eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › Dostawa rękawic medycznych - 5 pakietówOgłoszenie z dnia 2023-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa rękawic medycznych - 5 pakietów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 4

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 2271222

1.5.8.) Numer faksu: 2271233

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.kolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kolbuszowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.szpital.kolbuszowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa rękawic medycznych - 5 pakietów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f79ded28-9c8c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00112169

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00056317

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Eap-2412/1/23/M

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 263120 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, polimeryzowana, kształt anatomiczny.
Grubość: na palcu min. 0,19 mm, na dłoni min. 0,18 mm oraz na mankiecie min. 0.14 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 13 N; poziom protein </= 30ug/g; AQL max 0,65.
Sterylizowane radiacyjnie.
Wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

Do oferty dołączyć :
- deklaracje zgodności;
- deklarację producenta potwierdzającą zgodność z normą EN455-1,2,3,4;
- badania na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671
i EN ISO 374-5,
- - karty katalogowe
Rozmiar 6-9 co 0,5 J.m. - para Ilość - 19 000 par

2. Rękawice chirurgiczne syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana i silikonowana. Powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem i silikonowana.
Grubość: na palcu min. 0,14 mm, na dłoni min. 0,13 mm. Mankiet rolowany
z niechlorowaną opaską samoprzylepną. Siła zrywu przed starzeniem min. 11 N; Bez protein lateksu. AQL max 0,65.
Sterylizowane radiacyjnie.
Wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.
Do oferty dołączyć :
- deklaracje zgodności;
- deklarację producenta potwierdzającą zgodność z normą EN455-1,2,3,4;
- badania na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671
i EN ISO 374-5,
- badania na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1
i EN 374-4
- - karty katalogowe

Rozmiar 6-9 co 0,5 J.m - para Ilość - 200 par.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.5.5.) Wartość części: 30250 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe. Grubość na palcu min. 0,08mm, na dłoni min. 0,05 mm max. 0,07mm, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na palcach, chlorowane od wewnątrz, bez protein lateksu; AQL = 1,0. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pozbawione tiuramów . Posiadające dopuszczenia do kontaktu z żywnością (raport badania) potwierdzone piktogramem na opakowaniu.

Do oferty dołączyć:
- deklaracje zgodności;
- - deklarację producenta potwierdzającą zgodność z normą
EN455-1-4;
- dopuszczenia do kontaktu z żywnością; (raport badania)
- oświadczenie producenta potwierdzające brak tiuramów w produkcie;
- - badania na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671
i EN ISO 374-5,
- - karty katalogowe

Rozmiar S, M, L J.m. - opak/100 szt. ilość - 15 000 opak.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.5.5.) Wartość części: 214500 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, z powierzchnią wewnętrzną chlorowaną, powierzchnią zewnętrzną teksturowaną, kolor niebieski, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Grubość na palcu min. 0,36 mm., na dłoni min. 0,33 mm, na mankiecie 0,25 mm, AQL>/=1,0. Siła zrywu przed starzeniem min. 28 N oraz po starzeniu min. 24 N. Poziom protein lateksu <15ug/g;

Do oferty dołączyć:
- deklarację producenta potwierdzającą zgodność z normą EN455-1-4;
- badania na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671
i EN ISO 374-5,
- karty katalogowe

Rozmiar S, M, L J.m. - opak/50 szt. ilość - 370 opak.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.5.5.) Wartość części: 12100 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, wewnętrzna powierzchnia chlorowana. Bez protein lateksu. Grubość : na palcu min. 0,08mm, na dłoni min. 0,06 mm ,rolowany mankiet. AQL =1.0
Siła zrywu przed starzeniem i po starzeniu min. 7 N
Rękawice bez zawartości akceleratorów chemicznych, ftalanów i DPG;
Posiadające dopuszczenia do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramem na opakowaniu.
Potwierdzone badaniami brak działania alergizującego i drażniącego skórę.
Do oferty dołączyć:
- deklaracje zgodności;
- dopuszczenia do kontaktu z żywnością;
- badania niezależnego laboratorium potwierdzające brak działania alergizującego i drażniącego skórę;
- deklarację producenta potwierdzającą zgodność z normą EN455-1-4;
- badania na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671
i EN ISO 374-5,
- karty katalogowe

Rozmiar S, M, L J.m. - opak/100 szt. ilość - 250 opak

4.5.3.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.5.5.) Wartość części: 4400 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą poliuretanową, gładkie, rolowany mankiet, bez zawartości DEHP potwierdzone badaniami niezależnej jednostki. AQL </ = 1,5. Posiadające dopuszczenia do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramem na opakowaniu.

Do oferty dołączyć:
- deklaracje zgodności;
- dopuszczenia do kontaktu z żywnością
- badania niezależnej jednostki potwierdzające brak zawartości DEHP w produkcie

Rozmiar S, M, L J.m. - opak/100 szt. Ilość - 140 opak.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.5.5.) Wartość części: 1870 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30265,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32648,4 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30265,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mercator Medical S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6771036424

7.3.3) Ulica: Modrzejewskiej

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-327

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30265 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 122148 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 128466 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 122148 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.3) Ulica: Pod Borem

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-808

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 122148 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10550,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10550,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10550,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mercator Medical S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6771036424

7.3.3) Ulica: Modrzejewskiej

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-327

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10550 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3780 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3780 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3780 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mercator Medical S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6771036424

7.3.3) Ulica: Modrzejewskiej

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-327

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3780 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1177,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1235,3 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1177,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.3) Ulica: Pod Borem

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-808

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1177 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.