eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › "Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka"Ogłoszenie z dnia 2022-04-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka"

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 634186896

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Nowy Rynek 8

1.4.2.) Miejscowość: Murowana Goślina

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-095

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.4.7.) Numer telefonu: (+48) 61 81-14-142

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@puszcza-zielonka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puszcza-zielonka.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00110035

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00098858/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresach.
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia);
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.500. 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej lub ostatniego kursu sprzed tego dnia – w przypadku, gdyby w tym dniu kurs nie był publikowany);
3) za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, osiągnął średnioroczne przychody ze sprzedaży w obszarze objętym zamówieniem w wysokości nie mniejszej niż 800.000,00 PLN.
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
1.3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub tłocznej wraz z przyłączami o łącznej długości co najmniej 5 km oraz 2 pompowni/tłoczni ścieków.
Zamawiający wymaga udokumentowania wykonania całego zakresu robót wymienionego powyżej w ramach jednego przedsięwzięcia (jednej umowy).
1.3.2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
(1) min. 1 osoba - Kierownik budowy / Przedstawiciel Wykonawcy - posiadająca:
(a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
(b) min. 5- letnie doświadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi przy projektach infrastrukturalnych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym w niniejszym zamówieniu, tj. wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej oraz przyłączy,
(c) zrealizował osobiście jako kierownik Budowy sieć kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami lub tłocznej, której łączna długość wynosiła co najmniej 5 km, i min. 1 pompownię lub tłocznię ścieków.
(2) min. 2 osoby – kierownik robót - posiadająca:
(a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
(b) min. 3- letnie doświadczenie zawodowe, przy kierowaniu robotami budowlanymi przy projektach infrastrukturalnych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym w niniejszym zamówieniu.
1.3.3. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, średnie roczne zatrudnienie na poziomie min. 5 zatrudnionych pracowników.
UWAGA:
- Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji.
- za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).
- wskazane powyżej doświadczenie zawodowe w miesiącach należy liczyć od roku uzyskania uprawnień budowlanych włącznie z tym rokiem do roku 2022 włącznie.
- zwrot „bez ograniczeń” należy rozumieć zgodnie z przepisami Rozdziału 2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).
- w przypadku walut innych, niż złoty polski, równowartość kwoty warunku oblicza się przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia lub ostatniego kursu sprzed tego dnia – w przypadku, gdyby w tym dniu kurs nie był publikowany, którego dotyczy odpowiednia kwota.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresach.
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia);
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.500. 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej lub ostatniego kursu sprzed tego dnia – w przypadku, gdyby w tym dniu kurs nie był publikowany);
3) za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, osiągnął średnioroczne przychody ze sprzedaży w obszarze objętym zamówieniem w wysokości nie mniejszej niż 800.000,00 PLN.
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
1.3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub tłocznej wraz z przyłączami o łącznej długości co najmniej 5 km oraz 2 pompowni/tłoczni ścieków.
Zamawiający wymaga udokumentowania wykonania całego zakresu robót wymienionego powyżej w ramach jednego przedsięwzięcia (jednej umowy).
1.3.2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
(1) min. 1 osoba - Kierownik budowy / Przedstawiciel Wykonawcy - posiadająca:
(a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
(b) min. 5- letnie doświadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi przy projektach infrastrukturalnych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym w niniejszym zamówieniu, tj. wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej oraz przyłączy,
(c) zrealizował osobiście jako kierownik Budowy sieć kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami lub tłocznej, której łączna długość wynosiła co najmniej 5 km, i min. 1 pompownię lub tłocznię ścieków.
(2) min. 2 osoby – kierownik robót instalacyjnych - posiadający:
(a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych bez ograniczeń,
(b) min. 3 - letnie doświadczenie zawodowe, przy kierowaniu robotami budowlanymi przy projektach infrastrukturalnych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym w niniejszym zamówieniu..
1.3.3. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, średnie roczne zatrudnienie na poziomie min. 5 zatrudnionych pracowników.
UWAGA:
- Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji.
- za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).
- wskazane powyżej doświadczenie zawodowe w miesiącach należy liczyć od roku uzyskania uprawnień budowlanych włącznie z tym rokiem do roku 2022 włącznie.
- zwrot „bez ograniczeń” należy rozumieć zgodnie z przepisami Rozdziału 2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).
- w przypadku walut innych, niż złoty polski, równowartość kwoty warunku oblicza się przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia lub ostatniego kursu sprzed tego dnia – w przypadku, gdyby w tym dniu kurs nie był publikowany, którego dotyczy odpowiednia kwota.

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zmiana warunku dot. dysponowania osobami związana z udzieleniem wyjaśnień dot. treści SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.