eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › remont pomieszczeń budynku nr 4 Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w RóżanieOgłoszenie z dnia 2022-04-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
remont pomieszczeń budynku nr 4
Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017471611

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sołtana 7

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 669250010

1.5.8.) Numer faksu: (22)718 02 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zuop.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuop.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

remont pomieszczeń budynku nr 4
Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04350ebb-b6b3-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00114731

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Platforma Zakupowa ZUOP: https://zuop.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zuop.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: składanie
ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a
Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja ustna
dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Ofertę wraz z załącznikami, o
których mowa w Rozdziale VI OPIW, składa się za pośrednictwem strony tj.: zuop.ezamawiajacy.pl,
zwanej dalej także Systemem.Instrukcja korzystania z Systemu, zwana dalej także Instrukcją, jest
dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego".
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem (pytaniem) o wyjaśnienie treści OPIW.
Pytania do OPIW należy zadawać za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania,
tj. zuop.ezamawiajacy.pl Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań do OPIW także drogą
elektroniczną. Pytania należy kierować na adres przetargi@zuop.pl ze wskazaniem w tytule
wiadomości numeru postępowania, którego dotyczą. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań do
treści OPIW w formie edytowalnej. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
treści OPIW. Zamawiający zamieści treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań,
na strony internetowej prowadzonego postępowania, tj. zuop.ezamawiajacy.pl. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść OPIW.
Dokonaną zmianę treści OPiW udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.
zuop.ezamawiajacy.pl Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów
technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystywaniu Systemu do elektronicznej
komunikacji z Wykonawcami udostępnianym pod adresem: zuop.ezamawiajacy. Oferta wraz z
załącznikami musi zostać złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej (tj.
kwalifikowany
podpis elektronicznym, podpis zaufany lub podpis osobisty). Wymagania techniczne : Stały dostęp do
sieci Internet o przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer; komputer PC/MAC z aktualnym
systemem operacyjnym; Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet
Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge; Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny
obsługujący pliki w formacie .pdf; Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w Systemie
nieprzekraczająca 100 MB; Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt,
docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4,
ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL,
XMLsig,XAdES,CAdES, ASIC, XMLenc; Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w
Systemie, jako
zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; Oznaczenie czasu odbioru
danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.; W
przypadku składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym
podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać: kwalifikowany podpis elektroniczny osoby
składającej ofertę w Systemie; włączona w przeglądarce obsługa JavaScript; zainstalowane na
komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64
bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows
x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE
Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji
OpenJDK)zainstalowana aplikacja Szafir Host; podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart
podpisu elektronicznego.
. Szczegółowe wymagania techniczne zostały opisane w rozdziale IX swz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych –
Przedsiębiorstwo Państwowe jako Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe osób zgłoszonych
przez Wykonawcę wskazane w dokumentacji postepowania.
Informacja dla osób zgłoszonych przez Wykonawcę
Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan uczestniczyć w postępowaniu. Mogą być
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje Pani/Pana danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe,
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące
Pani/Panu prawa odpowie specjalista ds. zamówień publicznych. Proszę je wysłać na adres:
przetargi@zuop.pl.
Dlaczego Pani/Pana dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania
zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie
będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy (chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią
inaczej).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia
publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych
z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy w zakresie, w
jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 pkt. 4).
Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego wraz z ofertą oświadczenia, którego wzór zamieszczony jest w
formularzu ofertowym – załącznik nr 2.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jak długo będą przechowywane Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez
okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji
celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do Pani/Pana danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
w szczególności:
• podmioty świadczące usługi informatyczne, pocztowe;
• każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do
informacji publicznej.
• podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie
przepisów prawa;
Jakie mam Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych?
• Ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione
podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której
Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych
osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
infolinia telefoniczna: 606-950-000), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem
przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.
• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Znak sprawy: DAK.260.1.2022 Przetarg 1/remont KSOP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń budynku nr 4 Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie na podstawie dokumentacji projektowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Cena oferty brutto
2 Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie terminu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane o wartości przekraczającej 150 000 zł brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tzn. roboty ogólnobudowlane), oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
b) dysponuje następującym osobami przez cały okres realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:
jedną osobą, którą skieruje do wykonania funkcji Kierownika Robót budowlanych, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwane dalej „Prawem budowalnym” (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) oraz która jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w zakresie powyżej wskazanych specjalności oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych)

jedną osobą, którą skieruje do wykonania funkcji Kierownika Robót budowlanych, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, sieci i instalacje wentylacyjne sieci i instalacje gazowe, sieci i instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwane dalej „Prawem budowalnym” (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) oraz która jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w zakresie powyżej wskazanych specjalności

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem
wymagań określonych w przepisach ustawy, w tym wymagań wskazanych w art. 58 ustawy.
2. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się dyspozycję
art. 117 ust. 3 ustawy, z uwzględnieniem art. 117 ust. 4 ustawy. W przypadku, o którym mowa w
art. 117 ust. 3 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) gdy nastąpią zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy opisanego w Umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczne ze względu na okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, w tym wystąpi konieczność włączenia do zakresu Umowy powierzchni znajdujących się w obiekcie Zamawiającego objętego Umową, a które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 3 do Umowy, a łączna wartość wszystkich zmian nie przekracza 50% wartości Umowy określonej w § 11 ust. 1.
a) w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane Roboty zostanie podwyższone odpowiednio o kwotę będącą iloczynem cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym,
b) w przypadkach określonych powyżej Wykonawca, w ramach kwoty, o którą zostanie zwiększone wynagrodzenie Wykonawcy, zobowiązany będzie w szczególności do realizacji Robót na warunkach określonych w Umowie,
c) o skorzystaniu z powyższego uprawnienia Zamawiający powiadomi Wykonawcę, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający w powiadomieniu wskaże Wykonawcy również termin, od którego ww. powierzchnie zostaną włączone do zakresu Robót.
2) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, mającym wpływ na realizację Umowy lub dokonania czynności, lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, jak również inne organy, których działanie wymaga wydawania decyzji o charakterze administracyjnym, w tym opóźnienia lub odmowy w wydawaniu tych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
3) wystąpienia zmiany sposobu wykonywania Robót, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczne ze względu na okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, w szczególności zmiany terminów wykonywania Robót, określonych w § 3 ust. 1 lub Harmonogramie Robót, ze względu na zmiany organizacyjne u Zamawiającego lub zmiany organizacji pracy lub zmiany funkcji pomieszczeń objętych Umową,
4) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie Umowy, które to działania nie wynikają z winy którejkolwiek ze Stron.
Szczegółowy wykaz zmian zamieszczono w załączniku nr 8 do swz – projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa ZUOP: https://zuop.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-25 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.