eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › "Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka"Ogłoszenie z dnia 2022-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 634186896

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowy Rynek 8

1.5.2.) Miejscowość: Murowana Goślina

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-095

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 61 81-14-142

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@puszcza-zielonka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puszcza-zielonka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.puszcza-zielonka.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8e29630-ac1f-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00098858/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 271-01/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4772085,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gmin Związku Międzygminnego “Puszcza Zielonka”.
Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy – Załączniku nr 1 do SWZ oraz Opisie przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
45000000-7, 45230000-8, 45231300-5. 45232423-3
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu innych, niż udostępnione w ramach postępowania, dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
4. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% wartości promesy. Wkład własny Zamawiającego stanowi 5% wartości promesy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6412985,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8326729,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6412985,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WUPRINŻ S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 781 00 47 876

7.3.3) Ulica: ul. Straży Ludowej 35

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-465

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

a) Część robót budowlano-montażowych - nazwa/adres podwykonawcy - nazwa wykonawcy na tym etapie postępowania nie jest jeszcze znana
b) Roboty drogowe - nazwa/adres podwykonawcy nazwa wykonawcy na tym etapie postępowania nie jest jeszcze znana
c) Roboty elektryczne - nazwa/adres podwykonawcy nazwa wykonawcy na tym etapie postępowania nie jest jeszcze znana

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6412985,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.