eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni w zakresie doposażenia w obiekty małej architektury placu zabaw przy Domu Kultury PrzewózOgłoszenie z dnia 2022-04-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni w zakresie doposażenia w obiekty małej architektury placu zabaw przy Domu Kultury Przewóz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361777097

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 20

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zzm.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://zzm.krakow.pl/index.php/przetargi.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni w zakresie doposażenia w obiekty małej architektury placu zabaw przy Domu Kultury Przewóz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e96098c5-88db-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00112159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018518/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Roboty budowlane w zakresie rewitalizacji placu zabaw wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy Domu Kultury Przewóz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00052360/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NP.26.2.2.22.BT

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 360596,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni w zakresie doposażenia w obiekty małej architektury placu zabaw przy Domu Kultury Przewóz wraz z wymianą kosza do gry oraz nawierzchni boiska do gry w koszykówkę, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.2.22.BT.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu zielonego przy Centrum Kultury Podgórza Klub Przewóz, przy skrzyżowaniu ulic Wrobela i ulicy Łutnia 1, Dzielnica XIII Podgórze, na części działki nr 536/3 obręb P-108 Podgórze, a w szczególności:
1.2.1 Wykonanie nawierzchni dla urządzeń siłowni zewnętrznej.
1.2.2 Montaż urządzeń siłowych, tj.
1.2.2.1 Zestaw sprawnościowy 1.
1.2.2.2 Zestaw sprawnościowy 2.
1.2.2.3 Wyciąg górny + prasa nożna.
1.2.2.4 Motyl B + prasa ręczna.
1.2.2.5 Ławka do brzuszków + prostownik pleców.
1.2.2.6 Biegacz.
1.2.2.7 Twister.
1.2.2.8 Orbitrek.
1.2.2.9 Wioślarz.
1.2.2.10 Narciarz.
1.2.2.11 Rowerek.
1.2.2.12 Słup do koszykówki.
1.2.3 Montaż elementów małej architektury, tj.
1.2.3.1 Ławki z oparciem – 2 szt.
1.2.3.2 Kosze na odpadki – 2 szt.
1.2.3.3 Tablica z regulaminem placu zabaw.
1.2.3.4 Zacieniacze – 6szt.
1.2.4 Budowa nawierzchni poliuretanowej boiska do gry w piłkę koszykową o pow. 182 m²(14 x 13m).
1.2.5 Demontaż oraz utylizacja:
1.2.5.1 Tablicy informacyjnej wraz z regulaminem.
1.2.5.2 Kosz do koszykówki.
1.2.5.3 Nawierzchnia asfaltowa boiska do koszykówki.
1.2.6 Nasadzenia:
1.2.6.1 Drzewa: klon polny ‘Elsrijk’ – 3 szt., kasztanowiec czerwony ‘Briotii’ – 3 szt., wiśnia piłkowana ‘Kanzan’ – 5 szt.
1.2.6.2 Krzewy soliterowe: hortensja ogrodowa ‘Endless Summer’ – 4 szt.,
1.2.6.3 Byliny: kosmatka śnieżna – 269 szt., pysznogłówka szkarłatna ‘Balma Pink’ – 52 szt., rudbekia błyskotliwa ‘Goldtsrum’ – 55 szt., rozchodnik okazały ‘Brillant’ – 49 szt.,
1.2.6.4 Trawy ozdobne: proso rózgowate ‘Northwind’ – 105 szt., rozplenica japońska ‘Hameln’ – 154 szt.,
1.2.6.5 Przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz wyłożenie kory pod nowymi nasadzeniami.
1.3 Prace należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwaną dalej w skrócie STWiORB), stanowiącą załącznik do niniejszego postępowania.
1.4 Zamawiający zaznacza, iż dla realizacji zadania zostało uzyskane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, znak sprawy: AU-01-7.6743.1438.2021.MA, które stanowi element załączonej do niniejszej SWZ dokumentacji projektowej. Podczas prac należy spełnić wszelkie wymagania w nim zawarte.
1.5 Integralną częścią SWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do SWZ, a w szczególności dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary, tabele elementów wytworzonych, wzory kart akceptacji materiałów, wzory oświadczeń o podwykonawstwo, wzory protokołów stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ (1 plik w formacie zip).
1.6 Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i obliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB.
1.7 Szczegółowy opis przedmiotu został przedstawiony w pkt 5) SWZ i Załączniku nr 9 do SWZ.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz zamieścić za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. UWAGA! Opatrzenie oferty właściwym podpisem musi nastąpić przed jej zaszyfrowaniem.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 398752,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 598500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 398752,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FLORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6751538453

7.3.3) Ulica: ul. Isep 11

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-588

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 398752,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.