eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Naprawy i przeglądy myjni basenów i kaczek - 10/TP/2023Ogłoszenie z dnia 2023-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Naprawy i przeglądy myjni basenów i kaczek - 10/TP/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770901511

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hubalczyków 1

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.slupsk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.slupsk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawy i przeglądy myjni basenów i kaczek - 10/TP/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa05df2a-a3aa-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00112827

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081527

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 10/TP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 91425,93 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa myjek basenów i kaczek, maceratorów będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Części III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13788,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14860,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13788,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Allkom Marcin Kędzierski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8392766846

7.3.4) Miejscowość: Słupsk

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13530,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wartość umowy z sekcji 8 to wartość za przeglądy z dojazdem.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia zgodne z ceną ustaloną w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji – na podstawie złożonej oferty kwotę:
a) za przeglądy okresowe:
- 11 000,00 PLN netto - słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100,
plus podatek VAT w wysokości 23%, tj.:
13 530,00 PLN brutto – słownie: trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100.
b) za naprawy sprzętu:
- stawka PLN/roboczogodzina zgodnie z formularzem asortymentowo-ilościowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
c) za 1 dojazd do naprawy sprzętu:
- stawka PLN zgodnie z formularzem asortymentowo-ilościowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
d) Wartość napraw i części zamiennych w okresie realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty:
- 82 000,00 PLN brutto - słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 PLN.

Cena za roboczogodzinę napraw i dojazdu będzie obowiązywała tylko w przypadku naprawy danego urządzenia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.