i higienizacji osadów.

W ramach inwestycji należy w szczególności wykonać:
1) Budynek techniczno-socjalny zaplecza,
2) Punkt zlewny, mechaniczna obróbka ścieków,
3) Pompa wielofunkcyjna,
4) Zbiornik retencyjno-uśredniający,
5) Rowy cyrkulacyjne remont,
6) Rów cyrkulacyjny budowa,
7) Osadnik wtórny i pompownia flotatu,
8) Zbiornik osady nadmiernego,
9) Budynek stacji odwodniania osadu z wyposażeniem,
10) Budynek gospodarczy,
11) Komora pomiarowa ścieków,
12) Przebudowa zewnętrznej kanalizacji,
13) Instalacje elektryczne i AKPiA
14) Roboty pomocnicze.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego oraz dokonania rozruchu całości instalacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44112100-9 - Wiaty

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

50512000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów

90640000-5 - Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych

48151000-1 - Komputerowy system sterujący

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45213000-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12671103,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14492585,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12671103,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Newater Sp. z o.o. Sp. k.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Firma Ogólnobudowlana MAS-BUD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8992872309

7.3.3) Ulica: ul. Grunwaldzka

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-266

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12671103,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.