eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jawor › Zakup i dostawa NABIAŁU dla Domu Pomocy Społecznej w JaworzeOgłoszenie z dnia 2022-04-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa NABIAŁU dla Domu Pomocy Społecznej w Jaworze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000847038

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Seniora 3

1.5.2.) Miejscowość: Jawor

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zakupy@dpsjawor.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dpsjawor.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Dom POmocy Społecznej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa NABIAŁU dla Domu Pomocy Społecznej w Jaworze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4691d2c2-b6aa-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00114724

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00050170/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Jaworze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/sp_jawor/aukcje

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/sp_jawor/aukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców"
3. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji wykonawca akceptuje
regulamin korzystania z Platformy.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ,
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl
do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji
połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru
danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10
0.,
włączona obsługa JavaScript,
zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
7. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgodne z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.
8. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za
pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do
Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
9. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza również
możliwość komunikowania się z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej:
zakupy@dpsjawor.pl - z tym zastrzeżeniem, iż oferta, w tym oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale VIII pkt 1 lit. a) i b) mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UEL 119 z 01.05.2016 r. str. 1) dalej RODO, informujemy, że:
~ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 59-400 Jawor, Plac Seniora 3, Tel. 76 7290 710. adres email: dpsjawor@dpsjawor.pl
~ Inspektorem ochrony danych osobowych w Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 59-400 Jawor, Plac Seniora 3 jest możliwy pod nr. tel. 76 870 22 71
~ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 96ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ ustawa Pzp”
~ Pani/Pana dane osobowe będą, zgodnie z art. 97 ust. 1Pzp, przez 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
~ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
~ Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
~ Nie przysługuje Pani/Pana:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. Lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/TP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz sukcesywne dostawy nabiału dla Domu Pomocy Społecznej w Jaworze zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: . Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert
niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów
uzyskanych po zastosowaniu wskazanych powyżej kryteriów oceny ofert.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy w trybie „pilnym”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy nabiału o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto każda.
3. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zaakceptowany projekt umowy, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez
osoby uprawnione
oświadczenie o grupe kapitałowej, wykaz dostaw

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający tą okoliczność.wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu trzeciego do
udostępnienia niezbędnych zasobów wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ,
2) Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający tą okoliczność.wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu trzeciego do
udostępnienia niezbędnych zasobów wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ,
2) Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasob

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ
3) Projekt umowy – załącznik nr 3 do SWZ
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia niezbędnych zasobów wykonawcy –
załącznik nr 4 do SWZ
5) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – załącznik nr 5 do SWZ
6) Wykaz dostaw – załącznik nr 6 do SWZ
7) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na
podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP – załącznik nr 7 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a. oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
b. w przypadku, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 4 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy
wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 7
do SWZ.
3. Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki
dowodowe, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 2 SWZ, przy czym podmiotowe środki
dowodowe, o których mowa:
a. w ppkt. 2.2. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy
wykazuje/-ą spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
b. w ppkt. 2.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-15 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/sp_jawor/aukcje

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-15 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.